Multi Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Mangler data for avkastning per kalenderår
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-16,47 -5,11 -0,63 - 1,92
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,16 5,33 -1,67 -7,79 -16,47 -14,56 -3,11 - 19,95
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

4,37 11,00 -4,22 8,35 -22,76

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 08.des.2022 GBP 2 811 506
Net Assets of Fund per 08.des.2022 EUR 275 096 752
Startdato 14.mai.2013
Fondsstart 31.jul.2007
Seriens valuta GBP
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Multi Asset
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,71%
Kostnadsprosent 0,40%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar GBP Flexible Allocation
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGIMAEG
ISIN IE00B7WF0L28
SEDOL B7WF0L2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 2 138
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 1,03
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 13,83%
Kurs/overskuddsgrad per 30.nov.2022 14,42
P/B-forhold per 30.nov.2022 1,95
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 2,61%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 5,87
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 5,64
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 3,76

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 80,89
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,53
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 37,10
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 1 267
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 108,37
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 38,85
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,01%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,01%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 55,98%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 35,84%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,01% og oljesand 0,08%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses-, utvelgings-, monitorerings- og rapporteringsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere tredjepartsdata og interne viktige hensyn vedrørende ESG-kriterier, som definert av investeringsteamet. Fondets forvalter gjennomgår en grundig undersøkelsesfase ved konstruksjonen av interne ESG-undersøkelsessignaler, som fremhever kriterier slik som menneskelig kaptial- eller forvaltningskvalitet. Som del av denne forskningen, gjennomfører fondets forvalter due diligence-etterforskning av ESG-dataleverandører. Så snart disse signalene har møtt de nødvendige kriteriene for å bli innlemmet i porteføljen, regnes de som del av investeringsbeslutningene på løpende basis som del av et bredere utvalg av signaler. Fondets forvalter bruker i tillegg standardiserte ESG-kriterier (rådende ESG-ratinger, karbonutslippsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan hentes internt eller direkte fra tredjeparts-dataleverandører og inkluderes i interne porteføljeanalyser. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class E GBP Kvartalsvis 10,09 0,02 0,17 08.des.2022 12,40 9,28 IE00B7WF0L28 -
Class B GBP Ingen 13,23 -0,07 -0,52 11.okt.2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84 -
Class B GBP Kvartalsvis 10,90 0,00 0,00 12.des.2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17 -
Class B EUR Ingen 13,76 -0,19 -1,36 07.mar.2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91 -
Class A GBP Kvartalsvis 12,55 -0,02 -0,16 13.mai.2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52 -
Class A GBP Ingen 13,53 0,02 0,17 08.des.2022 16,41 12,42 IE00B1XFCB30 -
Class E GBP - 9,80 0,02 0,17 08.des.2022 11,92 9,00 IE00B91N1B80 -
Class E EUR Ingen 11,70 0,02 0,16 08.des.2022 14,39 10,80 IE00B884ZV52 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.