Renter

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: ETF omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Ved investering i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan verdien påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Fondets ESG-investeringsstrategi (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) begrenser typene og antallet investeringsmuligheter som er tilgjengelige for fondet, og fondet kan derfor oppnå svakere resultater enn andre fond som ikke har ESG-fokus. Referanseindeksen ekskluderer kun selskaper som er engasjert i visse aktiviteter som er uforenlige med ESG-kriteriene hvis disse aktivitetene er over tersklene satt av indeksleverandøren. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-sortering før det investeres i fondet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 11,90 2,49 2,66
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,66 5,59 - - 5,71
Referanse (%)

per 30.sep.2021

3,12 6,01 - - 6,16
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,33 -2,36 -1,01 2,91 2,66 17,74 - - 18,23
Referanse (%)

per 30.sep.2021

-1,97 -2,32 -0,91 3,12 3,12 19,15 - - 19,77
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 15,49 5,51
Referanseindeks (%) - - - 15,94 5,78

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.okt.2021 USD 1 216 822 165
Net Assets of Fund per 18.okt.2021 USD 1 857 270 272
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 24.sep.2018
Startdato 24.sep.2018
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,45%
Løpende gebyrer 0,45%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BF553838
Bloomberg Ticker EMSA LN
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 18.okt.2021 206 813 403
Antall beholdninger per 15.okt.2021 692
Referanseindeksnivå per 18.okt.2021 USD 144,99
Benchmark Ticker JESGEMGD
Utdelt avkastning per - -
Vektet gjsn. kupong per 15.okt.2021 4,72%
Skatteårets avslutning 31 oktober
Effektiv durasjon per 15.okt.2021 8,24
Vektet gjsn. forfall per 15.okt.2021 12,98 Jahre
3 års beta per 30.sep.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 30.sep.2021 10,17%
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 15.okt.2021 4,39%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 3,79
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 79,29
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 96,97
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 489,12
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 420
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 15.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 15.okt.2021 4,18%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 15.okt.2021 95,82%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 15.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 15.okt.2021
Utsteder Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,51
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,83
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,82
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,41
RUSSIAN FEDERATION 3,40
Utsteder Vekt (%)
QATAR (STATE OF) 3,36
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,24
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,21
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,08
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,05
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange EMSA USD 26.sep.2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27.sep.2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSALN MXN 01.jul.2019 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMSA EUR 28.mai.2021 BNZFML5 - EMSA.MI - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
SIX Swiss Exchange EMSA USD 20.nov.2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.