Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 4,46 0,61 11,63
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,20 6,12 - - 4,06
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,42 -1,25 -1,87 6,20 19,51 - - 15,91

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.des.2021 USD 7 274,43
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 4,94
Antall beholdninger per 29.okt.2021 4 324
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 28.jun.2012
Startdato 14.mar.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar GBP Allocation 40-60% Equity
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,87%
ISIN LU1791173633
Bloomberg-børskode BGMAD6G
Kostnadsprosent 0,60%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPB6
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 36,36
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 66,27
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Mixed Asset USD Flex - Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 230,08
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 176
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,73%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,03%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,28%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 63,50%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 36,64%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,21% og oljesand 0,64%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, og via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Multi-Asset Income Fund Class D6 Hedged, per 30.nov.2021 vurdert mot 1184 GBP Allocation 40-60% Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,93
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,03
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 0,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,53
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,42
Navn Vekt (%)
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 8.0612/16/2021 0,37
NOVO NORDISK CLASS B 0,32
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.5111/4/2021 0,31
SANOFI SA 0,29
MICROSOFT CORP 0,28
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D6 Hedged GBP Månedlig 9,53 0,02 0,21 9,86 9,47 - LU1791173633 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 97,62 0,19 0,20 100,90 96,75 - LU1257007564 - -
Class A4G USD Årlig 9,95 0,02 0,20 10,61 9,91 - LU1301847155 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 10,14 0,02 0,20 10,52 9,99 - LU0784383803 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 7,91 0,02 0,25 8,24 7,89 - LU1133085917 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 8,96 0,02 0,22 9,58 8,94 - LU1373034260 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,41 0,02 0,21 10,04 9,38 - LU1373034344 - -
Class A2 USD Ingen 15,74 0,03 0,19 16,12 14,98 - LU0784385840 - -
Class A3G EUR Månedlig 8,97 0,02 0,22 9,16 8,25 - LU1238068834 - -
Class X2 USD Ingen 18,54 0,04 0,22 18,90 17,35 - LU0784385766 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,73 0,02 0,17 12,04 11,26 - LU0784383399 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,45 0,03 0,26 11,72 10,87 - LU1523256144 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,12 0,02 0,25 8,68 8,10 - LU0784383712 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,85 0,17 0,19 94,41 90,68 - LU0784385170 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,50 0,02 0,16 12,80 11,90 - LU1062843344 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,83 0,02 0,23 9,14 8,68 - LU1129992480 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,71 0,01 0,11 9,04 8,70 - LU1003077580 - -
Class I2 USD Ingen 13,77 0,03 0,22 14,06 12,96 - LU1523255922 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,02 0,02 0,22 9,62 8,98 - LU0944772804 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,29 0,02 0,19 10,61 9,99 - LU1877504073 - -
Class A2 EUR Ingen 13,94 0,02 0,14 14,18 12,27 - LU1162516477 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,44 0,02 0,21 9,80 9,42 - LU0784384876 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,26 0,02 0,22 9,61 9,23 - LU0871640123 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,89 0,02 0,23 9,23 8,86 - LU0949170343 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,93 0,03 0,25 12,25 11,47 - LU0784383472 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,51 0,02 0,16 12,82 11,94 - LU1373034187 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,72 0,02 0,23 9,05 8,70 - LU1003077663 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,19 0,02 0,20 10,53 10,03 - LU1270847269 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,76 0,02 0,23 9,10 8,74 - LU0949170426 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,61 0,02 0,21 9,99 9,51 - LU0949170269 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,16 0,02 0,20 10,51 10,07 - LU1003077408 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,76 0,02 0,23 9,09 8,63 - LU0784384363 - -
Class D2 USD Ingen 16,45 0,03 0,18 16,81 15,52 - LU0784385337 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.