Renter

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 11,19 6,11 6,27
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,38 7,75 - - 5,94
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-1,90 6,21 - - 4,90
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,80 -2,49 -5,15 -1,38 25,10 - - 21,60
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-3,65 -1,75 -4,00 -1,90 19,81 - - 17,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 572,34
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 261
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 09.jul.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU1817795195
Bloomberg-børskode BGEEBX2
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BG0X0P5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 10,14
3 års beta per 30.nov.2021 1,02
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 3,38
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 63,59
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 98,88
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 311,58
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 423
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 4,39%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 95,46%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger rapporteres basert på informasjon fra MSCI for konsistens med MSCI-fondsratingen, og fondet forvaltes ved bruk av data fra Sustainalytics.


Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Class X2, per 30.nov.2021 vurdert mot 1177 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,82
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,57
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3 02/14/2031 1,57
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 1,45
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,44
Navn Vekt (%)
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16 01/23/2030 1,41
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,37
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85 09/30/2029 1,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.875 06/12/2030 1,17
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD - 12,34 0,05 0,41 12,87 12,08 - LU1817795195 - -
Class I2 USD - 12,35 0,05 0,41 12,89 12,15 - LU1864665432 - -
Class I2 EUR - 10,94 0,10 0,92 11,04 10,16 - LU1864665515 - -
Class X2 Hedged AUD - 10,87 0,05 0,46 11,35 10,67 - LU2050411847 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,48 0,04 0,35 12,02 11,30 - LU1864665606 - -
Class D2 USD Ingen 12,00 0,05 0,42 12,54 11,81 - LU1817794974 - -
Class X2 Hedged EUR - 9,94 0,04 0,40 10,39 9,78 - LU2297183712 - -
Class D2 Hedged GBP - 9,87 0,04 0,41 10,31 9,71 - LU2290526248 - -
Class A2 USD Ingen 11,71 0,05 0,43 12,25 11,52 - LU1860487849 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,11 0,05 0,45 11,64 10,93 - LU1817795351 - -
Class D6 USD Månedlig 9,60 0,03 0,31 10,24 9,46 - LU2337650662 - -
Class A6 USD Månedlig 9,57 0,04 0,42 10,23 9,43 - LU2337650316 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,50 0,04 0,42 10,16 9,36 - LU2337650407 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,02 0,05 0,46 11,56 10,85 - LU1817795435 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,89 0,04 0,37 11,46 10,72 - LU1817795278 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.