Renter

SXRQ

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-2,70 0,17 11,81 0,05 -1,35
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

-2,57 0,34 12,01 0,24 -1,16
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,35 3,34 1,47 4,57 4,52
Referanse (%)

per 30.sep.2021

-1,16 3,54 1,64 4,77 4,76
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,45 -1,31 -0,14 -0,72 -1,35 10,36 7,56 56,30 72,54
Referanse (%)

per 30.sep.2021

-2,31 -1,29 -0,09 -0,63 -1,16 10,99 8,50 59,34 77,30
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 3,71 1,04 1,14 6,63 4,25
Referanseindeks (%) 3,89 1,18 1,33 6,76 4,50
Fra og med 30.september 2014 ble indeksen som følges for dette fond skiftet fra Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Index til Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.okt.2021 EUR 113 995 773
Basisvaluta EUR
Startdato 02.jun.2009
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Løpende gebyrer 0,20%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån per 30.jun.2021 0,02 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00B3VTN290
Bloomberg Ticker SXRQ GY
Utstedende selskap iShares VII plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 15.okt.2021 661 490
Antall beholdninger per 15.okt.2021 27
Referanseindeksnivå per 15.okt.2021 EUR 302,48
Benchmark Ticker BCEX4T
Utdelt avkastning per - -
Vektet gjsn. kupong per 15.okt.2021 0,62%
Skatteårets avslutning 31 juli
Effektiv durasjon per 15.okt.2021 8,23
Vektet gjsn. forfall per 15.okt.2021 8,41 Jahre
Standardavvik 3 år per 30.sep.2021 3,96%
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 15.okt.2021 0,12%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 6,04
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 32,26
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Bond EMU Government LT
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 3,12
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 62
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 15.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 15.okt.2021
Utsteder Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 28,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 24,94
ITALY (REPUBLIC OF) 24,08
Utsteder Vekt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 17,26
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 5,59
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon

Detaljert beholdning av verdipapirer og analyser gir detaljert informasjon om porteføljens beholdning og utvalgte analyser.

Filen Foreløpig beholdning av verdipapirer inneholder bare beholdningens identifikatorer, posisjonsbeløp og markedsverdier.

Fondets foreløpig beholdning av verdipapirer er det som inngår i fondet ved starten av hver virkedag, og som brukes til å generere kontantstrøm. Kontantstrøm genereres ved hjelp av diverse antagelser for å opprette det BlackRock mener er en passende kontantstrømsprofil for fondet den aktuelle dagen. Kontantstrøm for de individuelle obligasjonene baseres på det som er lavest av effektiv obligasjonsrente og avkastning til call.Kontantstrømsprofilen er ment som en illustrasjon av visse typer kontantstrøm knyttet til de underliggende obligasjonene og er ikke pålitelig. Beholdningen av verdipapirer kan endres.

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 15.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
30.06.2020
To
30.06.2021
From
30.06.2019
To
30.06.2020
From
30.06.2018
To
30.06.2019
From
30.06.2017
To
30.06.2018
From
30.06.2016
To
30.06.2017
Securities Lending Return (%) 0,02 0,01 0,03 0,05 0,06
Average on-loan (% of AUM) 23,04 11,40 19,06 21,92 24,84
Maximum on-loan (% of AUM) 29,68 25,04 29,48 35,88 49,54
Collateralisation (% of Loan) 108,58 110,33 112,35 110,15 110,63
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 15.okt.2021
Name Ticker ISIN SEDOL Exchange Location Asset Class Weight %
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Deutsche Boerse Xetra SXRQ EUR 25.nov.2009 B4M78Y6 SXRQ GY SXRQ.DE - - IE00B3VTN290 A0X8SM - - -
Berne Stock Exchange CSBGE0 EUR 02.feb.2021 BMT9TL5 CSBGE0 BW CSBGE0.BN - - IE00B3VTN290 A0X8SM 10200633 - -
London Stock Exchange CE01 GBP 15.sep.2009 B5186D2 CE01 LN CE01.L - - IE00B3VTN290 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.