Renter

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Rentepapirer under investeringsgrad er mer sensitive for renteendringer og utgjør større "kredittrisiko" enn rentepapirer med høyere rating. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 7,4 2,1 -3,8 14,1 7,1 -3,6 14,3 5,4 5,0
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 7,4 2,5 -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,00 -0,21 1,55 3,51 3,52
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -8,95 0,90 2,49 4,25 4,27
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,77 0,90 -0,63 -3,81 -10,00 -0,63 8,00 41,21 41,85
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -10,63 2,16 0,66 -2,87 -8,95 2,71 13,06 51,67 52,55
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,49 5,39 1,86 10,68 -14,81
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

3,05 6,35 3,20 11,27 -14,15

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 2 097 679 579
Startdato 25.okt.2012
Fondsstart 29.okt.1993
Seriens valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,76%
Kostnadsprosent 0,55%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering SGD 100 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGUHD2S
ISIN LU0827887273
SEDOL B8JWGQ0

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 1 217
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 11,04%
3 års beta per 30.nov.2022 0,98
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 7,91%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 4,26
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 7,92%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 3,88
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 6,47
WAL til verste per 30.nov.2022 6,47 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 68,57
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 5,36
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 55,38
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond USD High Yield
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 381
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 286,17
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 67,19
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 42,10%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 57,68%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,79
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 0,73
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,73
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,62
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,57
Navn Vekt (%)
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0,56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,54
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 0,54
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,52
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,50
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,78 -0,05 -0,32 07.des.2022 17,77 15,01 LU0827887273 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,78 -0,05 -0,34 07.des.2022 16,76 14,09 LU0578945809 -
Class I2 Hedged GBP - 9,69 -0,03 -0,31 07.des.2022 10,98 9,25 LU2242188931 -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 7,68 -0,02 -0,26 07.des.2022 9,26 7,42 LU0578943853 -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 9,55 -0,04 -0,42 07.des.2022 11,32 9,19 LU0803752046 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 215,61 -0,77 -0,36 07.des.2022 247,68 206,40 LU0532707519 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,77 -0,04 -0,37 07.des.2022 12,39 10,31 LU1090156289 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,20 -0,04 -0,39 07.des.2022 11,80 9,78 LU1090155554 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,53 -0,03 -0,40 07.des.2022 9,11 7,26 LU0871640396 -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 9,67 -0,04 -0,41 07.des.2022 11,53 9,31 LU0578942376 -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 8,50 -0,03 -0,35 07.des.2022 10,06 8,17 LU0578937376 -
Class D2 USD Ingen 37,71 -0,13 -0,34 07.des.2022 42,25 35,84 LU0552552704 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 86,79 -0,30 -0,34 07.des.2022 105,51 83,87 LU1919856218 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,01 -0,03 -0,33 07.des.2022 10,76 8,60 LU0681219902 -
Class I2 USD Ingen 15,37 -0,05 -0,32 07.des.2022 17,19 14,60 LU0822668108 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,84 -0,06 -0,36 07.des.2022 19,24 16,08 LU0578947334 -
Class A6 USD Månedlig 4,18 -0,02 -0,48 07.des.2022 5,02 4,03 LU0738912566 -
Class D3 USD Månedlig 8,86 -0,03 -0,34 07.des.2022 10,43 8,50 LU0592702061 -
Class A4 Hedged GBP Årlig 9,04 -0,03 -0,33 07.des.2022 10,78 8,64 LU0706698544 -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 8,24 -0,03 -0,36 07.des.2022 9,83 7,94 LU0580330818 -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,02 -0,06 -0,33 07.des.2022 20,45 17,18 LU0827886895 -
Class A3 USD Månedlig 5,17 -0,02 -0,39 07.des.2022 6,08 4,96 LU0172419151 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,62 -0,03 -0,39 07.des.2022 9,18 7,34 LU1314333441 -
Class A3 Hedged CAD Månedlig 8,73 -0,03 -0,34 07.des.2022 10,32 8,38 LU0803751741 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,14 -0,04 -0,36 07.des.2022 12,78 10,66 LU1111085798 -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 8,53 -0,03 -0,35 07.des.2022 10,09 8,19 LU0827886978 -
Class X2 USD Ingen 42,66 -0,14 -0,33 07.des.2022 47,48 40,49 LU0147390172 -
Class I3 USD Månedlig 8,34 -0,03 -0,36 07.des.2022 9,82 8,01 LU0764821012 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 30,97 -0,10 -0,32 07.des.2022 37,41 29,86 LU0764619531 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,98 -0,03 -0,33 07.des.2022 10,31 8,60 LU2319962572 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,53 -0,03 -0,35 07.des.2022 10,18 8,14 LU2319962655 -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 75,73 -0,25 -0,33 07.des.2022 91,11 72,90 LU1023056127 -
Class SR2 USD - 9,27 -0,03 -0,32 07.des.2022 10,38 8,81 LU2319962739 -
Class A1 USD Månedlig 5,12 -0,02 -0,39 07.des.2022 6,01 4,92 LU0046675905 -
Class I2 Hedged CHF - 8,88 -0,03 -0,34 07.des.2022 10,19 8,50 LU2344713685 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 199,42 -0,71 -0,35 07.des.2022 230,57 191,15 LU0330917963 -
Class A2 USD Ingen 34,89 -0,11 -0,31 07.des.2022 39,34 33,20 LU0046676465 -
Class SR3 USD Månedlig 8,57 -0,03 -0,35 07.des.2022 10,09 8,23 LU2319962812 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,81 -0,03 -0,38 07.des.2022 9,33 7,45 LU1111085442 -
Class X6 USD Månedlig 9,39 -0,03 -0,32 07.des.2022 11,10 9,01 LU1376384019 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.