Renter

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

0,12 -0,09 0,47 -0,62 1,05
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

0,42 0,20 0,74 -0,46 1,26
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,05 0,29 0,18 - 0,26
Referanse (%)

per 30.jun.2021

1,26 0,51 0,43 - 0,50
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,03 0,03 0,05 0,03 1,05 0,89 0,92 - 1,42
Referanse (%)

per 30.jun.2021

0,13 0,04 0,10 0,13 1,26 1,53 2,16 - 2,78
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - 0,05 -0,53 0,76 0,42
Referanseindeks (%) - 0,35 -0,23 0,95 0,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 23.jul.2021 EUR 1 989 279 585
Net Assets of Fund per 23.jul.2021 EUR 2 002 466 704
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 07.jan.2016
Startdato 07.jan.2016
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,15%
Løpende gebyrer 0,15%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BYZTVV78
Bloomberg Ticker SUSE SW
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 23.jul.2021 396 726 877
Antall beholdninger per 23.jul.2021 804
Referanseindeksnivå per 23.jul.2021 EUR 137,75
Benchmark Ticker BSCW
Utdelt avkastning per 23.jul.2021 0,28%
Vektet gjsn. kupong per 23.jul.2021 1,59%
Skatteårets avslutning 31 oktober
Effektiv durasjon per 23.jul.2021 1,54
Vektet gjsn. forfall per 23.jul.2021 1,60 Jahre
Standardavvik 3 år per 30.jun.2021 1,53%
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 23.jul.2021 -0,25%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jul.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jul.2021 8,51
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jul.2021 94,59
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jul.2021 98,91
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jul.2021 Bond EUR Corporates Short Term
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jul.2021 96,93
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jul.2021 37
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jul.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 23.jul.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 23.jul.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 23.jul.2021 99,23%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 23.jul.2021 0,77%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,25% og oljesand 2,34%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 23.jul.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 23.jul.2021
Utsteder Vekt (%)
BNP PARIBAS SA 2,05
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,92
BMW FINANCE NV 1,90
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,85
SOCIETE GENERALE SA 1,84
Utsteder Vekt (%)
BPCE SA 1,52
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,40
CAIXABANK SA 1,39
INTESA SANPAOLO SPA 1,37
ABN AMRO BANK NV 1,36
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 23.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 23.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 23.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 23.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18.mar.2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12.jan.2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11.jan.2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
Borsa Italiana SUSE EUR 11.jun.2019 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI - - IE00BYZTVV78 A142NU 30593752  - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.