Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.aug.2020 EUR 1 992
Basvaluta EUR
Fondstart 27.feb.2009
Startdatum 30.apr.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,39%
ISIN LU0414666189
Bloomberg, kortnamn BLEURD2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL B595DQ7
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn ECC0TR03
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jul.2020
Namn Vikt (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,42
LONZA GROUP AG 3,00
DSV PANALPINA A/S 2,72
NOVO NORDISK A/S 2,25
RELX PLC 2,23
Namn Vikt (%)
SIKA AG 2,07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,84
LAFARGEHOLCIM LTD 1,67
VOLVO AB 1,66
EXPERIAN PLC 1,64
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
per den 31.jul.2020

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 150,70 -0,56 -0,37 152,70 137,37 - LU0414666189 - -
Class I2 EUR Ingen 153,60 -0,57 -0,37 155,63 139,75 - LU0776931064 - -
Class A4 EUR Årlig 144,25 -0,54 -0,37 146,18 131,81 - LU0414668557 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 159,50 -0,59 -0,37 161,58 144,69 - LU0802637750 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 146,21 -0,55 -0,37 148,18 133,57 - LU0748867792 - -
Class A2 EUR Ingen 144,29 -0,54 -0,37 146,22 131,86 - LU0411704413 - -
Class D4 EUR Årlig 148,16 -0,55 -0,37 150,14 135,13 - LU0827970921 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument