Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.jan.2019 USD 632
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 30.nov.1993
Tillgångsklass Kontanter
Morningstar-kategori USD Money Market - Short Term
Jämförelseindex 7 Day USD LIBID
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,55%
ISIN LU0006061419
Bloomberg, kortnamn MIGSDRI
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0938952
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,53
OMERS FINANCE TRUST 4,25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,95
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,17
TREASURY BILL 01/15/2019 3,16
Namn Vikt (%)
UNITED OVERSEAS BK LTD 2,98
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,89
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 2,84
NATIONWIDE BUILDING SOC 2,84
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 2,78
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 154,85 0,01 0,00 154,85 152,31 - LU0006061419 - -
Class X2 USD Ingen 10,39 0,00 0,01 10,39 10,17 - LU0462857789 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 189,99 0,00 0,00 190,00 189,69 - LU0329591720 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 188,99 -0,01 -0,01 189,21 188,89 - LU0297945965 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Dokument

Dokument