Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 11,9 5,9 -9,1 9,6 4,4 -3,1
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,00 -5,57 -3,99 - -0,89
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -16,90 -4,75 -1,23 - 1,57
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-19,45 8,68 0,05 -7,67 -18,00 -15,80 -18,43 - -6,09
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -18,05 7,59 0,90 -3,56 -16,90 -13,59 -6,02 - 11,51
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-5,95 4,07 -1,31 6,60 -27,40
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

-1,92 11,57 1,29 4,36 -24,28

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 949 537 704
Startdato 25.nov.2015
Fondsstart 01.okt.2004
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,73%
Kostnadsprosent 0,65%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGEMI5E
ISIN LU1323999216
SEDOL BYSXG22

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 268
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 5,17
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 16,54%
3 års beta per 30.nov.2022 1,19
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 9,11%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 6,65
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 9,12%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 6,84
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 12,75
WAL til verste per 31.okt.2022 12,75 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 91,97
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 2,88
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 15,66
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 415
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 1 014,12
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 15,21
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 4,52%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 10,97%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 88,79%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,35% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,46
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,38
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,33
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,26
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,24
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,20
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,10
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,08
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,07
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,02
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,97 0,03 0,43 02.des.2022 9,00 6,11 LU1323999216 -
Class X2 CAD - 27,01 0,20 0,75 02.des.2022 27,01 26,00 LU2545636172 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,44 0,07 0,43 02.des.2022 20,15 14,40 LU0343170543 -
Class D3 EUR Månedlig 7,55 0,07 0,94 02.des.2022 8,76 7,07 LU0827877126 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 78,04 0,35 0,45 02.des.2022 101,36 69,11 LU1919856051 -
Class D3 USD Månedlig 7,91 0,04 0,51 02.des.2022 9,89 6,95 LU0827876821 -
Class D2 EUR Ingen 17,14 0,16 0,94 02.des.2022 19,00 15,90 LU0827877043 -
Class I2 EUR Ingen 15,53 0,15 0,98 02.des.2022 17,18 14,40 LU1048586868 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,39 0,06 0,42 02.des.2022 17,77 12,62 LU0827877399 -
Class A3 USD Månedlig 7,90 0,04 0,51 02.des.2022 9,87 6,94 LU0200680782 -
Class A3 EUR Månedlig 7,54 0,07 0,94 02.des.2022 8,74 7,05 LU0200684008 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,88 0,05 0,51 02.des.2022 12,07 8,64 LU1057296771 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,65 0,04 0,53 02.des.2022 9,77 6,69 LU2075910922 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,80 0,04 0,41 02.des.2022 12,09 8,59 LU1057294727 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,19 0,02 0,32 02.des.2022 8,01 5,47 LU0871639893 -
Class I4 USD Årlig 7,82 0,04 0,51 02.des.2022 9,82 6,81 LU1806518293 -
Class A2 EUR Ingen 15,64 0,15 0,97 02.des.2022 17,44 14,52 LU0200683885 -
Class A1 EUR Månedlig 7,30 0,07 0,97 02.des.2022 8,46 6,81 LU0200683703 -
Class I4 Hedged EUR Årlig 7,44 0,03 0,40 02.des.2022 9,67 6,52 LU2075911060 -
Class I2 Hedged GBP - 8,78 0,04 0,46 02.des.2022 10,65 7,68 LU1806518533 -
Class A1 USD Månedlig 7,64 0,03 0,39 02.des.2022 9,55 6,70 LU0200680436 -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 69,48 0,31 0,45 02.des.2022 89,91 61,58 LU1109561420 -
Class X2 USD Ingen 20,06 0,09 0,45 02.des.2022 23,78 17,46 LU0200682721 -
Class A2 CZK Ingen 381,13 3,74 0,99 02.des.2022 443,84 355,65 LU1791181735 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 47,86 0,22 0,46 02.des.2022 61,70 42,26 LU0764619960 -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 7,61 0,04 0,53 02.des.2022 9,77 6,66 LU1904800973 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,55 0,06 0,44 02.des.2022 16,84 11,89 LU0413376566 -
Class A4 EUR Årlig 10,35 0,10 0,98 02.des.2022 12,03 9,60 LU1072326561 -
Class A6 USD Månedlig 6,49 0,03 0,46 02.des.2022 8,29 5,72 LU0764617162 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,44 0,03 0,47 02.des.2022 8,37 5,70 LU1408527916 -
Class X2 EUR Ingen 19,16 0,19 1,00 02.des.2022 21,06 17,75 LU0988581723 -
Class A2 USD Ingen 16,38 0,07 0,43 02.des.2022 19,69 14,28 LU0200680600 -
Class D2 USD Ingen 17,96 0,09 0,50 02.des.2022 21,46 15,64 LU0297941386 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,71 0,03 0,45 02.des.2022 8,67 5,88 LU1722865000 -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 6,80 0,04 0,59 02.des.2022 8,75 6,00 LU1408528054 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,23 0,04 0,49 02.des.2022 10,09 7,21 LU1618350562 -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 6,86 0,03 0,44 02.des.2022 8,87 6,07 LU1408528138 -
Class I2 USD Ingen 16,26 0,07 0,43 02.des.2022 19,40 14,16 LU1180455567 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.