Aksjer

SUAS

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

17,22 20,72 6,90 22,83 26,76
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

17,21 20,80 6,92 22,81 26,79
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
28,19 23,51 20,45 - 19,90
Referanse (%) 28,22 23,52 20,47 - 19,92
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
23,73 -1,15 3,84 11,28 28,19 88,42 153,53 - 165,81
Referanse (%) 23,77 -1,15 3,84 11,29 28,22 88,45 153,75 - 166,07
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 23,38 -1,95 31,89 26,33
Referanseindeks (%) - 23,40 -1,90 31,93 26,28

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 03.des.2021 USD 8 542 884 017
Net Assets of Fund per 03.des.2021 USD 9 568 415 987
Startdato 11.jul.2016
Fondsstart 11.jul.2016
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Referanseindeks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Utestående aksjer per 03.des.2021 640 051 665
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Årlig
Metode Replikert
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mai
Bloomberg Ticker SUAS LN
ISIN IE00BYVJRR92

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 02.des.2021 135
Referanseindeksnivå per 03.des.2021 USD 4 414,35
Benchmark Ticker NU727459
Kurs/overskuddsgrad per 02.des.2021 32,05
P/B-forhold per 02.des.2021 5,03
3 års beta per 30.nov.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 18,27%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,98
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 8,77
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 99,26
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity US
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 3 392
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 56,17
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 02.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 02.des.2021 99,94%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 02.des.2021 0,06%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 02.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SUAS USD 12.jul.2016 BYVJRR9 SUAS LN SUAS.L - - IE00BYVJRR92 - 31608368 - -
Euronext Amsterdam SUAU EUR 03.sep.2021 IE00BYVJRR92 - SUAS.AS - - BP2P784 A2AFC0 31608368 - -
Xetra QDVR EUR 13.jul.2016 BZ9NG84 QDVR GY QDVR.DE - - IE00BYVJRR92 A2AFC0 - - -
London Stock Exchange SUUS GBP 12.jul.2016 BYVK5J0 SUUS LN SUUS.L - - IE00BYVJRR92 - 31608368 - -
Bolsa Mexicana De Valores SUAS MXN 11.jun.2019 - SUAS LN SUAS.MX - - IE00BYVJRR92 - - - -
Borsa Italiana SUAS EUR 11.jun.2019 BJYJ9B9 SUAS IM SUAS.MI - - IE00BYVJRR92 A2AFC0 31608368 - -
SIX Swiss Exchange SUAS USD 22.aug.2016 BZC0HV2 SUAS SW SUAS.S - - IE00BYVJRR92 - 31608368 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.