Renter

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 7,5 1,6 -9,7
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 11,9 4,0 -9,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-17,93 -4,70 - - -4,85
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -17,70 -3,02 - - -1,86
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,02 2,49 -6,89 -10,14 -17,93 -13,45 - - -17,60
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -10,99 1,84 -6,25 -9,63 -17,70 -8,80 - - -7,04
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

- - 7,45 1,59 -9,66
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 31.des.2021

- - 11,89 4,00 -9,53

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.jul.2022 USD 405 101 989
Startdato 09.jul.2018
Fondsstart 09.jul.2018
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,73%
Kostnadsprosent 0,50%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGLD2HE
ISIN LU1817794628
SEDOL BG0X129

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 170
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 12,84%
3 års beta per 31.mai.2022 1,06
Avkastning til forfall per 31.mai.2022 7,64%
Modifisert durasjon per 31.mai.2022 3,22
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mai.2022 7,64%
Effektiv durasjon per 31.mai.2022 3,23
Vektet gjsn. forfall per 31.mai.2022 5,73
WAL til verste per 31.mai.2022 5,73 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 99,75
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 3,83
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 45,83
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 264
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.mar.2021 668,60
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,28
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,15
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,29
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,18
Navn Vekt (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,51
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,48
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,34
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,82 -0,02 -0,26 01.jul.2022 9,88 7,80 LU1817794628 -
Class I2 USD - 9,63 -0,02 -0,21 01.jul.2022 11,94 9,59 LU1864665945 -
Class D2 USD Ingen 8,56 -0,02 -0,23 01.jul.2022 10,63 8,53 LU1817794388 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,76 -0,02 -0,26 01.jul.2022 9,77 7,74 LU1817794891 -
Class X2 USD - 8,79 -0,02 -0,23 01.jul.2022 10,85 8,75 LU1817794461 -
Class I2 Hedged EUR - 8,48 -0,02 -0,24 01.jul.2022 10,69 8,46 LU1862385918 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,67 -0,02 -0,26 01.jul.2022 9,72 7,65 LU1817794545 -
Class A2 USD Ingen 8,40 -0,02 -0,24 01.jul.2022 10,48 8,37 LU1860487765 -
Class X2 AUD - 12,93 0,17 1,33 01.jul.2022 14,78 12,52 LU1860487682 -
Class I2 EUR - 9,26 -0,01 -0,11 01.jul.2022 10,14 9,15 LU1864666083 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.