Renter

BGF China Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,52 - - - -8,47
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,55 4,50 -4,82 -8,67 -14,52 - - - -13,41
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - - -14,89

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i CNH.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 06.des.2022 RMB 32 006 932 563
Startdato 14.apr.2021
Fondsstart 11.nov.2011
Seriens valuta USD
Basisvaluta CNH
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,54%
Kostnadsprosent 0,45%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGRCBSU
ISIN LU2319961921
SEDOL BNSM3R6

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 537
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 4,49
Standardavvik 3 år per - -
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 7,47%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 2,25
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 7,66%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 1,86
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 3,30
WAL til verste per 30.nov.2022 3,30 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 0,24%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 58,64%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 41,61%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,82% og oljesand 0,03%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,45
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,39
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,27
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,18
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,12
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,03
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 0,97
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,94
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 0,93
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 0,91
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class SR3 USD Månedlig 8,23 -0,03 -0,36 06.des.2022 9,92 7,71 LU2319961921 -
Class A6 Hedged NZD Månedlig 8,06 0,00 0,00 06.des.2022 9,09 7,92 LU2077746340 -
Class A8 Hedged HKD - 101,05 0,05 0,05 06.des.2022 101,06 100,00 LU2550100429 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,96 0,00 0,00 06.des.2022 9,03 7,82 LU2077746779 -
Class X3 USD - 9,16 -0,03 -0,33 06.des.2022 10,12 8,58 LU2469414325 -
Class D2 EUR Ingen 13,45 -0,02 -0,15 06.des.2022 14,93 13,00 LU2290526164 -
Class A2 CHF Ingen 13,17 -0,04 -0,30 06.des.2022 15,02 12,69 LU0969580058 -
Class A2 EUR Ingen 13,33 -0,02 -0,15 06.des.2022 14,82 12,89 LU2267099674 -
Class I3 USD Månedlig 8,97 -0,03 -0,33 06.des.2022 10,81 8,40 LU1648248299 -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 7,57 0,01 0,13 06.des.2022 8,71 7,45 LU1847653224 -
Class D2 CNH Ingen 98,66 0,04 0,04 06.des.2022 103,92 96,58 LU0827885731 -
Class D6 Hedged USD Månedlig 8,16 0,00 0,00 06.des.2022 9,18 8,01 LU2243824054 -
Class X2 Hedged USD - 9,83 0,00 0,00 06.des.2022 10,41 9,60 LU2092937064 -
Class I6 Hedged SGD Månedlig 8,40 0,00 0,00 06.des.2022 9,43 8,26 LU2325727365 -
Class A6 Hedged USD Månedlig 8,24 0,00 0,00 06.des.2022 9,30 8,09 LU1847653141 -
Class A2 Hedged USD Ingen 9,61 0,00 0,00 06.des.2022 10,27 9,39 LU2070343392 -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 8,04 0,00 0,00 06.des.2022 9,14 7,91 LU1852331039 -
Class D6 Hedged SGD Månedlig 8,38 0,00 0,00 06.des.2022 9,42 8,23 LU2325727282 -
Class I6 CNH Månedlig 89,18 0,03 0,03 06.des.2022 99,03 87,68 LU1940842344 -
Class A8 Hedged USD - 10,11 0,01 0,10 06.des.2022 10,11 10,00 LU2550100692 -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 8,05 0,00 0,00 06.des.2022 9,10 7,90 LU2077746696 -
Class SR2 CNH - 94,12 0,03 0,03 06.des.2022 99,03 92,13 LU2319961681 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,92 0,00 0,00 06.des.2022 9,67 8,74 LU2319961764 -
Class I2 EUR - 16,95 -0,02 -0,12 06.des.2022 18,80 16,38 LU2011139461 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,13 0,00 0,00 06.des.2022 9,90 8,94 LU2112292417 -
Class I2 Hedged USD - 9,53 0,01 0,11 06.des.2022 10,12 9,31 LU2112291955 -
Class I2 Hedged EUR - 9,16 0,00 0,00 06.des.2022 9,92 8,97 LU2112292094 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 8,20 0,01 0,12 06.des.2022 9,26 8,06 LU1847653497 -
Class A3 CNH Månedlig 64,59 0,03 0,05 06.des.2022 70,78 63,46 LU0679941160 -
Class D2 Hedged USD Ingen 9,48 0,00 0,00 06.des.2022 10,09 9,27 LU2112292250 -
Class SR2 Hedged USD - 9,14 0,00 0,00 06.des.2022 9,72 8,93 LU2319962069 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,29 0,00 0,00 06.des.2022 9,37 8,12 LU2298320776 -
Class A2 USD Ingen 14,00 -0,05 -0,36 06.des.2022 16,26 13,07 LU0679941327 -
Class A3 HKD Månedlig 71,91 -0,15 -0,21 06.des.2022 86,81 67,97 LU0690034276 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,41 0,01 0,12 06.des.2022 9,39 8,22 LU2112291872 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,56 0,00 0,00 06.des.2022 9,56 8,37 LU2319961848 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 8,40 0,00 0,00 06.des.2022 9,38 8,22 LU2112292177 -
Class A3 USD Månedlig 9,25 -0,03 -0,32 06.des.2022 11,14 8,66 LU0679941673 -
Class A2 CNH Ingen 97,81 0,04 0,04 06.des.2022 103,38 95,78 LU0679940949 -
Class I2 USD Ingen 17,80 -0,06 -0,34 06.des.2022 20,57 16,60 LU1588882974 -
Class SR6 Hedged USD - 8,79 0,00 0,00 06.des.2022 9,82 8,62 LU2391915761 -
Class D6 CNH Månedlig 85,66 0,03 0,04 06.des.2022 95,02 84,24 LU2243823916 -
Class A3 SGD Månedlig 12,56 0,02 0,16 06.des.2022 15,18 12,24 LU2298379152 -
Class D2 USD Ingen 14,12 -0,05 -0,35 06.des.2022 16,35 13,18 LU0719319435 -
Class I6 USD Hedged USD Månedlig 8,63 0,01 0,12 06.des.2022 9,68 8,47 LU2134542930 -
Class D3 USD Månedlig 9,29 -0,03 -0,32 06.des.2022 11,19 8,70 LU0683067952 -
Class SR2 USD - 13,47 -0,05 -0,37 06.des.2022 15,58 12,57 LU2391915928 -
Class SR6 Hedged HKD - 87,23 0,05 0,06 06.des.2022 98,15 85,68 LU2391915332 -
Class SR6 CNH - 89,38 0,03 0,03 06.des.2022 98,71 87,86 LU2391915688 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 80,28 0,05 0,06 06.des.2022 91,29 78,90 LU1963769176 -
Class SR6 Hedged EUR - 8,62 0,01 0,12 06.des.2022 9,81 8,47 LU2391915506 -
Class SR6 Hedged SGD - 8,78 0,00 0,00 06.des.2022 9,82 8,63 LU2391915415 -
Class X2 USD - 11,23 -0,04 -0,35 06.des.2022 12,94 10,48 LU1733225855 -
Class A6 CNH Månedlig 88,66 0,04 0,05 06.des.2022 98,93 87,20 LU1852330734 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 885,00 0,00 0,00 06.des.2022 962,00 868,00 LU2367605297 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.