Fast eiendom

BSF Global Real Asset Securities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 6,5 13,2
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -6,8 13,8
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,59 -2,09 - - -1,91
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -11,16 -2,97 - - -3,15
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-24,10 6,75 -6,66 -15,83 -22,59 -6,13 - - -5,77
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -15,99 7,93 -3,22 -11,21 -11,16 -8,65 - - -9,39
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - 22,15 -27,70
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

- - - 21,03 -20,61

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 05.des.2022 USD 835 099 720
Startdato 30.okt.2019
Fondsstart 30.nov.2017
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Fast eiendom
Referanseindeks for begrensning 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,52%
Kostnadsprosent 1,20%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSGRA3U
ISIN LU2070343558
SEDOL BK20XV9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 53
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 11,02
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 19,68%
3 års beta per 30.nov.2022 0,89
P/CF-forhold per 31.okt.2022 15,35
P/B-forhold per 31.okt.2022 0,98

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 94,50
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,29
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 73,21
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Equity Sector Real Est Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 377
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 232,53
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 88,93
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 95,96%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 3,99%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkorporerer ESG-hensyn i de innledende screening-, sourcing- og selskapsgjennomgangsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere bruken av interne ESG-selskapsgjennomgangsmaler for å identifisere, analysere og dokumentere primære ESG-risikoer, samt bruken av tematisk miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert informasjon hentet fra både primærkilder og tredjeparts-dataleverandører. Identifiserte viktige ESG-risikoer inkluderes i investeringskomiteens materialer; og der det er hensiktsmessig, vil dette bli diskutert ved møtene mellom investeringskomitémedlemmene. Investeringstilnærmingen baseres hovedsakelig på denne informasjonen, og den kan vurderes ved investeringsbeslutninger eller valg av verdipapirer. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
CLP HOLDINGS LTD 4,44
ENEL 4,32
SEVERN TRENT PLC 4,13
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,40
CELLNEX TELECOM SA 3,31
Navn Vekt (%)
VONOVIA SE 3,28
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 3,18
SUN COMMUNITIES REIT INC 3,13
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,12
NEXTDC LTD 3,08
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A3 USD Månedlig 71,61 0,09 0,13 05.des.2022 101,85 62,30 LU2070343558 -
Class I3 Hedged EUR - 73,68 0,10 0,14 05.des.2022 103,25 64,51 LU2440224645 -
Class A3 Hedged EUR - 67,17 0,08 0,12 05.des.2022 98,82 58,89 LU2099546561 -
Class S5 Hedged CHF Kvartalsvis 88,95 0,11 0,12 05.des.2022 104,04 76,82 LU2412549508 -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 70,44 0,09 0,13 05.des.2022 101,32 61,43 LU2070343632 -
Class S2 Hedged EUR - 76,20 0,10 0,13 05.des.2022 102,38 65,92 LU2412549094 -
Class A5 Hedged CHF - 70,62 0,08 0,11 05.des.2022 102,33 61,05 LU2412548872 -
Class D3 Hedged SGD - 68,96 0,09 0,13 05.des.2022 98,75 60,09 LU2364470067 -
Class S5 Hedged GBP Kvartalsvis 89,16 0,13 0,15 05.des.2022 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class A2 Hedged CHF - 75,55 0,09 0,12 05.des.2022 102,33 65,31 LU2412548799 -
Class A3 Hedged CAD - 74,81 0,09 0,12 05.des.2022 103,29 65,23 LU2451793595 -
Class S3 USD Månedlig 89,47 0,12 0,13 05.des.2022 104,14 77,75 LU2499270077 -
Class S3 Hedged SGD Månedlig 88,44 0,11 0,12 05.des.2022 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 71,45 0,09 0,13 05.des.2022 102,42 62,26 LU2070343715 -
Class Z2 USD Ingen 115,39 0,15 0,13 05.des.2022 149,03 98,95 LU1721361928 -
Class A3 Hedged CNH - 749,10 0,91 0,12 05.des.2022 1 033,74 652,47 LU2451793678 -
Class A2 USD Ingen 110,34 0,15 0,14 05.des.2022 143,69 94,73 LU1669035997 -
Class X2 USD Ingen 118,60 0,17 0,14 05.des.2022 152,42 101,61 LU1669037183 -
Class S3 Hedged EUR Månedlig 87,59 0,11 0,13 05.des.2022 104,00 76,73 LU2499270150 -
Class D3 USD Månedlig 73,40 0,10 0,14 05.des.2022 103,56 63,79 LU2047633727 -
Class D2 USD Ingen 113,68 0,15 0,13 05.des.2022 147,22 97,52 LU1669036458 -
Class A3 Hedged AUD - 74,26 0,09 0,12 05.des.2022 103,28 64,80 LU2451793322 -
Class S2 USD - 79,16 0,11 0,14 05.des.2022 102,43 67,90 LU2412548955 -
Class D3 GBP Månedlig 86,73 0,16 0,18 05.des.2022 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S2 Hedged GBP - 76,90 0,10 0,13 05.des.2022 102,39 66,41 LU2412549250 -
Class A2 Hedged EUR - 75,73 0,10 0,13 05.des.2022 102,36 65,57 LU2412548526 -
Class S2 Hedged CHF - 76,12 0,09 0,12 05.des.2022 102,35 65,76 LU2412549177 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.