Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

-1,79 5,32 2,46 0,13 -3,11

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i PLN och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 03.jul.2020 USD 9 300
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 05.mar.2010
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU0480534915
Bloomberg, kortnamn BGFXA2P
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B62C1N5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering PLN 5 000,00
Minsta efterföljande investering PLN 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 29.maj.2020
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,50
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,48
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,08
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,99
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,94
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,60
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,58
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 0,53
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,04 - - 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 949,00 - - 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 047,00 - - 1 065,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,44 - - 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,79 - - 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,67 - - 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
Class A2 USD Ingen 14,91 - - 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class D2 USD Ingen 15,47 - - 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,94 - - 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,76 - - 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,48 - - 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,67 - - 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 094,00 - - 1 109,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,40 - - 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class D4 EUR Årlig 12,31 - - 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,96 - - 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,97 - - 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,28 - - 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,66 - - 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,60 - - 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,16 - - 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,50 - - 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,78 - - 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,19 - - 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,85 - - 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,11 - - 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,42 - - 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class X2 USD Ingen 12,02 - - 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,51 - - 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,21 - - 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 068,00 - - 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class A6 USD Månatlig 12,03 - - 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class S5 USD - 10,22 - - 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class A3 USD Månatlig 10,17 - - 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
Class I2 USD Ingen 12,32 - - 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,37 - - 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class A1 EUR Daglig 9,06 - - 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class A1 USD Daglig 10,18 - - 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 95,22 - - 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,10 - - 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class A3 EUR Månatlig 9,05 - - 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class D2 EUR Ingen 13,77 - - 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,76 - - 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,53 - - 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
Class X3 USD Månatlig 10,18 - - 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,92 - - 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,18 - - 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 90,70 - - 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class A2 EUR Ingen 13,26 - - 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,72 - - 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,36 - - 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,12 - - 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class S2 USD - 10,51 - - 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,94 - - 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,69 - - 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,28 - - 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,51 - - 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,50 - - 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class A4 USD Årlig 10,18 - - 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,13 - - 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,40 - - 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,98 - - 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,95 - - 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,56 - - 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,41 - - 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,38 - - 9,64 8,59 - LU1165522217 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument