Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Rentepapirer kan påvirkes av faktorer som endringer i rentenivået, kredittrisiko og potensielle og faktiske nedgraderinger av kredittrating. Rentepapirer med rating under investeringsgrad kan være mer følsomme for slike hendelser. I tillegg kan det dessuten hende at aktivasikrede og pantelånssikrede verdipapirer er høyt belånt og ikke til fulle gjenspeiler verdien av underliggende aktiva. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Finansielle derivatinstrumenter er svært følsomme for endringer i verdien av aktivaene de er basert på. Virkningen er større når finansielle derivatinstrumenter brukes på en omfattende eller kompleks måte. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - - 6,25
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - - 0,67
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,62 - - - 4,44
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,54 - - - 1,03
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,41 -0,41 2,67 4,62 - - - 6,80
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,01 0,01 0,03 0,54 - - - 1,57

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 05.mar.2021 USD 281,12
Fondsstart 25.jul.2019
Startdato 25.jul.2019
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 26.feb.2021 1 000
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,75%
ISIN IE00BK4PZT43
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BK4PZT4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per - -
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 26.feb.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 26.feb.2021 59,48%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 26.feb.2021 40,52%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,48% og oljesand 1,13%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses- og underliggende strategi-selskapsgjennomgangsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere tredjepartsdata og interne hensyn, som definert av porteføljens forvaltningsteam. Interne hensyn inkluderer eksponering overfor klima- og katastrofehendelser, så vel som suverene samfunns- og selskapsstyringsbekymringer. Porteføljens forvaltningsteam analyserer også ESG-eksponering og investeringskarakteristikker innen underliggende strategier. Disse kriteriene er del av et antall vurderinger som sammen utgjør investeringsbeslutninger. Fondets forvalter inkluderer ESG-kriterier i den løpende monitoreringen av porteføljen i sin helhet, inkludert underliggende strategier og taktisk posisjonering. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2022 10,51
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 9,76
APPLE INC 2,58
MICROSOFT CORP 2,48
AMAZON COM INC 1,90
Navn Vekt (%)
FACEBOOK CLASS A INC 0,90
ALPHABET INC CLASS A 0,88
ALPHABET INC CLASS C 0,86
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,68
JPMORGAN CHASE & CO 0,67
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Hedged GBP - 104,77 -0,36 -0,34 107,62 92,92 104,77 IE00BK4PZT43 104,77 -
Class D Hedged CHF - 103,39 -0,37 -0,35 106,40 92,36 103,39 IE00BK4PZX88 103,39 -
Class X Hedged JPY - 10 114,68 -34,56 -0,34 10 381,78 9 905,64 10 114,68 IE00BK5C1858 10 114,68 -
Class D USD - 106,42 -0,35 -0,33 109,32 93,90 106,42 IE00BK4PZV64 106,42 -
Class D Hedged EUR - 103,89 -0,36 -0,35 106,82 92,55 103,89 IE00BK4PZW71 103,89 -
Class X Hedged EUR - 105,19 -0,36 -0,34 108,02 93,03 105,19 IE00BK4PZZ03 105,19 -
Class A Hedged SGD - 104,95 -0,35 -0,33 107,90 93,19 104,95 IE00BK4PZS36 104,95 -
Class X Hedged GBP - 106,10 -0,34 -0,32 108,83 93,41 106,10 IE00BK4Q0038 106,10 -
Class X USD - 107,80 -0,35 -0,32 110,54 94,35 107,80 IE00BK4Q0145 107,80 -
Class A USD - 105,20 -0,35 -0,33 108,14 93,46 105,20 IE00BK4PZR29 105,20 -
Class X Hedged AUD - 106,12 -0,37 -0,34 108,87 93,49 106,12 IE00BK4PZY95 106,12 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.