Globale markedsutsikter - 2. kvartal 2019

Vi introduserer et nytt investeringstema: 'tålmodige politikere' og fremhever Kinas sentrale rolle i verdensøkonomien, markedene og geopolitisk.

Les mer (på engelsk) Les mer (på engelsk)
Produkter finder

Produktliste

iShares gir tilgang til både aktivaklasser og markeder. Se hele vårt produktsortiment.

Les mer Les mer

Produktliste

iShares gir tilgang til både aktivaklasser og markeder. Se hele vårt produktsortiment.

Les mer Les mer
Nei, jeg er ikke en profesjonell investor
Jeg er en profesjonell investor
Investortype - beskrivelse
Betingelser og vilkår
Personvernerklæring

Det er tre kategorier av investortyper i Norge, herunder ikke-profesjonell investor (privat investor), profesjonell investor (institusjonell investor) og kvalifisert motpart (som definert i direktiv 2004/39/EU - MiFID I). Kvalifisert motpart er en underkategori av profesjonelle investorer. Følgende kunder anses som institusjonelle investorer, herunder kvalifisert motpart:

(1) Følgende enheter skal alltid regnes som kvalifiserte motparter, uavhengig av om enheten er autorisert i Norge, EØS-stat eller et tredjeland:

(a) kredittinstitusjon
(b) verdipapirforetak
(c) andre finansinstitusjoner
(d) forsikringsselskap
(e) verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond
(f) pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser
(g) meglerforetak som handler i råvarer og råvarederivater
(h) offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner


(2) Juridisk person som oppfyller minst to av følgende krav til størrelsen på virksomheten:

(i) balanseregnskap på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 20 000 000; 
(ii) årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner på minst EUR 40 000 000; og 
(iii) egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 2 000 000.

 

(3) Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering.

Alle kunder som ikke faller inn under kategoriene (1) til (3) nevnt over er som utgangspunkt å anse som privat investor (ikke-profesjonell investor). Private investorer kan be om å bli behandlet som profesjonell investor dersom minst to av følgende tre kriterter er oppfylt:

(1) kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler;
(2) størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning of finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til EUR 500.000;
(3) kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

Vær oppmerksom på at ovenstående sammendrag kun er til orientering. Dersom du er usikker på hvilken investortype du er bør du søke uavhengig råd.

Betingelser og vilkår

«Ved å besøke dette nettstedet godtar du som kunde eller potensiell kunde å motta informasjon på dette nettstedet på mer enn ett språk».

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du har lest og akseptert disse betingelsene og vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse betingelsene og vilkårene, må du forlate dette nettstedet.

Tilgang til informasjon som vises på dette nettstedet kan være begrenset til visse personer i visse land. Ulike iShares-produkter er blitt registrert eller godkjent i ulike land og er som sådan godkjent for offentlig distribusjon (til privatkunder og profesjonelle kunder slik disse er definert i direktiv 2004/39/EU – MiFID I) i disse landene. I land der ett eller flere iShares-produkter ikke er registrert eller godkjent for offentlig distribusjon, kan det hende privatkunder ikke får tilgang til informasjon om disse iShares-produktene, mens visse typer informasjon kan bli vist til visse typer profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter avhengig av landet det gjelder. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensikt å vise informasjon om iShares-produkter til personer som hjemlandet eller registreringslandet (det som er aktuelt) har forbudt dem å se. Brukere av dette nettstedet må forsikre seg om at de har juridisk tillatelse til å logge på dette nettstedet i landet der de gjør det. Brukere er også ansvarlige for å kontrollere at deres erklæringer når det gjelder hjemland eller registreringsland, er nøyaktige.

Dette nettstedet eies og drives av BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BIM"). Innholdet leveres og styres av BIM og andre selskaper i BlackRock-konsernet (direkte og indirekte datterselskaper av BlackRock, Inc., inkludert investeringsforvalter, forvalter og rådgiver for BlackRock-produktene (det som er aktuelt) beskrevet nedenfor i avsnittet EU-kunder – BlackRock etterlever direktivet om elektronisk handel.

Juridisk status

Dette nettstedet er opprettet for tilgang i Norge av BIM, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia, med registrert adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS..

iShares-produkter

iShares-fondene som er nevnt på dette nettstedet, er underfond av iShares plc, iShares II plc iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc eller iShares VII plc som alle er åpne (open-ended) investeringsselskaper med variabel kapital registrert i Irland med adskilt ansvar mellom sine underfond, og som er godkjent av Central Bank of Ireland.

Investorbegrensning

BlackRock-produktene blir ikke tilbudt til og er ikke rettet mot innbyggere i et land der (a) BlackRock-produktene ikke er godkjent eller registrert for distribusjon, og der det ville stride mot et lands lovgivning å gjøre dette, (b) der spredning av informasjon om BlackRock-produktene via Internett er forbudt og/eller der BIM ikke er godkjent eller kvalifisert for å foreta slik distribusjon. Dette nettstedet og informasjonen på dette nettstedet skal ikke tolkes som en annonse, et tilbud om salg av eller et tilbud om å kjøpe verdipapirer i BlackRock-produktene som er nevnt på dette nettstedet, og ingen verdipapirer skal tilbys eller selges, i noe land der det strider mot landets lovgivning å gjøre dette.

Risikoadvarsler

Investeringsrisikoer

Det er ikke sikkert BlackRock-produkter passer for alle investorer, og BlackRock garanterer ikke avkastningen til BlackRock-produktene. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien og prisen på andeler, enheter eller verdipapirer (som kan omsettes i begrensede markeder) i BlackRock-produktene og inntektene av disse kan falle eller stige, og det kan hende at en investor ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Når en investor investerer i et BlackRock-produkt som er notert i en annen valuta enn valutaen i investorens hjemland, kan avkastningen til investoren øke eller synke som et resultat av valutasvingninger.

Valutakursendringer kan påvirke verdien av investeringer som innehar eksponering for utenlandsk valuta.

Alle prognoser eller eksempler (inkludert beregninger i disse) som er presentert på dette nettstedet, er bare beregnet for illustrasjonsformål, og vi garanterer ikke at de er nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte.

Skattenivåer, skattestatusen til BlacRock-produktene, skattleggingen av investorer og eventuelle skattefradrag kan endres fra tid til annen. Enhver endring i skattelovgivningen i en jurisdiksjon der et BlackRock-produkt er registrert, kryssnotert, markedsført eller investert, kan påvirke skattestatusen til BlackRock-produktet, påvirke verdien av det relevante BlackRock-produktets investeringer i den berørte jurisdiksjonen, påvirke det relevante BlackRock-produktets evne til å oppnå sine investeringsmål og/eller endre avkastningen etter skatt til investorer. Tilgjengeligheten og verdien av eventuelle skattefradrag for investorer avhenger av omstendighetene for den enkelte investor. Eventuell skatterelatert informasjon på dette nettstedet er ikke utfyllende og representerer ikke juridiske råd eller råd om skatt. Prospektive investorer oppfordres til å konsultere sine skatterådgivere når det gjelder deres individuelle skattesituasjon og de skattemessige virkningene av en investering i BlackRock-produktene.

Børshandlede fond (ETF-er)

Generelt

Kapitalavkastningen og inntektene for hvert iShares-fond er basert på verdistigning og inntekter på verdipapirene det innehar, minus påløpte utgifter. Derfor kan man forvente at avkastningen av hvert iShares-fond kan svinge i samsvar med endringer i slik verdistigning eller inntekt. Dessuten kan verdipapirene i en aksjereferanseindeks gi lavere avkastning enn investeringer med faste inntekter og aksjemarkedsinvesteringer som følger andre markeder, segmenter eller sektorer som er forskjellige fra dem som gjelder et iShares-fond. Siden utenlandske børser kan være åpne på dager da aksjer i et iShares-fond ikke blir priset, kan verdien av verdipapirene i porteføljen til et iShares-fond bli endret på dager da aksjonærer ikke vil kunne kjøpe eller selge aksjene i et iShares-fond.

Visse iShares-fond kan benytte derivater, og det vil bli gitt opplysninger om det i de relevante prospektene. Bruken av derivater innebærer spesielle risikoer, og iShares-fondene kan bli eksponert for kredittrisiko i forbindelse med parter vi handler med.

En investering i et iShares-fond involverer ofte investeringer i internasjonale markeder. I tillegg til de normale risikoene som er knyttet til investeringer, omfatter internasjonale investeringer risikoen for å miste hele eller deler av kapitalen på grunn av ugunstige svingninger og valutakurser, forskjeller i allment aksepterte regnskapsprinsipper eller manglende økonomisk eller politisk stabilitet i andre land. En investering i markeder i utviklingsland innebærer også økt risiko som økt volatilitet og mulighet for lavere omsetningsvolumer.

Swap-fond

iShares-fond som er hjemmehørende i Dublin og som har begrepet ’swap’ i navnet, er swap-baserte fond. Disse swap-fondene inngår fullfinansierte swap-avtaler med motparter for å oppnå avkastningen til fondenes respektive referanseindekser. Swap-transaksjoner er utsatt for risiko for at motpartene kan misligholde sine forpliktelser. Hvis dette skulle oppstå, kan det relevante fondet bli påført et tap. Swap-fondene har til hensikt å motvirke mye av kredittrisikoeksponeringen mot hver motpart ved å innhente sikkerhet fra motparten, som blir oppbevart av en tredjeparts kausjonist. Ved mislighold fra en motpart eller kausjonist, kan swap-fondet fremdeles ha en motpartsrisikoeksponering overfor henholdsvis motparten eller kausjonisten.

I noen tilfeller kan swap-motparter avslutte swap-avtalene tidlig, noe som kan påvirke avkastningen til swap-fondene. I tillegg kan motpartene forsøke å belaste det relevante fondet med eventuelle tilleggskostnader som er relatert til sikring av deres risikoeksponering ved swap-er. Dersom et swap-fond ikke kan inngå en egnet swap-ordning, eller opprettholde swap-ordninger med akseptable betingelser, vil fondet eventuelt ikke klare å oppnå investeringsmålsetning og -policy, med mindre det kan følge referanseindeksen på andre måter.

Videre krever motpartene i swap-avtalene for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-avtalene om at iShares IV plc ikke vil kvitte seg med swap-er til en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, og at iShares IV plc vil fremskaffe informasjon om aksjonærer og egentlige eiere av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap til motpartene i forbindelse med slike forsikringer. iShares IV plc vil ikke alltid være i stand til å oppfylle slike krav fullstendig, da det ikke har kontroll med overføring av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap på sekundærmarkedet. Dette kan som konsekvens føre til at motpartene til slutt vil forsøke å avslutte swap-avtalene.

Investeringsråd

Innholdet på dette nettstedet er generelt av natur, og hensikten er å informere investorer, mulige investorer og deres profesjonelle mellomledd om eksistensen av og de mulige fordelene ved å investere i iShares-produkter. Imidlertid er ikke hensikten med dette nettstedet å tilby spesifikke investeringsråd, for eksempel råd om investeringer, økonomi, juridiske forhold, regnskap eller skatt eller å komme med eventuelle anbefalinger om hvor egnet iShares-produkter er i forhold til situasjonen for en bestemt investor. Hvis du trenger investeringsråd, anbefaler vi at du kontakter en uavhengig megler eller økonomiske rådgiver. Du bør skaffe deg relevant rådgivning vedrørende eventuelle verdipapirer, beskatning eller annen lovgivning som kan angå deg personlig, før du investerer.

Åndsverksrettigheter

"iShares®" er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemerker, tjenestemerker eller registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre former for eiendomsrett. Alt innhold tilhører eller er kontrollert av BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her, skal ikke noe på dette nettstedet betraktes som tildeling av en lisens eller rettighet i henhold til noen opphavsrett, patent eller varemerke eller annen åndsverkrettighet fra BlackRock eller en tredjepart. Enhver kopiering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster og grafikk, krever forhåndsgodkjenning fra BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet.

SEDOLTM-koder som vises på dette nettstedet, (a) forblir åndsverk som tilhører London Stock Exchange plc og blir publisert av BAUL under lisens, og (b) skal ikke videredistribueres av personer som besøker dette nettstedet, med mindre slike personer har fått skriftlig tillatelse på forhånd fra London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemerker for London Stock Exchange plc og brukes under lisens.

Innhold på og bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet er beregnet for din personlige og interne bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål (uansett om hensikten er fortjeneste eller ikke) med mindre og i den grad du er en økonomirådgiver som søker informasjon om iShares for dine kunder. Som bruker kan du ikke selge, kopiere, publisere, distribuere, overføre, endre, vise, reprodusere og/eller opprette avledede arbeider fra informasjon eller programvare på dette nettstedet. Du har ikke rett til å viderelevere sider, tekst, bilder eller innhold på dette nettstedet ved bruk av "framing" eller lignende teknologi. Du erkjenner at du ikke har rett til å bruke innholdet på dette nettstedet på noen annen måte.

Innholdet på dette nettstedet inkludert tekst, grafikk, koblinger og/eller andre elementer er lagt til rette basert på kilder, materiale og systemer vi tror er pålitelige og nøyaktige, og det leveres til deg "som det er" og "slik det er tilgjengelig".

BlackRock gir ingen erklæringer og frasier seg alle underforståtte og lovbestemte garantier av enhver art overfor deg og enhver tredjepart, blant annet erklæringer og garantier når det gjelder nøyaktighet, tidsriktighet, fullstendighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter og/eller fravær av datavirus. Koblinger til andre nettsteder er inkludert for å gjøre det praktisk for deg, og de skal ikke tolkes som en støtte fra BlackRock til slike nettsteder og innhold, produkter og/eller tjenester der, eller omvendt. BlackRock tar ikke noe ansvar for noe av innholdet (uansett hvilken form dette innholdet er i), du bruker slike tredjepartsnettsteder på egen risiko. BlackRock garanterer ikke at noen av koblingene virker og tar ikke noe ansvar for konsekvensene av feil eller utelatelser som følge av bruk av disse koblingene.

Problemer med Internett-programvare eller -overføring kan føre til unøyaktige eller ufullstendige eksemplarer av informasjon og materiale som kan lastes ned og vises på en brukerdatamaskin. BlackRock er ikke ansvarlig for noen feil, endringer eller utelatelser som forekommer under overføring eller nedlastning av informasjon og materiale. Selv om BlackRock tilstreber å oppdatere og sikre nøyaktigheten av innholdet som er plassert på dette nettstedet, garanterer ikke BlackRock nøyaktigheten eller korrektheten av dette eller av annet innhold, materiale og/eller tilbud som er plassert på, presentert på, referert til eller gjort tilgjengelig ved hjelp av dette nettstedet. På tross av at vi vier dette all rimelig oppmerksomhet, kan noe informasjon på dette nettstedet være endret siden siste oppdatering. BlackRock garanterer heller ikke at dette nettstedet, vår drift av dette nettstedet, innholdet på dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for feil eller virus eller fri for andre skadelige komponenter, eller at din bruk av dette nettstedet og innholdet der vil skje uten avbrudd.

Utelukkelse av ansvar

BlackRock er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen skader, blant annet direkte eller indirekte, spesielle eller tilfeldige skader, følgeskader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av dette, eller en parts manglende evne til å bruke det, eller i forbindelse med ytelsessvikt, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller svikt i linje eller system, selv om BlackRock eller deres representanter er blitt gjort oppmerksom på mulighetene for slike skader, tap eller utgifter. BlackRock begrenser ikke og utelukker ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes deres forsømmelser, eller der dette ville være forbudt ved lov (inkludert reglene til UK Financial Services Authority). Bruk av hyperkoblinger til andre Internett-ressurser skjer på din egen risiko.

Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller innholdet der, kan du kontakte BIM.

Krav knyttet til din bruk av vårt nettsted

Når det blir reist krav mot BlackRock fra en tredjepart angående din bruk av dette nettstedet, godtar du herved å godtgjøre BlackRock fullt ut for alt av tap, kostnader, juridiske tiltak, rettssaker, krav, skader, utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) eller ansvar, uansett om BlackRock er påført dette ved eller som en konsekvens av ditt brudd på eller manglende etterlevelse av disse vilkårene og betingelsene og/eller feil bruk av nettstedet fra din side.

Ingen av partene er ansvarlig overfor en annen for tap eller skade som kan bli påført den andre parten av en årsak som er utenfor den første partens rimelige kontroll, som blant annet strømbrudd.

Sist oppdatert: 11. mai 2018

Oppsummering

Formålet med personvernerklæringen er at du skal forstå hvilken informasjon vi innhenter om deg, hva vi bruker den til, og hvem vi deler den med. Den forklarer også dine rettigheter i forbindelse med din informasjon og hvem du kan kontakte vedrørende spørsmål eller for å få mer informasjon. Klikk på lenkene nedenfor for å gå til mer detaljerte avsnitt i denne personvernerklæringen:

Hvem denne personvernerklæringen gjelder for og hva den dekker

Denne personvernerklæringen gjelder for alle medlemmer i BlackRocks selskapsgruppe ("BlackRock Group") og enhetene vi eier eller kontrollerer ("BlackRock" eller "vi", "oss" eller "vår"). Du finner flere detaljer om hver av oss (inkludert våre navn, forretningsadresser og kontaktopplysninger) ved å klikke her

BlackRock er klar over hvor viktig det er å beskytte din personlige og økonomiske informasjon, og har forpliktet seg til å beskytte den. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi innhenter, håndterer, lagrer og beskytter informasjon om deg når:

 • • vi leverer produkter eller tjenester til deg eller vår kunde;
 • • du besøker eller bruker vårt nettsted; og/eller
 • • vi utfører andre oppgaver som er en del av vår forretningsvirksomhet.

Når vi viser til "vårt nettsted" eller "dette nettstedet" i denne personvernerklæringen, mener vi de spesifikke nettsidene til blackrock.com eller ishares.com, og de spesifikke nettsidene med en URL som starter med eller inneholder blackrock.com/… eller ishares.com/… .

BlackRock.com og iShares.com består av diverse globale, landsbaserte eller regionale nettsteder som alle leveres av BlackRock.

Personvernerklæringen inneholder også informasjon om når vi deler dine personopplysninger med andre medlemmer av BlackRock Group og andre tredjepersoner (f.eks. våre tjenesteleverandører).

I denne personvernerklæringen kan vi av og til vise til håndtering, innhenting, beskyttelse og lagring av dine personopplysninger med fellesbetegnelsen "behandling" av slike personopplysninger.

Andre nettsteder

Vennligst merk at andre nettsteder som kan være lenket til dette nettstedet, ikke reguleres av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer besøkende til å lese gjennom personvernerklæringen for alle disse andre nettstedene før de deler personopplysninger.

Hvilke opplysninger vi innhenter

I forbindelse med vår levering av produkter eller tjenester til deg eller vår kunde, og gjennomføringen av due diligence-kontroller tilknyttet våre produkter og tjenester (eller diskusjon om mulige produkter eller tjenester vi kan levere), innhenter vi vanligvis personopplysninger om deg. Vi innhenter også vanligvis personopplysninger om deg når du besøker eller bruker vårt nettsted.

Vi innhenter eller får vanligvis dine personopplysninger fordi du gir dem til oss (f.eks. i et skjema på vårt nettsted) eller fordi andre personer oppgir disse opplysningene til oss (f.eks. andre tjenesteleverandører vi bruker til å hjelpe oss med å drifte vårt nettsted eller din arbeidsgiver hvis de mottar produkter eller tjenester fra BlackRock). Vi kan også innhente eller få dine personopplysninger fra deg fordi vi observerer eller utleder disse opplysningene om deg fra måten du kommuniserer med oss på. For eksempel, hvis du bruker vår risikostyringsplattform, Aladdin, innhenter vi vanligvis opplysninger fra deg for å melde om oppdateringer i Aladdins funksjoner og for å gi deg generell informasjon om Aladdin. For å forbedre din opplevelse når du bruker dette nettstedet og for å sikre at den fungerer effektivt, bruker vi (eller våre tjenesteytere) også cookies (små tekstfiler som lagres i brukerens nettleser) og nettvarder (små grafiske bilder som er plassert på et nettsted og som brukes til å overvåke brukerens bevegelser på dette nettstedet) som kan innhente personopplysninger.

Ytterligere informasjon om hvordan vi bruker cookies og annen sporingsteknologi, og hvordan du kan kontrollere disse, finner du i vår cookiespolicy som er inkludert på slutten av dette dokumentet.

Personopplysningene vi kan innhente, avhenger av de spesifikke tjenestene, aktivitetene eller produktene vi leverer, men vanligvis inkluderer de: ditt navn, alder, fødselsdato, kjønn, hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer, andre kontaktopplysninger, bostedsland, passnummer og andre nasjonale ID-numre, ansettelsesinformasjon (f.eks. selskaper du jobber for, din stillingsbetegnelse), familiesituasjon (f.eks. sivil status når du legger inn slik info i et skjema på vårt nettsted eller når det står i eventuell dokumentasjon du gir til oss), økonomisk og skattemessige informasjon (f.eks. din inntekt, formue og skattemessig hjemsted når du legger inn slik info i et skjema på vårt nettsted eller når det står i eventuell dokumentasjon du gir til oss), detaljer om hvordan du bruker et produkt eller en tjeneste levert av BlackRock, poster på blogger, forum, wiki, og alle andre applikasjoner for sosiale medier og tjenester som vi leverer, IP-adresse, nettleser og utstyrstype, brukernavn som brukes av deg for ett av våre produkter eller tjenester, språk, påloggingstider og -varighet, detaljer om hvordan du foretrekker å bruke vårt nettsted eller de interaktive produktene, verktøy, annen teknologi eller andre tjenester vi leverer til deg eller våre kunder, nettsteder som du har besøkt før eller etter å ha besøkt vårt nettsted, detaljer om hvordan du foretrekker å kommunisere med oss, og lignende informasjon.

De ulike typene personopplysninger og "sensitive" eller "spesielle kategorier" med personopplysninger som vi innhenter, varierer vanligvis avhengig av typen produkter og tjenester vi leverer til deg og hvordan du bruker vårt nettsted. I enkelte tilfeller består de "sensitive" eller "spesielle kategorier" med personopplysninger som vi innhenter om deg, av: dine matvaner (f.eks. når vi vil tilby deg lunsj på et møte), din helse (f.eks. slik at vi kan reservere egnet innkvartering for deg i våre bygninger), din seksuelle legning (f.eks. hvis du gir oss informasjon om din ektefelle eller partner), alle strafferettslige dommer du kan ha (f.eks. hvis denne informasjonen innhentes som en del av "kjenn din kunde" og tiltak mot hvitvasking som vi må utføre før vi aksepterer deg eller din arbeidsgiver som kunde).

I enkelte sjeldne tilfeller innhenter vi også "spesielle kategorier" med personopplysninger om deg fordi du frivillig gir dette til oss (f.eks. kan det være i en kopi av din CV som du laster opp på vårt nettsted). I enkelte andre tilfeller trengs personopplysningene vi innhenter om deg for å oppfylle våre plikter etter lover og regler, eller for å levere produktene og tjenestene etterspurt av deg eller vår kunde (som kan være din arbeidsgiver). Hvis dette skjer, vil vi informere deg om at det er obligatorisk å oppgi denne informasjonen, og hvilke konsekvenser det får hvis vi ikke kan innhente denne informasjonen.

I enkelte tilfeller, vil vi også innhente personopplysninger om deg indirekte fra tredjepersoner som f.eks.: (i) din arbeidsgiver når vi leverer produkter og tjenester til arbeidsgiveren, (ii) tredjepersoner som vi av og til bruker for å oppfylle våre lovbestemte plikter på dette området, og som hjelper oss med å sjekke din identitet når vi leverer produkter eller tjenester til deg eller din arbeidsgiver, (iii) formidlere (f.eks. uavhengige finansrådgivere), (iv) leverandører av bakgrunnssjekker som vi av og til bruker til å sjekke din identitet når du søker på en jobb via vårt nettsted, (v) andre tjenesteleverandører som hjelper oss med å drifte vårt nettsted, og (vi) fra offentlig tilgjengelige kilder som nærings- og ansettelsesrelaterte sosiale nettverkstjenester og jobbannonser.

Hvordan vi bruker opplysningene om deg

Bruk av personopplysninger for å levere produkter og tjenester

Vi vil bruke dine personopplysninger til å levere produkter eller tjenester til deg eller vår kunde. Som en del av dette, kan vi bruke dine personopplysninger i forbindelse med korrespondanse som omhandler slike produkter eller tjenester. Slik korrespondanse kan være med deg, vår kunde, andre medlemmer i BlackRock Group, våre tjenesteleverandører eller offentlige eller juridiske myndigheter med den nødvendige tillatelsen.

I mange tilfeller bruker vi også dine personopplysninger til å gjennomføre due diligence-kontroller i forkant av leveringen av produkter og tjenester til deg eller vår kunde, og for å behandle en forespørsel fra deg eller en potensiell kunde om å motta produkter og tjenester fra oss. Hvis du har blitt henvist til oss av en formidler eller tilsvarende tredjeperson, bruker vi vanligvis dine personopplysninger til å vurdere om vi skal akseptere eller avvise henvisningen fra formidleren eller en tilsvarende tredjeperson til BlackRock.

Fordi vi leverer en lang rekke produkter og tjenester til våre kunder, varierer måten vi bruker personopplysningene dine på avhengig av våre produkter og tjenester. For eksempel bruker vi personopplysninger om deg når:

 • • du bruker vår risikostyringsplattform, Aladdin
 • • vi tilbyr et forsikringsprodukt eller -tjeneste til deg eller din arbeidsgiver
 • • du eller din arbeidsgiver engasjerer oss til å utføre investeringsforvaltning eller tilsvarende tjenester
 • • du investerer privat i et fondsprodukt forvaltet av et medlem i BlackRock Group
 • • du engasjerer et medlem i BlackRock Group til å utføre tjenester innen investeringsforvaltning
 • • du gir oss dine personopplysninger via e-post eller på et nettskjema.

Bruk av personopplysninger innhentet via vårt nettsted

Vi bruker vanligvis dine personopplysninger innhentet via dette nettstedet:

 • • for å håndtere og forbedre tjenester levert via vårt nettsted
 • • for å håndtere og forbedre vårt nettsted (inkludert ved å produsere statistikk om bruk av vårt nettsted)
 • • for å brukertilpasse innholdet på vårt nettsted slik at du får en mer personlig opplevelse, og slik at du gjøres oppmerksom på informasjon om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg
 • • for å håndtere og svare på alle henvendelser du sender gjennom vårt nettsted
 • • for å hjelpe oss med å lære mer om deg, produktene og tjenestene du eller din arbeidsgiver mottar fra BlackRock, og andre produkter og tjenester som du eller din arbeidsgiver kan være interessert i
 • • for å korrespondere med deg i forbindelse med tjenestene du bruker på vårt nettsted eller informasjon du oppgir via vårt nettsted. Denne korrespondansen er vanligvis med deg, andre medlemmer i BlackRock Group, våre tjenesteleverandører eller offentlige eller juridiske myndigheter med den nødvendige tillatelsen.

Bruk av personopplysninger til andre aktiviteter som er en del av vår forretningsvirksomhet

Vi bruker også vanligvis dine personopplysninger innhentet via dette nettstedet til følgende formål, eller i forbindelse med:

 • • gjeldende krav i henhold til lover og regler
 • • henvendelser og kommunikasjon fra offentlige eller juridiske myndigheter med den nødvendige tillatelsen
 • • økonomi og regnskap, fakturering og risikoanalyse
 • • forsvarlig drift (inkludert kreditt- og risikostyring, forsikring, revidering, opplæring og lignende administrative formål)
 • • kundeforhold, som innebærer: (i) å sende deg BlackRock «thought leadership» eller detaljer om produkter og tjenester fra BlackRock som vi mener kan være av interesse for deg eller din arbeidsgiver, (ii) å kontakte deg for å få tilbakemelding om produkter eller tjenester fra BlackRock, og (iii) å kontakte deg for andre markedsførings- eller forskningsformål;
 • • rekrutterings- og forretningsutvikling
 • • tjenester vi mottar fra våre profesjonelle rådgivere, som f.eks. advokater, regnskapsførere og konsulenter
 • • ordninger vi har på plass med formidlere, meglere og andre enkeltpersoner eller enheter som er våre partnere
 • • å vurdere, og gjennomføre, enhver transaksjon som involverer en del eller hele virksomheten eller eiendelene til BlackRock Group
 • • å beskytte våre rettigheter og våre kunders rettigheter
 • • å oppfylle vårt ansvar som bedrift og vårt samfunnsansvar.

Det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å behandle personopplysninger

Vi blir pålagt etter loven å forklare, i denne personvernerklæringen, rettsgrunnlaget som vi baserer oss på for å behandle dine personopplysninger.

Vi bruker vanligvis dine personopplysninger til formålene som står ovenfor fordi: (a) det er nødvendig for våre rettmessige interesser og fordi det ikke krenker dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter (se nedenfor), (b) det er nødvendig for å oppfylle plikter etter lover og/eller regler, eller henvendelser vi mottar, som f.eks. å holde regnskap for skatteformål eller for å gi informasjon til et offentlig organ eller ordensmakten, (d) det er nødvendig å utføre avtalefestede plikter som vi skylder deg eller vår kunde, eller for å treffe tiltak i forkant av avtalen på forespørsel fra deg eller vår kunde, (e) det er nødvendig for å utføre en oppgave til et allmennyttig formål (f.eks. bistand for å oppnå mangfold på arbeidsplassen der du oppretter kontakt gjennom vårt nettsted i forbindelse med jobbmuligheter hos BlackRock), eller (f) i enkelte tilfeller, fordi vi har fått ditt samtykke på forhånd.

Eksempler på "rettmessige interesser" det henvises til ovenfor, er: (i) å benytte kostnadseffektive tjenester (f.eks. kan vi velge å bruke enkelte IT-plattformer som tilbys av våre tjenesteleverandører), (ii) for å vurdere og kontrollere alle jobbsøknader du sender gjennom nettstedet, (iii) for å forebygge svindel eller kriminell virksomhet, misbruk av våre produkter og tjenester, samt sikkerheten til våre IT-systemer, arkitektur og nettverk, (iv) for å utøve våre rettigheter etter artikkel 16 og 17 i EUs pakt om grunnleggende rettigheter, inkludert vår frihet til å drive virksomhet og retten til å eie, og (v) for å oppfylle vårt ansvar som bedrift og vårt samfunnsansvar.

I den grad vi behandler sensitive personopplysninger vedrørende deg til ett av formålene som står ovenfor, gjør vi det fordi: (1) du enten har gitt oss uttrykkelig samtykke til å behandle opplysningene, (2) eller så er behandlingen nødvendig på grunn av vesentlige allmenne hensyn basert på gjeldende lov (f.eks. når vi er pålagt etter lover eller regler å behandle opplysninger for å sikre at vi oppfyller våre plikter til "kjenn din kunde" og "antihvitvasking"), (3) behandlingen er nødvendig for å utføre våre plikter i henhold til lover om ansettelse, trygd eller sosial støtte, eller (4) behandlingen er nødvendig for å slå fast, utøve eller forsvare rettslige krav. Rettsgrunnlaget for å behandle sensitive personopplysninger som står ovenfor i punkt (1) til (4) står henholdsvis i artikkel 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) og 9(2)(f) i EUs personvernforordning (GDPR).

Når vi er rettslig pålagt å innhente ditt uttrykkelige samtykke for å levere enkelte typer markedsføringsmateriell til deg, vil vi kun levere slikt markedsføringsmateriell hvis vi har innhentet slikt samtykke fra deg.

Hvis du ikke vil fortsette å motta markedsføringsmateriell fra oss, kan du klikke på avabonneringsfunksjonen i meldingen eller når som helst sende en e-post til groupprivacy@blackrock.com.

Hvem vi formidler opplysningene til

I forbindelse med ett eller flere av formålene i avsnittet "Hvordan vi bruker opplysningene om deg" ovenfor, deler vi vanligvis detaljer om deg med: andre medlemmer i BlackRock Group, profesjonelle rådgivere og tredjepersoner som leverer tjenester til oss og/eller andre medlemmer i BlackRock Group (f.eks. leverandører av IT-systemer eller plattformer, finansrådgivere, konsulenter (inkludert advokater og regnskapsførere), leverandører av HR- og rekrutteringstjenester og andre leverandører av varer og tjenester (f.eks. leverandører av markedsføringstjenester når vi har tillatelse til å dele dine personopplysninger med dem), formidlere, meglere, og andre enkeltpersoner eller enheter som er partnere med oss, kompetente myndigheter (inkludert enhver nasjonal og/eller internasjonal tilsynsmyndighet eller ordensmakt eller domstol eller annen form for rett, når vi (eller ethvert annet medlem i BlackRock Group) er pålagt å gjøre det etter gjeldende lover eller regler på deres forespørsel), en potensiell kjøper, mottaker, fusjonspartner eller selger og deres rådgivere i tilknytning til en faktisk eller potensiell overføring eller fusjon av en del eller hele BlackRocks virksomhet eller eiendeler, eller enhver tilknyttet rettighet eller interesse, eller for å kjøpe en virksomhet eller fusjonere med den, kredittreferanseinstitutter eller andre organisasjoner som hjelper oss med å fange opp kriminell virksomhet og svindel, og enhver sentral eller lokal myndighet og andre offentlige eller lovbestemte organer.

Hvis du er en enkeltperson i EU, vennligst merk at enkelte av mottakerne av dine personopplysninger som det vises til ovenfor, kan være basert i land utenfor EU der lovgivningen kanskje ikke tilbyr samme nivå av databeskyttelse. Disse landene kan ofte være: USA, Canada, Singapore og India. I slike tilfeller vil BlackRock sørge for at det er sikkerhetsmekanismer på plass for å beskytte dine personopplysninger som tilfredsstiller våre lovpålagte plikter. For å sikre dette nivået av beskyttelse av dine personopplysninger bruker BlackRock vanligvis en dataoverføringsavtale med mottakeren, basert på standard kontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen. En kopi av disse klausulene kan fås her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Ytterligere detaljer om overføring av dine personopplysninger utenfor EU og tilfredsstillende sikkerhetstiltak brukt av BlackRock i forbindelse med slike overføringer (inkludert kopier av relevante avtaler), kan fås ved å kontakte groupprivacy@blackrock.com. Du kan også bruke denne e-postadressen til å be om ytterligere informasjon om enhetene som er en del av BlackRock Group og landene der de er etablert.

Hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger i BlackRocks systemer så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for, eller for å oppfylle krav i henhold til lover, regler eller interne retningslinjer.

Vern av dine personopplysninger

Vi bruker en rekke fysiske, elektroniske og administrative tiltak for å sørge for at dine personopplysninger forblir sikre, nøyaktige og oppdatert. Disse tiltakene inkluderer:

 • • kurs og opplæring av relevant personale slik at de er klar over våre plikter i forbindelse med datavern når de håndterer personopplysninger, samt opplæring innen datamanipulering, phishing, spear phishing og passordrisikoer
 • • administrative og tekniske kontroller for å begrense adgangen til personopplysninger basert på hva personalet strengt tatt er nødt til å vite
 • • teknologiske sikkerhetstiltak, inkludert brannmurer, kryptering (industristandard SSL kryptering med 128-bits nøkkel) og antivirus programvare
 • • fysiske sikkerhetstiltak, f.eks. adgangskort til våre lokaler for vårt personale.
 • • eksterne tekniske vurderinger, sikkerhetsvurderinger og due diligence-kontroller
 • • perimetersikkerhet: Brannmurer, IDS, innholdsfiltre
 • • adskillelse av nettverk: DMZ, bedrift, produksjon
 • • applikasjonssikkerhet: OWASP topp 10 fokuserte kodekrav, applikasjonstesting, penetrasjonstesting
 • • endepunktsikkerhet: Antivirus, låsing av bærbare lagringsenheter, begrensede administrative rettigheter
 • • Overvåking i sanntid av datalekkasje
 • • Lagvis og omfattende forsvarssystemer innen cybersikkerhet
 • • Rapportering og styring av sikkerhetshendelser.

Selv om vi bruker egnede sikkerhetstiltak når vi har mottatt dine personopplysninger, er dataoverføring over Internettet (inkludert e-post) aldri helt sikkert. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte personopplysninger, men vi kan ikke garantere sikkerheten til dataen som overføres til oss eller av oss.

Dine rettigheter og hvordan du kontakter oss

Du har ulike rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. Du har blant annet rett til å:

 • • protestere på behandlingen av dine personopplysninger
 • • be om en kopi av personopplysningene vi har om deg
 • • be oss om å oppdatere personopplysningene vi har om deg, eller rette de personopplysningene du mener er feil eller ufullstendige
 • • be oss om å slette personopplysningene vi har om deg, eller begrense måten vi bruker slike personopplysninger på
 • • trekke tilbake samtykket til å behandle dine personopplysninger (i den grad slik behandling er basert på samtykke).

For å utøve dine rettigheter, eller hvis du har andre spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst send en e-post til oss på groupprivacy@blackrock.com eller skriv til BlackRock’s Global Privacy and Data Protection Officer, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannia. Du kan også bruke disse kontaktopplysningene hvis du vil klage til oss i forbindelse med ditt personvern.

Hvis du er misfornøyd med måten vi har behandlet dine personopplysninger på, eller andre forespørsler eller henvendelser om datavern du har tatt opp med oss, har du også rett til å klage til datatilsynet på stedet du bor og jobber, eller til stedet der du mener at et problem om dine opplysninger har oppstått. Du finner en liste over nasjonale datatilsyn her: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre eller rette denne personvernerklæringen fra tid til annen.

Vi vil informere deg om alle fremtidige endringer eller tillegg til behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen og som angår deg, gjennom en egnet kanal, avhengig av hvordan vi vanligvis kommuniserer med deg

Cookiespolicy

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler som lagres på minnet på din datamaskin og harddisk, på din mobile enhet eller nettbrett når du besøker enkelte nettsider. De brukes til å få nettsteder til å fungere eller for å informere eierne av et nettsted, eller tredjepersoner som mottar data fra dette nettstedet.

Når du besøker et nettsted, kan det lagre eller hente informasjon fra din nettleser, hovedsakelig i form av cookies. Denne informasjonen kan være om deg, dine preferanser eller din enhet, og blir for det meste brukt til å få nettstedet til å fungere slik du forventer. Informasjonen identifiserer vanligvis ikke deg direkte, men den kan gi deg en mer brukertilpasset nettopplevelse.

Hvorfor bruker vi cookies?

Cookies hjelper oss med å levere brukertilpassede tjenester og informasjon. Vi bruker cookies på vårt nettsted for å fortelle oss, hvordan og når sidene på vårt nettsted ble besøkt, hva våre brukeres preferanser er – f.eks. typen videospiller de bruker – og om vårt nettsted fungerer som det skal. Avhengig av formålet, vil enkelte cookies kun være aktive i den tiden besøket på nettstedet varer, mens andre har lengre levetid for å sikre at de oppfyller sine langsiktige formål (som forklart mer detaljert nedenfor). Vennligst merk at uansett hvor lang levetiden til cookies er, kan du slette dem (og dermed stoppe all videre datainnhenting gjennom dem) som forklart nedenfor.

Hvis du bruker ett av våre passordbeskyttede nettsteder, kan nettstedet bruke cookies eller annen teknologi til å hjelpe oss med å identifisere deg, lagre og gjenkjenne din konfigurasjon og brukerinnstillinger, forenkle navigasjonen på nettstedet og brukertilpasse innholdet slik at det er større sannsynlighet for at informasjonen som vises er mer interessant for deg.

Generelt sett bruker vi cookies på vårt nettsted for følgende formål:

 • • Analyse: Analytiske cookies lar oss gjenkjenne, måle og spore besøkende på vårt nettsted og utarbeide en oversikt over denne bruksinformasjonen. Dette hjelper oss med å forbedre og utvikle måten vårt nettsted fungerer på, f.eks. ved å avgjøre om det er enkelt for de besøkende å finne informasjon, eller ved å identifisere innholdet på nettstedene som de kan ha mest interesse av.
 • • Brukerpreferanser: Enkelte av cookies på vårt nettsted, aktiveres når besøkende på våre nettsted gjør et valg om sin bruk av nettstedet. Vårt nettsted "husker" brukerens innstillinger. Dette lar oss tilpasse deler av nettstedet til den individuelle brukeren.
 • • Vilkår: Vi bruker cookies på vårt nettsted for å se når en besøkende har sett retningslinjer, slik som denne personvernerklæringen, eller når det er gitt samtykke, f.eks. til vilkårene på vårt nettsted. Dette lar oss forbedre brukerens opplevelse av nettstedet – f.eks. unngår brukeren situasjoner der han/hun gjentatte ganger må samtykke til de samme vilkårene. Vi sporer også om en bruker har sett andre lignende dokumenter (f.eks. nettundersøkelser) før – nok en gang for å sikre at brukerens besøk på nettstedet foregår på en smidig måte.
 • • Håndtering av økter: Programvaren som brukes for å drive vårt nettsted, bruker cookies til tekniske formål som trengs for at våre servere skal fungere internt. Vi bruker f.eks. cookies for å sende ut forespørsler til mange servere, for å autentisere brukere og for å se hvilke funksjoner på nettstedet de har tilgang til, kontrollere kilden til forespørslene, holde orden på informasjon om en brukers økt og slå fast hvilke alternativer eller sider skal vises for at nettstedet skal fungere.
 • • Funksjonelle formål: Cookies til funksjonelle formål, lagrer informasjon som trengs av våre applikasjoner for å behandle data og fungere. For eksempel, når transaksjoner eller forespørsler i en applikasjon innebærer mange trinn i en arbeidsflyt, brukes cookies til å midlertidig lagre informasjon fra hvert trinn slik at det blir enklere å fullføre hele transaksjonen eller forespørselen.
 • • Reklame: Reklame-cookies lar oss (eller tredjepersoner) overvåke brukernes adferd på vårt nettsted. Denne informasjonen brukes for å sikre at produkter og tjenester som fremheves for disse brukerne, vises på en fokusert og relevant måte – f.eks. gjennom reklame på nettstedene til BlackRock eller reklame på nettstedene til tredjepersoner (f.eks. Bloomberg, Agefi.com, Handelsblatt.de osv.) som er basert på din bruk av vårt nettsted, eller for å sjekke om slike digitale markedsføringskampanjer er effektive. Vi overvåker også om reklamen som vises på vårt nettsted, er av interesse for brukerne, og vi bruker denne informasjonen for å sikre at vi viser relevant reklame til brukerne av vårt nettsted over tid.

Vennligst merk at tredjepersoner kan bruke cookies. Typen cookies og påfølgende databehandling som utføres av slike tredjepersoner, reguleres av deres egne personvernerklæringer. Nedenfor finner du mer informasjon om cookies fra tredjepersoner.

Dine innstillinger av cookies

Cookies er nødvendig for at du skal være i stand til å bruke nettstedet til BlackRock fullt ut. I tillegg hjelper cookies oss med å gi deg brukertilpassede funksjoner på vårt nettsted. Hvis du velger å deaktivere cookies, kan enkelte av funksjonene på nettstedet til BlackRock svekkes.

Lokal flashlagring

På enkelte sider av vårt nettsted, inkluderer vi innhold som skal vises ved å bruke Adobe Flash Player, f.eks. animasjoner, videoer og verktøy. Lokal flashlagring (ofte kalt "Flash cookies") kan brukes for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Flashlagring oppbevares på din enhet mye på samme måte som vanlige cookies, men håndteres direkte av din Flash-programvare.

Hvis du vil deaktivere eller slette informasjon lagret lokalt i Flash, vennligst les dokumentasjonen for din Flash-programvare på www.adobe.com. Merk at hvis du deaktiverer Flash cookies, kan enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungere.

Cookies fra tredjepersoner

Når du besøker vårt nettsted, kan du motta cookies fra tredjepersoner. Disse kan inkludere cookies fra Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind og/eller Rocketfuel. Disse cookies brukes til formålene beskrevet i kapittelet "Hvorfor bruker vi cookies?" i denne erklæringen. Vi kontrollerer ikke innstillingene av disse cookies fra tredjepersoner, så vi foreslår at du besøker nettstedene til tredjepersonene for å finne mer informasjon om deres bruk av cookies og hvordan du håndterer dem.

 

VertTypeTredjepersonPersonvernerklæring
Doubleclick.net Reklame Google Google
Google.com Reklame Google Google
.universal.iperceptions.com Reklame Iperceptions Iperceptions
survey.efmfeedback.com Reklame Verint Inc Verint
.serving-sys.com Reklame Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Reklame Sizmek Sizmek
Xasis.com Reklame Xaxis Xaxis

Endre innstillinger av cookies

Hvis du vil fjerne cookies som kommer fra vårt nettsted, fra din nettleser i fremtiden, kan du slette dem. Instruksjonene om å fjerne cookies fra din datamaskin eller mobilenhet avhenger av operativsystemet og nettleseren du bruker. Vennlig merk at hvis du trekker tilbake ditt samtykke til å bruke cookies på våre nettsteder, vil funksjonene på nettstedene bli svekket.

Nettstedet www.allaboutcookies.org inkluderer instruksjoner om hvordan du håndterer cookies på mange vanlige nettlesere, eller du kan lese selgerdokumentasjonen for din spesifikke programvare.

Ytterligere informasjon om cookies

Hvis du vil lese mer om cookies generelt og hvordan du håndterer dem, kan du gå inn på www.allaboutcookies.org.