Corporate sustainablity

BlackRocks hållbarhet

BlackRocks syfte är att hjälpa fler människor att uppleva ekonomiskt välstånd.

I vår strävan att uppnå syftet finns ett fokus på långsiktig hållbarhet integrerad i vår verksamhet.

Nyckelresurser

Priser och utmärkelser
BlackRock har erkänts för sitt ledarskap inom företags sociala ansvar (corporate social responsibility – CSR), hållbarhet, förvaltarskap för investeringar, transparens och inkludering & mångfald.
Läs mer Läs mer
Paragraph-2,Multi Column Teaser-1,Paragraph-3
Paragraph-4,Image Cta-3,Paragraph-5
Paragraph-6,Image Cta-4,Paragraph-7
Paragraph-8,Image Cta-5,Paragraph-9

BlackRock förvaltar tillgångar åt olika kunder världen runt. Som förvaltare är vi måna om att se efter och öka värdet på kundernas tillgångar på lång sikt. Det innefattar ett fokus på hållbarhet.

 

Vi integrerar ESG-faktorer i våra investeringsprocesser

ESG-integrering är en praxis där ESG-information inkorporeras i beslut som ökar den riskjusterade avkastningen, oavsett om en strategi har en hållbar uppgift eller ej. Det finns inte en lösning som passar alla men på BlackRock anser vi att det handlar om att göra analyser, data och insikter tillgängliga för alla portföljförvaltare, och att arbeta med dem för att identifiera potentiella processförbättringar i all investeringsverksamhet.

Integrering av ESG-process

Vi förvaltar kundernas tillgångar

Som betrodd investerare förespråkar vi en sund bolagsstyrning och hållbar affärspraxis som leder till långsiktigt värdeskapande åt våra kunder.

Investeringsförvaltning

Vi erbjuder fler valmöjligheter via BlackRocks hållbara investeringar

Vi har en plattform för dedikerade hållbara investeringslösningar som följer kapital med vissa beteenden, verksamheter eller resultat via ESG, tematiska metoder och påverkansmetoder. Detta omfattar investeringar i ren energi åt kunder som vill få tillgång till gröna sektorer inom energiomvandlingen. Vi har även investeringslösningar som eliminerar exponering mot vissa sektorer eller verksamheter via granskade lösningar.

Hållbar investeringsförvaltning

Exclusionary screens
Uteslutningsgranskningar
Uteslutning av vissa företag baserat på specifikt innehåll som till exempel företagets engagemang, sektor eller konflikt.
ESG
ESG
Vi poängsätter ESG-data på värdepappers- eller tillgångsnivå och viktar dem för att tillhandahålla en investeringslösning som följer kapital med starkare ESG-resultat.
Thematic
Tematik
Vi fokuserar på särskilda ESG-frågor, som till exempel koldioxidutsläpp eller mångfalden hos ett företags personal, och viktar dem i en tematiskt hållbar lösning.
Impact
Påverkan
Vi identifierar ett specifikt hållbart resultat som ett mål för investeringslösningen, och tillhandahåller dedikerade utvecklingsrapporter som jämförs med resultatet.

Vi förespråkar en öppen policy

I linje med vårt syfte att hjälpa fler människor att åtnjuta ekonomiskt välstånd, förespråkar vi allmänna policyprinciper som ökar öppenheten på finansmarknaderna, skyddar investerarna och förenklar en ansvarsfull tillväxt på kapitalmarknaderna för alla investerare.

Öppen policy

Vi är ledande inom
riskhantering

Vår Aladdin-teknologi ger oss en översikt av företaget BlackRock. En separat grupp tillhandahåller dessutom en risköversikt av investeringsförvaltning, identifierar och hjälper till att hantera motparts- och företagsrisker, samordnar standarder för företagsbreda mått för investeringsresultat och fastställer riskhanteringsrelaterade analys- och informationskrav. Detta omfattar cyber- och informationssäkerhet, där vi använder en djupgående, flerlagersstrategi för kontrollprogram som skyddar sekretess, integritet och tillgänglighet av information.

Vårt syfte är att leverera långsiktig ekonomisk avkastning

Genom att fokusera på viktiga delar i vår verksamhet som vi kan kontrollera, strävar vi efter att generera en differentierad och hållbar organisk tillväxt, och uppvisa fördelarna med skalbarhet med hävstång samtidigt som vi återinvesterar i verksamheten för framtida tillväxt. Dessutom satsar vi på att återföra överskjutande kapital till aktieägarna genom en konsekvent kapitalhanteringsstrategi.

Totalavkastning sedan BlackRocks börsintroduktion
Under de senaste fem åren har vi levererat en totalavkastning för aktieägarna på 40 procent. Och vi har levererat mer än 3 800 procent sedan vi blev publikt 1999.
Total return since BlackRock’s IPO

Källa: BlackRock, 31 december 2018
Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning.

Vi implementerar en effektiv
bolagsstyrning

En stark ram för bolagsstyrningen är avgörande för att driva en hållbar verksamhet. Vår ram för bolagsstyrningen är en uppsättning principer, riktlinjer och praxis som understöder konsekventa ekonomiska resultat och långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare.

Bolagsstyrning

Vi prioriterar humankapitalet

Som tillgångsförvaltare vilar den långsiktiga hållbarheten i företaget tungt på människorna. Vi gör noga övervägda satsningar för att förena kultur, uppmuntrar innovation, garanterar att vi utvecklar, behåller och rekryterar de bästa begåvningarna, anpassar medarbetarnas incitament och företagets risktagande samt införlivar inkludering och mångfald på alla nivåer i företaget. Vi skyddar också mänskliga rättigheter, vilket vi gör genom policyer med en ambition om likabehandling och vi är måna om att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.

Humankapital 

Vi främjar inkludering
och mångfald

Vi strävar efter att odla och utveckla mångfald i alla former därför att vi tror att många olika perspektiv och begåvningar är avgörande för att skapa en rikare kultur för de anställda och bättre resultat för vår breda, globala kundbas..

Inkludering och mångfald

Vår utfästelse i realiteten
I Storbritannien har vi blottlagt löneskillnaden mellan könen. Alla organisationer med mer än 250 anställda måste redovisa löneuppgifter efter kön. I vår rapport drar vi upp riktlinjerna för de åtgärder vi vidtar för att öka antalet kvinnor på chefsnivå och i företaget generellt.
Our commitment in action

Vi främjar de
anställdas trivsel

Vi bryr oss om de anställdas fysiska, emotionella och ekonomiska välstånd och tar fram förmåner för att stödja de anställda i livets alla skeden. För att hjälpa de anställda att behålla energi, engagemang och inspiration har vi ett brett urval av förmåner, däribland en bra pensionsplan, ett stöd för arbetande föräldrar och flexibel ledighet.

Ersättning och förmåner

Vi tillhandahåller kurser och utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder ett brett urval av möjligheter för de anställda för att öka deras kunskaper och utveckla deras karriärer. Från virtuella kurser och klassrumskurser för alla anställda till mer selektiva ledarutvecklingsprogram som hjälper oss att identifiera och utveckla ledare inom företaget.

Kurser och utveckling

Vi leder med etik och integritet

Vårt rykte är en av de viktigaste tillgångarna. Vi håller oss till standarder som inte endast uppfyller de som krävs enligt lag och förordningar och som gäller oss, utan även våra principer som har som mål att överträffa kundernas förväntningar.

Etik och integritet

Vi skapar en positiv social inverkan genom att betjäna samhällena

Vi samarbetar med ideella organisationer, startup-företag, företag och våra anställda för att påverka i linje med vårt uppdrag: att hjälpa fler människor att uppnå en ekonomisk trygghet och möjlighet, oavsett om det är i de samhällen där vi verkar eller på global nivå.

Social påverkan

Vi tar ansvar för våra företags inverkan på miljön

BlackRock erkänner att en sund miljöledning är central för företaget, viktig för de anställda och kunderna och avgörande för att säkra vår framtid. På företagen arbetar BlackRock med att skilja företagets tillväxt från miljöpåverkan, samtidigt som vi ökar verksamhetens effektivitet och återhämtningsförmåga.

Miljömässig hållbarhet

Påverkan på miljön
Nådde vårt mål på 100 procent förnybar energi i USA under 2018 och en utjämning på 100 procent av de globala reserelaterade utsläppen 2018 – vår största källa till koldioxidutsläpp – genom att lösa in koldioxidkrediter från Garciaflodens skogsprojekt via statliga Conservation Fund.
Our commitment in action

*BlackRocks stöd till detta initiativ görs via bidrag rekommenderade och betalade av BlackRocks Charitable Trust, en välgörenhetsfond.

MKTGM0120E-1053414-1/2