Renter

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Fondet investerer i rentepapirer, for eksempel obligasjoner, som betaler rente til en fast eller variabel sats. Verdien av disse verdipapirene er derfor følsom for rentebevegelser. Når rentenivået stiger, skjer det typisk et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Fondet investerer i rentepapirer utstedt av virksomheter som støttes av den amerikanske staten, som for eksempel Ginnie Mae, Fannie Mae og Freddie Mac. Det foreligger en risiko for mislighold, der utstederselskapet kanskje ikke kan betale inntekter eller tilbakebetale kapital til fondet ved forfall. Pantelånssikrede verdipapirer kan være utsatt for likviditetsrisiko (når det ikke er nok kjøpere eller selgere til at fondet kan selge eller kjøpe investeringer uten problemer), ha høye belåningsnivåer og gjenspeiler ikke nødvendigvis den fulle verdien av underliggende aktiva.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-0,05 -1,40 7,54 4,15 -0,82
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

0,30 -0,92 7,80 4,36 -0,43
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,35 3,35 2,17 - 1,89
Referanse (%) -0,74 3,66 2,52 - 2,18
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,52 -0,17 -0,82 -0,48 -1,35 10,38 11,34 - 10,87
Referanse (%) -0,95 -0,09 -0,64 -0,23 -0,74 11,40 13,23 - 12,65
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Referanseindeks (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 03.des.2021 USD 482 154 521
Net Assets of Fund per 03.des.2021 USD 1 277 871 261
Startdato 23.mai.2016
Fondsstart 23.mai.2016
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Utestående aksjer per 03.des.2021 100 234 913
Samlet kostnadsprosent 0,28%
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mai
Bloomberg Ticker IMBS LN
ISIN IE00BZ6V7883

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 03.des.2021 341
Referanseindeksnivå per 03.des.2021 USD 2 300,68
Benchmark Ticker LUMSTRUU
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 03.des.2021 1,81%
12 m følgende avkastning per 03.des.2021 2,39
Vektet gjsn. kupong per 03.des.2021 2,86%
3 års beta per 30.nov.2021 1,02
Vektet gjsn. forfall per 03.des.2021 5,48 Jahre
Effektiv durasjon per 03.des.2021 4,32
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 1,98%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 03.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 03.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 03.des.2021 4,13%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 03.des.2021 95,87%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 03.des.2021
Utsteder Vekt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49,39
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,74
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,17
Utsteder Vekt (%)
UNIFORM MBS 5,72
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 3,94
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,74
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 03.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 03.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 03.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 03.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.mai.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.mai.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.mai.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.