Aksjer

BGF Global Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

6,43 2,46 8,91 -4,47 23,39
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

12,79 11,73 8,01 2,68 28,94
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
20,25 9,98 7,16 - 8,82
Referanse (%)

per 30.nov.2021

26,75 16,19 12,65 - 12,71
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
20,63 0,21 1,79 20,25 33,01 41,29 - 110,24
Referanse (%)

per 30.nov.2021

23,90 0,34 3,13 26,75 56,85 81,37 - 186,32

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 994,28
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 51
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 12.nov.2010
Startdato 13.feb.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Equity Income
Referanseindeks MSCI All Country World Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0880975056
Bloomberg-børskode BEIDA2E
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B94CM42
Bloomberg-referanse, børskode M7WD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 16,15
3 års beta per 30.nov.2021 0,86
5y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 13,43
5 års beta per 30.nov.2021 0,86

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 7,78
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 64,15
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 99,95
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Equity Global Income
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 34,01
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 463
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 1,41%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 99,79%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 0,09%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Equity Income Fund Class A2, per 31.jan.2020 vurdert mot 894 Global Equity Income fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 4,28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,59
ABBVIE INC 3,46
SANOFI SA 3,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,34
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK CLASS B 3,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,20
RELX PLC 3,04
TEXAS INSTRUMENT INC 2,91
BRISTOL MYERS SQUIBB 2,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 19,41 0,06 0,31 20,11 15,74 - LU0880975056 - -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 126,75 -0,13 -0,10 131,93 123,98 - LU1075907227 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 13,86 -0,02 -0,14 14,43 12,40 - LU0827881664 - -
Class D2 USD Ingen 23,79 -0,03 -0,13 24,74 20,72 - LU0545039975 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 129,13 -0,14 -0,11 134,71 114,47 - LU1023055079 - -
Class A2 USD Ingen 21,91 -0,02 -0,09 22,80 19,22 - LU0545039389 - -
Class X2 USD Ingen 26,64 -0,03 -0,11 27,67 22,97 - LU0545040635 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 16,87 -0,02 -0,12 17,54 14,93 - LU0827881235 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,26 -0,02 -0,15 13,81 11,77 - LU1115429885 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,52 -0,02 -0,10 20,32 17,16 - LU0661495795 - -
Class I2 USD Ingen 16,32 -0,02 -0,12 16,97 14,18 - LU0545040395 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 16,73 -0,03 -0,18 17,42 14,75 - LU0862987244 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 127,36 -0,13 -0,10 132,78 113,72 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 120,94 -0,14 -0,12 126,12 109,21 - LU1003077747 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 18,84 -0,03 -0,16 19,62 16,58 - LU0827881409 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 11,87 0,04 0,34 12,18 10,26 - LU0557294096 - -
Class D4G EUR Årlig 16,24 0,05 0,31 16,83 13,36 - LU0938162426 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 23,57 -0,03 -0,13 24,51 20,62 - LU0827881151 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 20,90 -0,02 -0,10 21,75 18,24 - LU0827881581 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 -0,01 -0,10 9,91 8,48 - LU0827881318 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 12,93 -0,02 -0,15 13,48 11,65 - LU0625451512 - -
Class A4G EUR Årlig 14,05 0,04 0,29 14,56 11,64 - LU0739721834 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,59 -0,02 -0,11 18,33 15,59 - LU0625451603 - -
Class A6 USD Monthly Stable 15,94 -0,02 -0,13 16,62 14,37 - LU0738911758 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 15,74 -0,02 -0,13 16,38 14,04 - LU0553294199 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 12,74 0,04 0,31 13,07 10,95 - LU0827881748 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 14,55 -0,02 -0,14 15,15 13,00 - LU0661504455 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 22,01 -0,02 -0,09 22,89 19,39 - LU0654592483 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 11,83 -0,02 -0,17 12,45 10,71 - LU1529944511 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,38 -0,02 -0,16 12,93 11,17 - LU0949170699 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,36 -0,01 -0,08 12,89 11,16 - LU0949170772 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.