Renter

BlackRock Bank Loan Fund - Aggregate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Kunngjøringsdato Registreringsdato Ex-dato
Se hele tabellen

EUSD

  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

2,83 1,34 -0,30 -1,71 6,17
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

5,30 5,19 3,10 1,06 8,40
Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Basisvaluta USD
Startdato 02.mar.2011
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent -
Løpende gebyrer -
Produktstruktur -
Metode -
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Nei
Referanseindeks S&P/LSTA Leveraged Loan Index
Utdelingsfrekvens -
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet -
SIPP tilgjengelig -
UK- distributør-/rapporteringsstatus -
Rebalanseringfrekvens -
ISIN IE00BWFGTH63
Bloomberg Ticker -
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsforvalter -
Administrator -
Depotmottaker -
Bruk av inntekt Distribuerende
-

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Ticker Navn Sektor Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor Børs
Beholdningene kan endres

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.