Obligationer

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.jan.2019 EUR 1 743
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 01.dec.2005
Basvaluta EUR
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Hemvist Irland
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE0005032192
Bloomberg, kortnamn BAREUBD
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0503219
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn EZNBIFTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE), Flex, per den 31.dec.2018 listad mot 958 EUR Corporate Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0,29
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 0,24
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,20
Namn Vikt (%)
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 1.75 10/29/2020 0,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/2023 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.125 02/19/2024 0,19
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 09/28/2022 0,19
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR Ingen 22,89 0,00 0,00 23,01 22,69 22,85 IE0005032192 22,93 -
Class D EUR Ingen 10,09 0,00 0,00 10,14 10,01 10,07 IE00BD0NC698 10,10 -
Inst EUR Ingen 22,26 0,00 0,00 22,39 22,09 22,22 IE0031080645 22,30 -
Inst EUR Årlig 10,12 0,00 0,00 10,39 10,07 10,10 IE00B1N7Z987 10,14 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument