Investment Stewardship

Investeringsförvaltning

Att se efter och förbättra kundernas tillgångar på lång sikt.

Vårt ansvar

Som betrodd investerare förespråkar vi en sund bolagsstyrning och hållbar affärspraxis som leder till långsiktigt värdeskapande åt våra kunder.

Ett engagemang i företag

Vi är engagerade i företagens ledarskap när det gäller frågor som rör ledningspraxis och hantering av miljö- och samhällsfaktorer som kan ha väsentliga ekonomiska, operativa eller ryktesrelaterade följder för företaget. Syftet med vårt engagemang är att ge företagen feedback då vi är en långsiktig investerare och för att få insikt i ett företags arbetssätt. När det är lämpligt ställer vi, genom vår röstning, cheferna till svars för deras åtgärder eller brist på agerande i viktiga ledningsfrågor.

Röstning

När vi fastställer hur vi ska rösta på aktieägarstämmor, väger vi in ett antal [faktorer/indata], däribland ett företags redovisning, extern analys av fullmaktsröstning och vårt tidigare engagemang. När det är nödvändigt kommer vi även att engagera oss i företagets ledarskap för att garantera att vi röstar på ett välinformerat sätt vilket följer kundernas långsiktiga intressen. Vi strävar efter att rösta på aktieägarstämman för varje företag där våra kunder [har andelar/investerar] då vi tror att röstning är en viktig feedbackmekanism mellan företag och investerare.

Främja kunskapsledarskap

I samband med BlackRocks globala policygrupp för samhällsnytta) engagerar vi oss i frågor som rör samhällsnyttan för att utveckla god praxis i branschen och bestämmelser för en god styrning.

Läs mer om policyn för samhällsnytta

Prioritering vid engagemang

Prioriteringen vid vårt engagemang främjar en sund bolagsstyrning och affärspraxis som är konsekvent med en hållbar långsiktig ekonomisk avkastning. Vi fastställer prioriteringarna för engagemanget utifrån våra observationer av marknadsutvecklingen och framväxande bolagsstyrningspraxis, och utvecklar dem vid behov år från år.

Styrelsekvalitet

Vi fokuserar på styrelsens sammansättning, effektivitet och ansvar som högsta prioritet. Enligt vår erfarenhet kräver de flesta bolagsstyrningsfrågor ett ledarskap i styrelsen och en övergripande syn. Vi engagerar oss för att bättre förstå hur styrelser bedömer sin effektivitet och sitt resultat, samt deras inställning till chefens ansvar och åtaganden, omsättning och planering av efterträdare, krishantering och mångfald.

Företagsstrategi och kapitalfördelning

Vi förväntar oss att styrelsen fullt ut är engagerad i hanteringen av utveckling och genomförande av företagets strategi. Företag ska kortfattat förklara sina långsiktiga strategiska mål, sina milstolpar som påvisar framåtskridande, samt eventuella problem som förväntas eller uppstår.

Kompensation som främjar långsiktighet

Vi förväntar oss att lönesättningen för chefer följer principer som använder resultatmått med koppling till företagets långsiktiga strategi och mål för att garantera att cheferna belönas för att de levererar starka och hållbara resultat på lång sikt, i motsats till kortsiktiga toppar på aktiekurserna.

Miljörisker och möjligheter

Sund praxis för påtagliga miljöfaktorer som rör ett företags affärsmodell kan vara en signal om driftserfarenhet och ledningskvalitet. Miljöfaktorer som är relevanta för företags långsiktiga ekonomiska resultat är vanligen branschspecifika, även om vissa kan ha en bredare påverkan i dagens dynamiska företagsmiljö, som till exempel myndighetsregler och den tekniska utvecklingen. Företagsrapporteringen ska hjälpa investerarna och andra att förstå företagets arbetssätt mot bakgrund av dessa faktorer och hur risker och möjligheter hanteras.

Hantering av humankapital

I en talangbegränsad omgivning med brist på begåvningar ser vi ett företags sätt att hantera humankapitalet som en möjlig konkurrensfördel. Vi förväntar oss öppenhet kring ett företags arbetssätt avseende hur det har antagit en sund företagspraxis som sannolikt skapar en engagerad och stabil arbetsstyrka.

2019 års prioriteringar vid engagemang

Vi är ett globalt team med lokal närvaro.
Vår globala förvaltningsmetod ger oss möjlighet att bättre förstå ett företags regionala risker och utmaningar, där vi har en lokal närvaro för att förstå det sammanhang i vilket företagen verkar. Vi är positionerade med en investeringsroll därför att förvaltning är kärnan för värdeskapandet.
Global investeringsförvaltning Global investeringsförvaltning

MKTGM0120E-1053414-1/2