Renter

BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - 0,02 9,43
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - 2,05 11,12
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
8,17 - - - 4,51
Referanse (%)

per 31.okt.2021

10,33 - - - 6,27
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,39 -0,38 0,09 8,17 - - - 11,92
Referanse (%)

per 31.okt.2021

4,28 -0,29 0,23 10,33 - - - 16,78

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 29.nov.2021 USD 416,06
Fondsstart 11.apr.2019
Startdato 11.apr.2019
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 1 111
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks ICE BofA Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained 100% USD Hedged Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure Domestic Commingled
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,25%
ISIN IE00BF5HLL87
Bloomberg-børskode BRGHZGH
Kostnadsprosent 0,20%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF5HLL8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.okt.2021 3,96%
Modifisert durasjon per 29.okt.2021 4,99
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 4,02
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 4,60
WAL til verste per 29.okt.2021 4,60 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 5,36
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 85,34
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 85,24
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Global High Yield USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 258,65
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 116
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 51,57%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 48,31%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. Fondets forvalter har utviklet interne undersøkelsessignaler for å hjelpe til med å evaluere selskapsutstedere på grunnlag av emner relatert til klima, selskapsstyring og menneskelig kapital. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
BOISE CASCADE CO 144A 4.875 07/01/2030 1,06
CPI CG INC 144A 8.625 03/15/2026 0,55
G-III APPAREL GROUP LTD 144A 7.875 08/15/2025 0,51
PARTY CITY HOLDINGS INC 144A 8.75 02/15/2026 0,47
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 0,40
Navn Vekt (%)
SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 0,40
UNISYS CORPORATION 144A 6.875 11/01/2027 0,39
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS 1.8 07/06/2024 0,38
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25 03/01/2031 0,38
WEBUILD SPA RegS 5.875 12/15/2025 0,37
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z Hedged GBP - 111,09 0,00 0,00 112,81 107,00 111,09 IE00BF5HLL87 111,09 -
Class Z Hedged EUR - 109,08 0,00 0,00 110,92 105,75 109,08 IE00BF5HLK70 109,08 -
Class D USD - 114,29 -0,03 -0,03 116,10 109,91 114,29 IE00BF5HLF28 114,29 -
Class X USD - 104,39 -0,02 -0,02 105,97 100,09 104,39 IE00BMF76127 104,39 -
Class A USD - 113,41 -0,03 -0,03 115,27 109,39 113,41 IE00BF5HLB89 113,41 -
Class X Hedged AUD - 99,18 -0,01 -0,01 100,71 99,18 99,18 IE000IA4D1S5 99,18 -
Class X Hedged EUR - 109,86 0,00 0,00 111,68 106,17 109,86 IE00BHQZ3M06 109,86 -
Class Z USD - 114,46 -0,03 -0,03 116,26 110,02 114,46 IE00BF5HLJ65 114,46 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.