Renter

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. De to viktigste risikofaktorene forbundet med investering i rentepapirer er renterisiko og kredittrisiko. Når rentene går opp, vil det typisk skje et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale hovedstolen og foreta renteutbetalinger. Fondets investeringer kan ha lav likviditet, noe som ofte forårsaker at verdien av disse investeringene vil være mindre forutsigbare. I ekstreme tilfeller vil kanskje fondet ikke være i stand til å realisere investeringen til den siste markedskursen eller til en kurs som anses som rettferdig. Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%) (IU0E)

per 30.jun.2021

- - - 1,69 0,02
Totalavkastning (%) Underliggende fond (SUSU)

per 30.jun.2021

- - - 4,03 0,93
Referanseindeks (%) Underliggende fond (SUSU)

per 30.jun.2021

- - - 4,10 1,09
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,25 - - - 1,12
0,62 - - - 3,03
Referanse (%) Underliggende fond (SUSU)

per 31.aug.2021

0,77 - - - 3,21
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,30 -0,04 -0,17 -0,19 -0,25 - - - 2,98
0,23 0,01 0,02 0,21 0,62 - - - 8,44
Referanse (%) Underliggende fond (SUSU)

per 31.aug.2021

0,36 0,03 0,05 0,28 0,77 - - - 8,95
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (IU0E) - - - - 1,89
Totalavkastning (%) Underliggende fond (SUSU) - - - 4,40 3,25
Referanseindeks (%) Underliggende fond (SUSU) - - - 4,56 3,32

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 17.sep.2021 EUR 42 572 316
Net Assets of Fund per 17.sep.2021 USD 281 291 860
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 12.des.2018
Startdato 09.jan.2019
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,17%
Løpende gebyrer 0,17%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BG5QQ390
Bloomberg Ticker IU0E GY
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 17.sep.2021 8 265 043
Antall beholdninger per 16.sep.2021 926
Referanseindeksnivå per 17.sep.2021 USD 120,69
Benchmark Ticker BMSRTRUU
Utdelt avkastning per - -
Vektet gjsn. kupong per 16.sep.2021 2,80%
Skatteårets avslutning 31 oktober
Effektiv durasjon per 16.sep.2021 1,40
Vektet gjsn. forfall per 16.sep.2021 1,45 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 16.sep.2021 0,46%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 8,85
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 98,92
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond USD Corporates
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 68,76
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 278
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 16.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 16.sep.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 16.sep.2021 93,29%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 16.sep.2021 6,71%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 3,25%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 16.sep.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 16.sep.2021
Utsteder Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,32
BANK OF AMERICA CORP 3,30
MORGAN STANLEY 3,02
CITIGROUP INC 2,68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,67
Utsteder Vekt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,65
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,64
APPLE INC 1,55
ABBVIE INC 1,53
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,53
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 16.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 16.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 16.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 16.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 16.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra IU0E EUR 11.jan.2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
Borsa Italiana IU0E EUR 28.mai.2021 BNZFMG0 - IU0E.MI - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03.mar.2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.