Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 30.sep.2020 GBP 58 869 075
Net Assets of Fund per den 30.sep.2020 USD 12 421 837 932
Basvaluta USD
Valutaserier GBP
Fondstart 15.apr.2010
Startdatum 15.okt.2010
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI World NET TR in GBP Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg, kortnamn BGIWGFI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSWRLDGBP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.sep.2020 48,91
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.sep.2020 Equity Global
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.sep.2020, baserat på innehavet år 31.mar.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

Den exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för emittenter inom fonden som erhåller över 5 % av sina intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot emittenter inom fonden som erhåller intäkter från gruvbrytning av energikol eller utvinning av oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,96% och oljesand 1,37%.

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, per den 31.aug.2020 listad mot 3151 Global Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,79
MICROSOFT CORP 3,48
AMAZON COM INC 3,13
FACEBOOK CLASS A INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,06
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,05
JOHNSON & JOHNSON 0,87
TESLA INC 0,79
VISA INC CLASS A 0,76
NESTLE SA 0,75
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex GBP Daglig 24,11 -0,09 -0,36 24,76 18,24 24,10 IE00B6385520 24,12 -
Flex Hedged EUR - 11,47 0,03 0,25 12,04 7,97 11,47 IE00BFZPRS19 11,48 -
Flex GBP Ingen 27,35 -0,10 -0,36 27,96 20,51 27,34 IE00B61BMR49 27,37 -
Inst USD Kvartalsvis 21,69 0,07 0,32 22,82 14,54 21,68 IE00B62WG306 21,70 -
Flex Hedged GBP - 11,45 0,03 0,25 12,02 7,94 11,45 IE00BFZPRR02 11,46 -
Inst EUR Daglig 22,93 0,08 0,36 25,60 16,90 22,92 IE00B62NV726 22,95 -
Inst GBP Kvartalsvis 19,12 -0,07 -0,36 19,64 14,47 19,12 IE00B62HNT07 19,14 -
Inst EUR Kvartalsvis 26,23 0,09 0,36 28,95 19,17 26,22 IE00B62WCL09 26,25 -
Inst Hedged EUR - 11,01 0,03 0,25 11,55 7,65 11,00 IE00BJ023R69 11,02 -
Class D EUR Ingen 12,37 0,04 0,36 13,63 9,04 12,36 IE00BD0NCM55 12,38 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,35 0,05 0,36 16,22 10,70 14,35 IE00B61MGS68 14,36 -
Inst USD Kvartalsvis 18,21 0,06 0,32 19,16 12,31 18,21 IE00B62NX656 18,23 -
Inst GBP Ingen 26,66 -0,10 -0,36 27,26 20,00 26,65 IE00B62C5H76 26,68 -
Class D GBP Ingen 13,28 -0,05 -0,36 13,58 9,96 13,27 IE00BD0NCL49 13,29 -
Flex EUR Kvartalsvis 28,57 0,10 0,36 31,50 20,87 28,56 IE00B61D1398 28,59 -
Class D USD Ingen 13,33 0,04 0,32 14,03 8,94 13,33 IE00BD0NCN62 13,34 -
Class D Hedged GBP - 11,58 0,03 0,24 12,24 8,08 11,57 IE00BGL88775 11,58 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex USD Kvartalsvis 26,91 0,09 0,32 28,32 18,04 26,91 IE00B616R411 26,94 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument