Blandfonder

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SEK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.aug.2019 EUR 977
Basvaluta EUR
Fondstart 28.jan.2011
Startdatum 13.jan.2012
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori SEK Flexible Allocation
Jämförelseindex Euro Overnight Index Average
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,65%
ISIN LU0724654230
Bloomberg, kortnamn BSFEDSA
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7D71N6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn EONIAINX
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SEK 5 000,00
Minsta efterföljande investering SEK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2016
Namn Vikt (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Namn Vikt (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SEK Ingen 119,81 -0,18 -0,15 121,57 112,37 - LU0724654230 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 185,52 -15,61 -0,15 10 319,88 9 989,34 - LU1992118031 - -
Class D2 EUR Ingen 124,07 -0,18 -0,14 125,79 115,78 - LU0586680109 - -
Class X2 EUR Ingen 133,10 -0,20 -0,15 134,88 123,57 - LU0496819334 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 126,92 -0,19 -0,15 128,69 118,29 - LU0871610134 - -
Class I2 EUR Ingen 126,85 -0,18 -0,14 128,59 118,19 - LU0572146941 - -
Class A2 EUR Ingen 117,80 -0,18 -0,15 119,51 110,45 - LU0496817981 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 115,53 -0,16 -0,14 116,96 106,17 - LU1355424828 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokument

Dokument