Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

En penningmarknadsfond (MMF) är inte ett garanterat investeringsinstrument. En investering i penningmarknadsfonder skiljer sig från en investering i insättningsverksamhet då värdet på det investerade beloppet i en penningmarknadsfond fluktuerar och investeraren bär risken att förlora det. Penningmarknadsfonden är inte beroende av externa garanter för fondens likviditet eller för att stabilisera substansvärdet (NAV) per andel. Kortfristiga penningmarknadsfonder är i regel inte föremål för extrema prisvariationer. Fonden påverkas av ränteförändringar. Kapitalförlust: en automatisk inlösen av andelarna som minskar antalet av samtliga innehavares andelar kan komma att ske. Denna andelsinlösen kommer att innebära en kapitalförlust för investerarna. Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument kan exponera fonden för ekonomiska förluster. Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas av fonden kanske inte kan betala intäkter eller återbetala kapital till fonden på förfallodatumet.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.aug.2019 USD 578
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 30.nov.1993
Tillgångsklass Kontanter
Morningstar-kategori USD Money Market - Short Term
Jämförelseindex 7 Day USD LIBID
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,55%
ISIN LU0006061419
Bloomberg, kortnamn MIGSDRI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0938952
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Namn Namn på det underliggande värdepappret Type Vikt (%) Nominellt Marknadsvärde ISIN CUSIP Kupong (%) Förfallodag Land Maturity/Reset
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jul.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 22.aug.2019

% av marknadsvärde

per den 22.aug.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % NAV per den 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 156,87 0,01 0,01 23.aug.2019 156,87 153,66 - LU0006061419 - -
Class X2 USD Ingen 10,55 0,00 0,01 23.aug.2019 10,55 10,29 - LU0462857789 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 189,25 0,01 0,01 23.aug.2019 189,26 188,91 - LU0297945965 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,44 0,01 0,01 23.aug.2019 190,45 189,77 - LU0329591720 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Christopher Linsky
Christopher Linsky

Dokument

Dokument