Aksjer

BGF World Technology Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.sep.2021 USD 13 344,19
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.aug.2021 119
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 03.mar.1995
Startdato 18.nov.2020
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU2250418659
Bloomberg-børskode BGWTA2A
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMVM729
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.aug.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.aug.2021 6,08
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.aug.2021 57,77
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.aug.2021 89,38
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.aug.2021 Equity Sector Information Tech
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.aug.2021 39,87
Fond i sammenligningsgruppen per 06.aug.2021 547
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.aug.2021, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2021 92,68%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2021 7,32%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelsesfasen av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2021
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,38
MICROSOFT CORP 4,25
ALPHABET INC CLASS A 2,88
KAKAO CORP 2,60
ASML HOLDING NV 2,55
Navn Vekt (%)
MARVELL TECHNOLOGY INC 2,33
TESLA INC 2,17
AMAZON COM INC 2,07
LAM RESEARCH CORP 1,94
PAYPAL HOLDINGS INC 1,93
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,59 -0,06 -0,47 13,09 10,10 - LU2250418659 - -
Class I2 JPY - 3 779,00 -36,00 -0,94 3 921,00 2 989,00 - LU2263536232 - -
Class I2 Hedged USD - 11,87 -0,09 -0,75 12,40 9,77 - LU2310090274 - -
Class I2 USD - 34,56 -0,18 -0,52 35,85 24,10 - LU2134542260 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 23,93 -0,13 -0,54 25,05 16,98 - LU1822773716 - -
Class D2 GBP Ingen 67,76 -0,25 -0,37 70,27 51,15 - LU0827890491 - -
Class D2 EUR Ingen 79,41 -0,37 -0,46 81,68 55,82 - LU0376438312 - -
Class A2 GBP Ingen 61,68 -0,23 -0,37 64,25 46,91 - LU0171311680 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 2 394,00 -12,00 -0,50 2 502,00 1 696,00 - LU1948809444 - -
Class A4 USD Årlig 12,13 -0,06 -0,49 12,53 11,37 - LU2360106780 - -
Class I2 Hedged EUR - 25,09 -0,13 -0,52 26,11 17,62 - LU1728554749 - -
Class X2 USD - 32,36 -0,17 -0,52 33,42 22,40 - LU1733225426 - -
Class I4 USD Årlig 10,14 -0,05 -0,49 10,47 9,48 - LU2360108307 - -
Class I2 GBP - 24,95 -0,09 -0,36 25,84 18,79 - LU2168066038 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 23,38 -0,12 -0,51 24,37 16,48 - LU1852331112 - -
Class A4 EUR Årlig 10,26 -0,05 -0,48 10,56 9,61 - LU2357541692 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 128,05 -0,65 -0,51 132,23 101,02 - LU2250418907 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,78 -0,09 -0,50 18,53 12,52 - LU2168656184 - -
Class I2 EUR Ingen 29,24 -0,14 -0,48 30,08 20,51 - LU1722863211 - -
Class A2 USD Ingen 85,44 -0,44 -0,51 89,12 60,16 - LU0056508442 - -
Class A2 EUR Ingen 72,29 -0,34 -0,47 74,38 51,19 - LU0171310443 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 11,44 -0,06 -0,52 11,84 9,59 - LU2267099328 - -
Class D2 USD Ingen 93,85 -0,49 -0,52 97,47 65,60 - LU0724618946 - -
Class A2 HKD Ingen 664,80 -3,29 -0,49 690,95 531,68 - LU2250418816 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.