Obligationer

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 GBP 132
Fondstart 30.sep.2000
Startdatum 30.sep.2000
Basvaluta GBP
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori GBP Government Bond
Jämförelseindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,12%
ISIN IE0007410420
Bloomberg, kortnamn BGIGILI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0741042
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTFIBGA
Affärsuppgörelse Trade Date + 2 days
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 500 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 100 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, per den 30.sep.2019 listad mot 172 GBP Government Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,56
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 3,40
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,26
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,23
UK CONV GILT 4 01/22/2060 3,20
Namn Vikt (%)
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 3,19
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,98
UK CONV GILT 3.5 01/22/2045 2,86
UK CONV GILT 4.75 12/07/2038 2,78
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,78
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst GBP Ingen 27,17 -0,05 -0,19 28,11 24,52 27,17 IE0007410420 27,17 -
Flex GBP Ingen 16,10 -0,03 -0,19 16,65 14,51 16,10 IE00B5BD4447 16,10 -
Class D GBP Ingen 10,99 -0,02 -0,18 11,37 9,91 10,99 IE00BD0NC250 10,99 -
Inst GBP Daglig 11,59 -0,02 -0,19 11,98 10,72 11,58 IE0030308773 11,59 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument