Villkor och Regler

”Genom att få åtkomst till den här webbplatsen accepterar du som kund, eller potentiell kund, att ta emot information på webbplatsen på mer än ett språk”.

Dessa villkor och regler reglerar din användning av denna webbplats. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst och accepterat dessa villkor och regler. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor och regler, vänligen lämna denna webbplats.

Viktig information om fonderna på denna webbplats finns i relevanta prospekt om fonderna och i faktabladen med basfakta för investerare (”KIID-dokumenten”), vilka finns tillgängliga på svenska. Kopior av dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt via denna webbplats eller från din mäklare eller finansiella rådgivare. Vänligen läs fondernas prospekt samt relevanta KIID-dokument för en fullständig beskrivning av de risker som är förknippade med att investera i fonderna. Ta alltid del av KIID-dokument före en investering i fondandelar. Vänligen notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonderna på denna webbplats (”BlackRock-fonderna”) tillhandahålls och administreras av bolag inom BlackRock-koncernen (direkta och indirekta dotterbolag till BlackRock, Inc.) (”BlackRock”). BlackRock har notifierat Finansinspektionen enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder om distribution i Sverige av BlackRock-fonderna. BlackRock-fondernas hemland är Irland respektive Luxemburg. BlackRock Investment Management (UK) Limited, Filial i Stockholm (”BIM”), (organisationsnummer 516404-1500 och registrerad adress på Norrlandsgatan 16, 111 43, Stockholm, Sverige) är ansvarig för denna webbplats och har utsetts som betalningsagent för BlackRocks fonder som är distribueras i Sverige. Vidare har BlackRock-fondernas prospekt inte blivit registrerade enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Åtkomst till information som visas på denna webbplats kan vara begränsad för vissa personer i vissa länder. Olika BlackRock-fonder har registrerats eller godkänts i olika länder och är därmed godkända för erbjudande till allmänheten (till individuell och professionella investerare) i sådana länder. I länder där en eller flera BlackRock-fonder inte är registrerade eller godkända för erbjudande till allmänheten har inte individuell investerare rätt att erhålla tillgång till information om sådana BlackRock-fonder, men viss information kan komma att visas för vissa typer av professionella investerare beroende på vilket land som avses. BIM har inte för avsikt att visa information om BlackRock-fonderna för personer som inte har tillåtelse att se sådan information på grund av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller på grund av den verksamhet som de bedriver (i förekommande fall). Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande för sådana personer att förvärva andelar i BlackRock-fonderna. Användare av denna webbplats måste garantera att de har laglig rätt att logga in på denna webbplats i det land där de befinner sig. Användare ansvarar också för att garantera att deras lämnade uppgifter avseende vilket land de är bosatta i eller bedriver verksamhet i när de använder webbplatsen är korrekta.

Regleringsstatus

Denna webbplats har publicerats av BIM för att vara tillgänglig i Sverige. BIM är auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority (registrerat på adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Storbritannien). BIM är ett bolag registrerat i England med organisationsnummer 2020394, registrerat på adressen 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien.

Kommunikation med BIM

Information om BIM och BlackRock-fonderna finns på denna webbplats. Du kan även kontakta BIM per telefon (08-505 726 00 alternativt 020 79 62 38), fax (08-505 726 11), post (Norrlandsgatan 16, 111 43, Stockholm, Sverige) eller e-post (sweden@blackrock.com) för ytterligare information om BlackRock-fonderna. BIM kommer att sköta kommunikationen med dig på svenska. Alla dokument och all information om BIM och BlackRock-fonderna som distribueras i Sverige finns tillgängliga på svenska.

BlackRock-fonderna

Fonderna som nämns på webbplatsen är delfonder till iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII plc, BlackRock Global Funds, BlackRock Strategic Funds, BlackRock Index Selection Fund, BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc eller BlackRock Global Index Funds.

Registrering och noteringar

Av denna webbplats framgår i vilka länder BlackRock-fonderna är registrerade för distribution och, i förekommande fall, på vilka huvudbörser i Europa som BlackRock-fonderna är noterade. BlackRock har även ett utbud av fonder med säte i Tyskland respektive USA, men dessa fonder är inte registrerade i Sverige och är därmed inte tillgängliga för erbjudande till allmänheten i Sverige.

Investerare med begränsad rätt

BlackRock-fonderna erbjuds inte och är inte avsedda för personer bosatta i ett land där (a) BlackRock-fonderna inte är godkända eller registrerade för distribution och där det strider mot landets värdepapperslagstiftning att erbjuda dessa, (b) spridning av information om BlackRocks fonder via internet är förbjuden och/eller BIM inte är auktoriserat eller saknar behörighet att framföra sådana erbjudanden. Denna webbplats och informationen på denna webbplats skall inte tolkas som reklam, ett säljerbjudande eller främjande av erbjudanden om att köpa andelar i de fonder som nämns på denna webbplats. Sådana värdepapper ska inte heller erbjudas eller säljas i ett land där sådan aktivitet strider mot landets värdepapperslagstiftning.

Specifikt har andelarna i BlackRock-fonderna inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt USA:s värdepapperslag från 1933, Securities Act 1933 of the USA, (”1933 års lag”) eller värdepapperslagarna i någon av USA:s delstater. Andelarna får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i USA eller på någon amerikansk persons uppdrag eller till förmån för någon amerikansk person, utom enligt ett undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av bestämmelserna i 1933 års lag och eventuella tillämpliga delstaters värdepapperslagar. Alla nya erbjudanden och all återförsäljning av någon av andelarna i USA eller till amerikanska personer kan utgöra ett brott mot amerikansk lag. Med ”amerikansk person” avses en enskild individ eller juridisk person som av SEC från tid till annan anses vara en ”amerikansk person” enligt regel 902(k) i 1933 års lag eller annan enskild individ eller juridisk person som styrelsemedlemmarna i BlackRocks fonder har rätt att fastställa som sådan. Kontakta din säljare om du önskar erhålla en lista över fysiska eller juridiska personer som anses vara ”amerikanska personer”.

Andelar i BlackRock-fonderna får inte, utom enligt relevant undantag, förvärvas eller ägas av eller förvärvas med tillgångarna i en ERISA-plan. En ”ERISA-plan” definieras som (i) en pensionsplan som omfattas av Title I i USA:s pensionslag från 1974, Employee Retirement Income Security Act of 1974, med ändringar och tillägg (ERISA), eller (ii) en privat pensionsplan eller plan som omfattas av avsnitt 4975 i USA:s skattelagstiftning från 1986, med ändringar och tillägg.

Dessutom får ej andelar i BlackRock-fonderna förvärvas av en person som anses vara en amerikansk person enligt USA:s lag om fondbolag från 1940, US Investment Company Act, med ändringar och tillägg (”1940 års lag”), eller USA:s råvarubörslag, US Commodity Exchange Act, med ändringar och tillägg (”CEA”), utom enligt ett undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av bestämmelserna i 1940 års lag respektive CEA.

BlackRock-fonderna har inte godkänts, och kommer inte att godkännas, för distribution till allmänheten i Kanada då inga prospekt avseende dessa fonder har arkiverats hos någon finansinspektion eller tillsynsmyndighet i Kanada eller någon provins eller något territorium som tillhör Kanada. Denna webbplats är inte, och ska inte under några omständigheter tolkas som, reklam eller någon annan åtgärd i avsikt att gynna ett erbjudande till allmänheten i Kanada. Ingen person som är bosatt i Kanada med avseende på inkomstskattelagen i Kanada har rätt att köpa eller acceptera en överlåtelse av andelar i BlackRock-fonderna om inte han eller hon har rätt att göra så enligt tillämpliga statliga eller provinsiella lagar i Kanada.

Andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap (en delfond i iShares IV plc) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt indisk lag och är inte utformade för att utnyttja lagar i Indien som har instiftats för att skydda aktieägare. Andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap vare sig erbjuds eller får erbjudas, ej heller direkt eller indirekt säljas eller levereras inom Indien, förvärvas av, överlåtas till eller innehas till förmån för (i) ”person bosatt i Indien” såsom detta begrepp definieras i Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (med eventuella tillägg eller ändringar), (ii) person som är ”indier men bosatt utomlands”, ”utländska bolag” eller ”person av indisk härkomst” såsom detta begrepp definieras i Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (med eventuella tillägg eller ändringar), (iii) person som sedan direkt eller indirekt erbjuder eller säljer andelar vidare i Indien eller till person bosatt i Indien eller aktiebolag eller annat företag registrerat i Indien och/eller (iv) person som har för avsikt att köpa andelar i fonden i syfte att kringgå eller på annat sätt undgå bestämmelserna i Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995 (med eventuella tillägg eller ändringar) och/eller andra bestämmelser avseende dotterbolag eller cirkulär som har utfärdats i enlighet därmed, vilka alla betraktas som en ”juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung”. iShares IV plc tillåter inte medvetet försäljning av andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap eller andra förmåner knutna till fonden till juridiska personer med restriktioner på grund av indiskt ursprung.

Investerare som avser att investera i iShares S&P CNX Nifty India Swap kan vid förvärvstillfället (eller senare) bli ombedd att bevisa att man inte är en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung samt att man inte förvärvar andelar åt eller på uppdrag åt en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Personer med andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap är ålagda att omedelbart informera iShares IV plc och sin fondförvaltare i händelse att de blir en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung eller innehar andelar till förmån för en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Den som bryter mot någon av ovanstående restriktioner åläggs att gottgöra och hålla chefer och fondförvaltare inom iShares IV plc skadefria från eventuella förluster och skadeståndsanspråk som drabbar dem i samband med eller till följd av en sådan överträdelse. Om det kommer till iShares IV plc:s kännedom att andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap, direkt eller indirekt, juridiskt eller genom ombud ägs av person i strid med ovanstående restriktioner och oavsett om denne handlar ensam eller i samarbete med någon annan kan man, i den mån andelar kan identifieras och återlösas, besluta om tvångsinlösen av sådana andelar.

iShares IV plc och dess förvaltare och dess fondförvaltare kan av motparter i swapavtal med iShares S&P CNX Nifty India Swap och i enlighet med krav från eller en begäran av Securities and Exchange Board of India eller annan statlig eller lagstiftande myndighet i Indien uppmanas att lämna ut information om andelsinnehavare och/eller förmånstagare till andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap. Genom att investera i iShares S&P CNX Nifty India Swap (direkt eller indirekt) godkänner investerare sådan informationsspridning. iShares och dess förvaltare och dess fondförvaltare kan komma att begära in efterfrågad information av investerare. Andelsinnehavare kan bli ombedda att uppge information om sig själva och andelarnas förmånstagare i syfte att fastställa om andelsinnehavaren eller förmånstagaren är en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Om en andelsinnehavare eller förmånstagare underlåter att lämna ut begärda uppgifter och ledningen till följd av sådan underlåtelse eller otillräckliga uppgifter anser att det föreligger risk att en sådan person är av indiskt ursprung, kan iShares IV plc, i den mån andelarna kan identifieras och lösas in, välja att tvångsinlösa andelar iShares S&P CNX Nifty India Swap som innehas av eller till förmån för en sådan person.

Användare av denna webbplats måste meddela BIM omedelbart via e-post om någon information som en användare har möjlighet att erhålla tillgång till på webbplatsen skulle kunna medföra att användaren, BlackRock eller någon av BlackRocks fonder bryter mot tillämpliga lagar och bestämmelser. I sådant fall ska användaren (a) sluta använda denna webbplats, (b) omedelbart förstöra all sådan information (och alla kopior) som har laddats ner eller skrivits ut av användaren från webbplatsen, (c) bortse från sådan information och (d) behandla sådan information som konfidentiell och inte sprida den vidare.

Riskvarningar

Investeringsrisker

BlackRock-fonderna är eventuellt inte lämpliga för alla investerare och BlackRock lämnar inga garantier avseende fondernas utveckling. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i BlackRock-fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. I de fall en investerare investerar i en BlackRock-fond som är noterad i en annan valuta än valutan i det land där investeraren är bosatt kan investerarens avkastning öka eller minska till följd av valutasvängningar.

Kapitalavkastning och intäkter från respektive BlackRock-fond baseras på värdestegring och intäkter för de värdepapper som ingår i fonden minus uppkomna kostnader. Avkastningen för respektive BlackRock-fond bör således förväntas variera till följd av ändringar för sådana värdestegringar eller intäkter. Värdepapperen i ett jämförelseindex för aktier kan dessutom utvecklas sämre än räntebaserade investeringar och investeringar på aktiemarknaden som följer andra marknader, segment eller sektorer än en BlackRock-fond. Eftersom utländska börser kan vara öppna för handel även under dagar när andelarna i en BlackRock-fond inte kurssätts kan värdet för värdepapperen i en BlackRock-fonds portfölj ändras även under dagar då andelsägare inte har möjlighet att köpa eller sälja andelarna i en BlackRock-fond.

Valutasvängningar kan påverka värdet av investeringar som inbegriper exponering mot utländska valutor.

I vissa BlackRock-fonder kan derivat användas och information om det framgår då av relevanta prospekt. Användning av derivat innebär särskilda risker och BlackRock-fonderna kan komma att exponeras mot kreditrisk med avseende på de parter som fonderna handlar med.

En investering i en BlackRock-fond inbegriper ofta investering på internationella marknader. Förutom de normala risker som förknippas med investeringar medför internationella investeringar en risk att förlora hela eller delar av kapitalet till följd av ogynnsamma valutasvängningar, skillnader i vad som anses vara god redovisningssed eller politisk instabilitet i andra länder. En investering på tillväxtmarknader medför även högre risk i form av ökad volatilitet och risk för lägre handelsvolymer.

Eventuella prognoser eller exempel (inklusive i dessa använda beräkningar) på denna webbplats är enbart avsedda att användas i illustrativa syften och ingen garanti lämnas för att dessa är korrekta, fullständiga eller aktuella.

Skattesatser, skattestatusen för BlackRock-fonderna, beskattningen av investerare samt eventuell skattelättnad kan komma att förändras över tid. En förändring av skattelagstiftningen i någon jurisdiktion där en BlackRock-fond är registrerad, noterad eller marknadsförd kan komma att påverka fondens skattestatus, värdet för den aktuella fondens investeringar i den jurisdiktion som avses, den relevanta fondens möjlighet att uppnå investeringsmålet och/eller ändra avkastningen efter skatt till investerarna. Tillgängligheten och värdet för eventuella skattelättnader som är tillgängliga för investerare är beroende av investerarnas personliga omständigheter. Eventuell skatterelaterad information på webbplatsen är inte uttömmande och består inte av juridiska eller skattemässiga råd. Potentiella investerare uppmanas att rådfråga sina skatterådgivare med avseende på deras specifika skattesituation och skatteeffekterna av en investering i BlackRocks fonder.

Börshandlade fonder (”ETF:er”)
Andelar i vissa BlackRock-fonder kan köpas eller säljas under hela dagen på en eller flera aktiebörser (sekundärmarknaden) genom en auktoriserad mäklare. Andelar i vissa BlackRock-fonder får endast tecknas eller lösas in direkt från fonden ifråga (primärmarknaden) av auktoriserade deltagare i mycket stora poster för skapande/inlösen.

När du genomför en investering i vissa BlackRock-fonder köper du andelar i ett bolag som kommer att vara noterat på en eller flera aktiebörser. Priset för andelarna fastställs med hjälp av tillgång och efterfrågan. Ett sådant pris är inte nödvändigtvis detsamma som värdet per andel för den aktuella BlackRock-fondens tillgångar. Vid varje enskild tidpunkt kan priset vara lägre eller högre än tillgångsvärdet. På lång sikt förväntas dock en betydande underkurs eller överkurs jämfört med tillgångens värde inte vara hållbar till följd av ETF-strukturen.

BIMs intressebolag har rätt att agera som kapitalgarant för de värdepapper som ingår i vissa av BlackRocks fonder. BlackRock, dess anställda och andra fonder som förvaltas av BlackRock har dessutom rätt att emellanåt förvärva värdepapper i, innehav i de underliggande värdepapperen eller optioner för värdepapper i vissa av BlackRocks fonder.

Swapfonder
Vissa BlackRock-fonder, s.k. iShares-fonder med säte i Dublin och ordet ”swap” i namnet är swapbaserade fonder. Swapfonderna ingår fullständigt finansierade swapavtal med motparter i syfte att nå samma utveckling som fondernas respektive jämförelseindex. Swaptransaktioner är exponerade för risken att motparterna hamnar på obestånd. Om dessa hamnar på obestånd kan den aktuella fonden gå med förlust. Swapfonderna har för avsikt att mildra en stor del av kreditriskexponeringen mot respektive motpart genom att från motparten erhålla säkerhet som ska förvaltas av en extern förvaltare av säkerheter. I den händelse att en motpart eller en förvaltare av säkerheter hamnar på obestånd kan swapfonderna fortfarande ha viss riskexponering mot den motpart eller den förvaltare av säkerheter som hamnat på obestånd.

Under vissa omständigheter kan motparter säga upp swapavtal i förtid, vilket kan påverka avkastningen på swapfonder. Motparterna kan även försöka överföra eventuella extrakostnader för att skydda sin riskexponering under swapaffärer till berörd fond. I händelse att swapfonden inte lyckas ingå lämpliga swapavtal eller behålla swapavtal med rimliga villkor kan fonden misslyckas med att uppnå sina investeringsmål och sin investeringspolicy, om den inte kan följa referensindexets utveckling på annat sätt.

Motparter i swapavtal med iShares S&P CNX Nifty India Swap kräver en försäkran i swapavtal om att iShares IV plc inte kommer att avyttra swappar till en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung och att iShares IV plc avser att lämna ut information om andelsinnehavare och förmånstagare i iShares S&P CNX Nifty India Swap till motparterna i samband med en sådan försäkran. iShares IV plc kan få problem med att uppfylla sådana krav till fullo eftersom företaget inte har någon kontroll över överföringen av andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap på den sekundära marknaden. Till följd av detta kan det hända att motparter som en sista utväg väljer att säga upp swapavtal.

Investeringsråd

Innehållet på denna webbplats är allmängiltigt till sin natur och är avsett som information till investerare, potentiella investerare och deras professionella mellanhänder om förekomsten av samt de potentiella fördelarna med att investera i BlackRocks fonder. Informationen på denna webbplats utgör inte investeringsråd, finansiella råd, juridiska råd, råd inom bokföring eller råd inom beskattning, eller rekommendationer om BlackRock-fondernas lämplighet för enskilda investerare. Vänligen kontakta en oberoende mäklare eller finansiell rådgivare om du behöver investeringsråd. Du bör inhämta lämplig rådgivning om värdepapper, beskattning eller annan lagstiftning som påverkar dig personligen innan du fattar beslut om investering.

Immateriella rättigheter

”iShares®” är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alla andra varumärken, tjänstemärken eller registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra former av äganderätt. Allt innehåll ägs eller kontrolleras av BIM eller den part som har utsetts som tillhandahållare av innehållet. Utöver vad som uttryckligen anges här skall inget på denna webbplats betraktas som att en licens eller rättighet beviljas enligt någon upphovsrätt, något patent eller något varumärke eller någon annan immateriell rättighet som tillhör BIM eller tredje part. All kopiering av information eller data, i synnerhet användning av text och bilder, kräver ett föregående medgivande av BIM eller den part som utsetts som tillhandahållare av innehållet.

e SEDOLTM-koder som visas på webbplatsen (a) förblir London Stock Exchange plc:s immateriella egendom och publiceras av BIM under licens och (b) får inte vidaredistribueras av någon person som har tillgång till denna webbplats, om inte sådan person har erhållit ett föregående skriftligt medgivande från London Stock Exchange plc. SEDOL™ och SEDOL Masterfile™ är varumärken som tillhör London Stock Exchange plc och används under licens.

Innehållet på och användningen av denna webbplats

Denna webbplats är avsedd för ditt personliga och enskilda bruk och skall inte användas för några kommersiella ändamål (oavsett om det sker i vinstsyfte eller inte) såvida inte och i den utsträckning du är en finansiell rådgivare som söker information om BlackRock-fonderna för dina kunders räkning.

Som användare har du inte rätt att sälja, kopiera, publicera, distribuera, överlåta, ändra, visa upp, reproducera och/eller skapa härledda alster av informationen eller programvaran på denna webbplats. Du har inte heller rätt att återdistribuera någon av sidorna, texten, bilderna eller innehållet på denna webbplats med hjälp av ”frames” eller motsvarande teknik. Du accepterar att du inte har någon rätt att använda innehållet på denna webbplats på något annat sätt.

Innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, länkar och/eller andra objekt, har framställts baserat på källor, material och system som förmodats vara tillförlitliga och korrekta och tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i den mån det är tillgängligt”.

BlackRock lämnar inga garantier och friskriver sig från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier av alla slag till dig eller tredje part, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende korrekthet, läglighet, fullständighet, användbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, frånvaro av intrång i tredje part rättigheter och/eller frånvaro av datorvirus.

Länkar till andra webbplatser tillhandahålls för att underlätta för dig och ska inte tolkas som att BlackRock rekommenderar dessa webbplatser, deras innehåll, produkter och/eller tjänster, eller vice versa. BlackRock ansvarar inte för innehållet (oavsett innehållets form) och användningen av sådana webbplatser som tillhör tredje part sker på egen risk. BlackRock garanterar inte att länkarna fungerar och ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller försummelser till följd av att dessa länkar används.

Problem med internetprogramvara eller problem med överföringen kan skapa felaktiga eller ofullständiga kopior av information och material som kan laddas ner och visas på en användares dator. BlackRock ansvarar inte för eventuell felaktig, ändrad eller utelämnad information till följd av överföring eller nedladdning av information och material.

Även om BlackRock strävar efter att uppdatera och säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt lämnar BlackRock ingen garanti avseende riktighet eller korrekthet för innehållet på denna webbplats eller något annat innehåll, material och/eller erbjudanden som placeras på, presenteras eller hänvisas till eller som tillgängliggjorts via denna webbplats. Trots omsorgsfullt utförande kan en del information på denna webbplats ha ändrats sedan den senaste uppdateringen. BlackRock lämnar heller ingen garanti för att denna webbplats, driften av denna webbplats, innehållet på denna webbplats eller den server som gör denna webbplats tillgänglig är fria från fel eller virus eller andra skadliga komponenter eller att din användning av denna webbplats och dess innehåll kan ske utan avbrott.

Friskrivning från ansvar

BlackRock ansvarar under inga omständigheter för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, indirekta skador, särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador, förluster eller kostnader som uppstår i anslutning till denna webbplats eller till följd av användningen av denna webbplats eller omöjligheten att använda denna webbplats för någon part, eller i anslutning till bristande prestanda, fel, underlåtenhet, avbrott, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorvirus eller linje- eller systemfel, även om BlackRock eller dess representanter erhållit information om att sådana skador, förluster eller kostnader kan uppstå. Användningen av länkar till andra källor på internet sker på egen risk.

Om du är missnöjd med denna webbplats eller innehåll på denna webbplats, vänligen kontakta BlackRock Investment Management (UK) Limited, Filial i Stockholm på 08-505 726 00 alternativt 020 79 62 38. Med hänsyn till ovannämnda friskrivning kan du välja att sluta använda webbplatsen och webbplatsens innehåll.

Anspråk avseende din användning av vår webbplats

I händelse av anspråk riktat mot BlackRock från tredje part som avser din användning av denna webbplats accepterar du härmed att ersätta BlackRock för samtliga förluster, kostnader, processer, förhandlingar, anspråk, skadestånd, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden) och ansvar, oavsett om de har åsamkats direkt av BlackRock i anslutning till eller till följd av din överträdelse av dessa villkor och regler eller på grund av att du ej har uppmärksammat dessa villkor och regler och/eller din felaktiga användning av webbplatsen.

Ingen av parterna skall hållas ansvarig inför den andra parten för eventuell förlust eller skada som kan ha åsamkats den andra parten på grund av händelse utöver den första partens rimliga kontroll, inklusive obegränsade konsekvenser av strömavbrott.

Sekretess

Om du förser BIM med personuppgifter via den här webbplatsen kommer BIM att behandla dem enligt sekretesspolicyn som du kan nå via sekretesspolicy.

Internet är inte ett fullständigt säkert medium. Även om BlackRock strävar efter att skydda all privat och konfidentiell information som skickas till BlackRock går det inte att garantera att information som skickas via internet förblir konfidentiell och privat.

Åtgärder mot penningtvätt

Till följd av bestämmelser om penningtvätt kan ytterligare dokumentation komma att krävas i syfte att identifiera dig när du genomför en investering. Detaljerad information finns i prospekten eller i andra dokument som definierar de relevanta BlackRock-fondernas verksamhet.

Telefonsamtal

Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.

Indexfriskrivning

“Barclays Capital Inc.” och Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged, iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays Spain Treasury Bond Index, Barclays US Aggregate Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index och Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index De Underliggande indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag.

BFA har tecknat ett licensavtal med Indexleverantören som ger rätt att använda de Underliggande indexen. BFA, eller dess dotterbolag, underlicensierar rättigheten till de Underliggande indexen till Företaget utan kostnad.

Copyright © 2012, Alla rättigheter förbehålles. CITIGROUP är ett registrerat varumärke och tjänstemärke som tillhör Citigroup Inc. eller dess dotterbolag. Det används och är registrerat världen över och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited och vissa av dess dotterbolag under licens för särskilda ändamål. Mångfaldigande av data och information tillhörande Citigroup är förbjudet i alla former utom med föregående skriftligt tillstånd av Citigroup Index LLC (”Citigroup”).iShares Global Government Bond UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Citigroup och Citigroup lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i en sådan fond. På grund av risken för mänskliga eller mekaniska fel lämnar inte Citigroup någon garanti för att några data eller någon information är korrekt, tillräcklig, fullständig eller tillgänglig och påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls genom att använda sådana data och sådan information. CITIGROUP LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Citigroup ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller följdskador i anslutning till användningen av data och information från Citigroup.

'STOXX', 'EURO STOXX 50®' och 'STOXX® Europe 50' är upphovsrättsskyddat material och varumärken och/eller tjänstemärken med äganderätt som tillhör STOXX Limited och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited och iShares II plc under licens för särskilda ändamål. iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) och iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av STOXX och STOXX lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i dessa fonder.

'STOXX', 'EURO STOXX 50®', 'EURO STOXX® Mid', 'EURO STOXX® Select Dividend 30', 'EURO STOXX® Small', 'EURO STOXX® Total Market Growth Large' och 'EURO STOXX® Total Market Value Large' är upphovsrättsskyddat material och varumärken och/eller tjänstemärken med äganderätt som tillhör STOXX Limited och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited under licens för särskilda ändamål. iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF och iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av STOXX och STOXX lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i dessa fonder.

”Dow Jones” och ”Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index” är tjänstemärken som tillhör Dow Jones & Company, Inc. och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited med licens för särskilda ändamål. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Dow Jones och Dow Jones lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i denna fond.

“Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” är en gemensam licensierad produkt från Dow Jones Indexes, som är CME Group Index Services LLC:s (“CME Indexes”) handelsfirma och licensierade varumärke, och SAM Indexes GmbH (“SAM”). “Dow Jones(r)”, “[DJSI Index]SM” och “Dow Jones Indexes” är servicevarumärken för Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) för vilka CME Indexes innehar varumärkeslicens samtidigt som BlackRock Investment Management (UK) Limited har underlicens vad avser särskilda användningsområden. Dow Jones, CME Indexes, SAM och deras respektive koncernbolag har inte några affärsförhållanden med [licensinnehavaren] med undantag för framställningen av “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” (“Indexet”) och deras respektive servicevarumärken som används i samband med iShares.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited (”FT”) och används av FTSE International Limited (”FTSE”) under licens. FTSE 100 Index, FTSE BRIC 50 Index och FTSE China 25 Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited (”FTSE”). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, iShares BRIC 50 UCITS ETF och iShares China Large Cap UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Investment Management (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited (”FT”), ”NAREIT®” är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts (”NAREIT”) och ”EPRA®” är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association (”EPRA”). Samtliga dessa varumärken används av FTSE med licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index, FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index och FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index beräknas av FTSE International Limited (”FTSE”). Varken Börsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA finansierar, rekommenderar eller marknadsför iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF, iShares US Property Yield UCITS ETF och iShares European Property Yield UCITS ETF eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA. BlackRock Investment Management (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange (”Börsen”) och Financial Times Limited (”FT”), ”Macquarie™” är ett varumärke som tillhör Macquarie Bank Limited och dess närstående bolag och båda används av FTSE International Limited (”FTSE”) med licens. Varken FTSE, Macquarie, Börsen eller FT ska hållas ansvarigt (för vare sig försumlighet eller annat) gentemot någon annan person för något fel i Indexet och varken FTSE, Macquarie, Börsen eller FT är skyldiga att informera någon person om eventuella fel i Indexet. BlackRock Investment Management (UK) Limited har erhållit licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa iShares Global Infrastructure UCITS ETF.

Markit iBoxx är ett registrerat varumärke som tillhör Markit Indices Limited och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited under licens. Markit Indices Limited varken tillstyrker eller rekommenderar BlackRock Investment Management (UK) Limited eller iShares plc. Dessa produkter varken finansieras, rekommenderas eller säljs av Markit Indices Limited och Markit Indices Limited lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i dessa produkter.

iBoxx och Markit iBoxx € Covered Indexoch Markit iBoxx € Covered Index är märken som tillhör Markit Indices Limited och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited med licens. Markit iBoxx € Covered Index, som refereras till här, tillhör Markit Indices Limited och används med licens. iShares Euro Covered Bond UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Markit Indices Limited.

Informationen och JP Morgan EMBI Global Core Index™ (”Indexet”) har erhållits från källor som förmodas vara tillförlitliga, men J.P. Morgan Securities Inc (”JPMorgan”) lämnar inga garantier avseende dess fullständighet eller tillförlitlighet. Informationen och Indexet används med tillstånd. Informationen och Indexet får inte kopieras, användas eller distribueras utan föregående skriftligt godkännande av JPMorgan. Copyright 2010, JPMorgan Chase & Co. Alla rättigheter förbehålles. ”JPMorgan” och Indexet är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co. och har licensierats för särskilda ändamål av BlackRock Investment Management (UK) Limited. iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (”Fonden”), som är baserad på Indexet, varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av JPMorgan och JPMorgan lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i Fonden.

Du godkänner att inte reproducera, distribuera eller vidarebefordra information om Fondinnehav som definieras och begränsas till beståndsdelar, viktningar, nyckeltal och volatilitetsegenskaper, eller någon information om indexinnehav, i sin helhet eller delar därav, i någon form utan på förhand utfärdat skriftligt godkännande från MSCI. All sådan information tillhandahålls i "befintligt skick" och MSCI ger inga direkta eller indirekta garantier eller utfästelser av någon typ avseende information som inkluderas häri (inklusive, utan begränsning, avseende noggrannhet, fullständighet, pålitlighet samt lämplighet att sälja eller använda någon av denna information eller finansiella resultat du kan komma att uppnå genom användning av denna information för ett specifikt syfte). Du har endast tillåtelse att använda denna information i informationssyfte för att granska innehaven i din investering. Du har inte tillåtelse att använda denna information på annat sätt, inklusive, utan begränsning, i anslutning till eller som utgångspunkt för någon annan finansiell produkt eller index.

'Standard & Poor’s®', 'S&P®', 'S&P 500', 'S&P 500 Index', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P SmallCap 600' och 'S&P 500 Minimum Volatility' är varumärken som tillhör The McGraw-Hill Companies, Inc. och används av BlackRock Investment Management (UK) Limited under licens. iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist), iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF och iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i dessa produkter.

Standard & Poor’s (“S&P”) er en division af McGraw-Hill Companies, Inc., som har hjemsted i New York. S&P er blandt andet involveret i udvikling, opbygning, udarbejdelse, beregning og vedligeholdelse af forskellige aktieindekser, som anerkendes over hele verden, som benchmarks for afkastet på det amerikanske aktiemarked. "Standard & Poor’s®", “S&P®”, “S&P CNX Nifty India” er varemærker tilhørende McGraw-Hill Companies, Inc., og er licenseret till

brug af BlackRock Investment Management (UK) Limited. iShares S&P CNX Nifty India Swap sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af S&P, og S&P giver ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt.

"Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" er et samlet produkt fra Dow Jones Indexes, som er merkenavn og et lisensiert varemerke for CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), og SAM Indexes GmbH ("SAM"), og tillatelse for bruk er gitt. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" og "Dow Jones Indexes" er servicemerker for Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") og er till att brukt av CME Indexes som igjen kan gi tillatelse till BlackRock Investment Management (UK) Limited for visse formål. Dow Jones, CME Indexes, SAM og deres respektive tilknyttede selskaper har ingen tilknytning till [rettighetshaver], annet enn utformingen av "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM"("Indeksen") og deres respektive servicemerker tilgjengelige for bruk i forbindelse med iShares.

“Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IndexSM” är en gemensam licensierad produkt från Dow Jones Indexes, som är CME Group Index Services LLC:s (“CME Indexes”) handelsfirma och licensierade varumärke, och SAM Indexes GmbH (“SAM”). “Dow Jones®”, “[DJSI Index]SM” och “Dow Jones Indexes” är servicevarumärken för Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) för vilka CME Indexes innehar varumärkeslicens samtidigt som BlackRock Investment Management (UK) Limited har underlicens vad avser särskilda användningsområden. Dow Jones, CME Indexes, SAM och deras respektive koncernbolag har inte några affärsförhållanden med [licensinnehavaren] med undantag för framställningen av “Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IndexSM” (“Indexet”) och deras respektive servicevarumärken som används i samband med iShares.

Fonden varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Morningstar. Morningstar lämnar inga utfästelser eller garantier, varken direkt eller indirekt, till ägare av andelar i Fonden eller allmänheten avseende lämpligheten att investera i aktier i allmänhet eller i Fonden eller möjligheterna för Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (“Indexet”) att följa den allmänna aktieutvecklingen.

Morningstars enda koppling till Företaget eller BlackRock-koncernen är licensieringen av vissa varumärken och handelsnamn som tillhör Morningstar och Indexet som bestäms, utformas och beräknas av Morningstar utan hänsyn till BlackRock-koncernen, Företaget eller Fonden. Morningstar har inte åtagit sig något ansvar att ta vare sig BlackRock-koncernens eller ägare av andelar i Fondens önskemål i beaktande när Indexet bestäms, utformas och beräknas. Morningstar ansvarar inte för och har inte deltagit i prissättningen och bestämningen av antalet andelar i Fonden. Morningstar har ej heller varit delaktigt i timingen vid utgivning eller försäljning av sådana andelar eller i arbetet med att bestämma eller beräkna ekvationen som bestämmer hur andelar i Fonden konverteras till kontanter. Morningstar har inga förpliktelser eller skyldigheter i anslutning till administrationen, marknadsföringen eller handeln med andelar i Fonden. Morningstar garanterar inte Indexets noggrannhet eller fullständighet eller några data som inkluderas däri, och Morningstar åtar sig heller inga skyldigheter för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller avbrott i Indexet.

Morningstar lämnar inga garantier, direkta eller indirekta, avseende de resultat som uppnås av BlackRock-koncernen, ägare av andelar i Fonden eller annan person eller entitet i samband med användande av Indexet eller någon data som inkluderas däri.

Morningstar lämnar inga direkta eller indirekta garantier och frånsäger sig uttryckligen alla garantier avseende lämpligheten att sälja eller använda Indexet eller någon data däri för ett specifikt syfte. Utan att begränsa ovanstående skall Morningstar ej vid någon händelse åläggas några förpliktelser eller skyldigheter i samband med speciella, straffrättsliga, direkta, indirekta eller konsekvensiella skador (inklusive förlorade intäkter) som är ett resultat av användandet av Indexet eller någon data som inkluderas däri, även om den berörda parten upplysts om risken försådana skador.

Ändringar

BlackRock förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra dessa villkor och regler. Du kan erhålla tillgång till den senaste versionen av dessa villkor och regler på denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och regler och din tillgång till och användning av denna webbplats samt webbplatsens innehåll regleras av engelsk lag och lyder under engelska domstolars exklusiva jurisdiktion.

© 2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited, registeringsnummer 2020394. Alla rättigheter förbehålles. Samtal kan komma att avlyssnas eller spelas in.