Renter

SUSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. De to viktigste risikofaktorene forbundet med investering i rentepapirer er renterisiko og kredittrisiko. Når rentene går opp, vil det typisk skje et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale hovedstolen og foreta renteutbetalinger. Fondets investeringer kan ha lav likviditet, noe som ofte forårsaker at verdien av disse investeringene vil være mindre forutsigbare. I ekstreme tilfeller vil kanskje fondet ikke være i stand til å realisere investeringen til den siste markedskursen eller til en kurs som anses som rettferdig. Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - 4,40 3,25
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - 4,56 3,32
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,35 - - - 3,63
Referanse (%)

per 28.feb.2021

2,44 - - - 3,81
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,02 0,03 0,17 0,41 2,35 - - - 8,21
Referanse (%)

per 28.feb.2021

0,07 0,04 0,20 0,49 2,44 - - - 8,64
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 4,40 3,25
Referanseindeks (%) - - - 4,56 3,32

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 05.mar.2021 USD 69 822 431
Net Assets of Fund per 05.mar.2021 USD 118 092 062
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 12.des.2018
Startdato 12.des.2018
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,15%
Løpende gebyrer 0,15%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BZ048579
Bloomberg Ticker SUSU LN
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 05.mar.2021 13 579 701
Antall beholdninger per 05.mar.2021 796
Referanseindeksnivå per 08.mar.2021 USD 120,17
Benchmark Ticker BMSRTRUU
Utdelt avkastning per - -
Vektet gjsn. kupong per 05.mar.2021 2,86%
Skatteårets avslutning 31 oktober
Effektiv durasjon per 05.mar.2021 1,46
Vektet gjsn. forfall per 05.mar.2021 1,50 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 05.mar.2021 0,49%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 7,83
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 98,51
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Bond USD Corporates
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.feb.2021 56,99
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 269
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 05.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 05.mar.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 05.mar.2021 95,39%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 05.mar.2021 4,61%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 2,01%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 05.mar.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 05.mar.2021
Utsteder Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,16
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,00
CITIGROUP INC 2,84
MORGAN STANLEY 2,67
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,91
Utsteder Vekt (%)
ABBVIE INC 1,88
APPLE INC 1,76
ORACLE CORPORATION 1,58
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,54
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION 1,36
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 05.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 05.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 05.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 05.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 05.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14.des.2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13.mar.2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
SIX Swiss Exchange SUSU USD 03.mar.2020 BL1MZ84 - SUSU.S - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.