Renter

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

7,49 -0,45 3,83 0,71 9,33
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

9,20 2,11 7,56 2,85 10,13
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,02 4,82 3,75 - 3,97
Referanse (%)

per 30.nov.2021

3,46 6,97 5,98 - 6,03
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,30 -1,14 -2,60 2,02 15,16 20,19 - 42,87
Referanse (%)

per 30.nov.2021

1,57 -1,05 -2,18 3,46 22,39 33,70 - 71,08

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.des.2021 USD 2 519,07
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 4,48
Antall beholdninger per 29.okt.2021 1 782
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 22.des.1998
Startdato 27.sep.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Referanseindeks ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,76%
ISIN LU0827882472
Bloomberg-børskode BGHD3EH
Kostnadsprosent 0,55%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8199L5
Bloomberg-referanse, børskode MLGHYCUSH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.okt.2021 4,58%
Modifisert durasjon per 29.okt.2021 5,03
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 4,17
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 5,23
3y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 9,63
3 års beta per 30.nov.2021 0,96
5y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 7,64
5 års beta per 30.nov.2021 0,96
WAL til verste per 29.okt.2021 5,23 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 4,23
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 43,10
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 73,75
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Global High Yield USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 360,68
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 116
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 2,90%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 44,39%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 55,54%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,43% og oljesand 0,05%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global High Yield Bond Fund Class D3 Hedged, per 30.nov.2021 vurdert mot 562 Global High Yield Bond - EUR Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,30
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,54
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,51
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,44
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,43
Navn Vekt (%)
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,42
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050 0,37
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0,37
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027 0,36
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,36
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D3 Hedged EUR Månedlig 5,10 0,01 0,20 5,30 5,08 - LU0827882472 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,49 0,01 0,11 9,96 9,45 - LU1830001522 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 21,53 0,04 0,19 22,04 21,03 - LU0372548783 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 51,14 0,09 0,18 53,71 50,92 - LU0784402520 - -
Class A1 USD Daglig 8,16 0,01 0,12 8,44 8,12 - LU0171284770 - -
Class D3 USD Månedlig 8,25 0,02 0,24 8,54 8,21 - LU0827882126 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 19,65 0,04 0,20 20,16 19,32 - LU0368267034 - -
Class X2 USD Ingen 12,63 0,02 0,16 12,91 12,22 - LU0580566189 - -
Class I2 Hedged CHF - 9,85 0,02 0,20 10,10 9,79 - LU2369862847 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,58 0,02 0,30 6,85 6,55 - LU0871640040 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 22,69 0,04 0,18 23,24 22,15 - LU0147394752 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 104,42 0,19 0,18 108,77 103,94 - LU1919856135 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 5,13 0,01 0,20 5,33 5,11 - LU0118259661 - -
Class A6 USD Månedlig 6,79 0,01 0,15 7,12 6,76 - LU0764618640 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,04 0,02 0,22 9,37 8,99 - LU1072327023 - -
Class D2 USD Ingen 31,47 0,06 0,19 32,21 30,66 - LU0297941899 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,64 0,03 0,19 16,05 15,40 - LU0849758007 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 14,50 0,03 0,21 14,89 14,31 - LU0797429023 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 18,22 0,03 0,16 18,72 18,04 - LU0093504206 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 11,25 0,02 0,18 11,38 10,51 - LU1125545993 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,41 0,02 0,18 11,70 11,20 - LU1791806000 - -
Class A2 USD Ingen 29,08 0,05 0,17 29,81 28,53 - LU0171284937 - -
Class I2 USD Ingen 31,80 0,06 0,19 32,54 30,93 - LU0369584726 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 89,11 0,17 0,19 92,93 88,67 - LU1023055319 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 20,09 0,03 0,15 20,61 19,77 - LU0567554463 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 14,01 0,02 0,14 14,34 13,65 - LU1153585705 - -
Class A3 USD Månedlig 8,20 0,01 0,12 8,50 8,17 - LU0172401969 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 5,08 0,01 0,20 5,28 5,05 - LU0172401704 - -
Class I3 USD Månedlig 10,67 0,02 0,19 11,06 10,63 - LU0764819032 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 8,85 0,02 0,23 9,49 8,80 - LU0984200880 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.