Aksjer

BGF World Energy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -7,7 16,9 -15,4 -29,9 27,5 -0,6 -21,2 11,4 -28,5 41,2
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 1,8 18,1 -11,8 -23,5 27,8 5,4 -16,3 12,3 -29,8 39,3
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
50,59 15,81 6,52 1,26 4,18
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 53,93 15,30 7,42 3,98 6,90
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
46,77 2,19 11,47 -2,06 50,59 55,31 37,15 13,29 142,90
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 48,19 3,02 11,01 1,98 53,93 53,26 43,03 47,76 323,81
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

13,09 -20,71 -40,20 68,09 27,64
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

14,84 -17,29 -42,11 71,66 25,37

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 3 614 606 103
Startdato 06.apr.2001
Fondsstart 15.mar.2001
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 2,06%
Kostnadsprosent 1,75%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Sector Equity Energy
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode MERLU LX
ISIN LU0122376428
SEDOL 7090866

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 30
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 39,60%
3 års beta per 30.nov.2022 1,00
Kurs/overskuddsgrad per 30.nov.2022 17,37
P/B-forhold per 30.nov.2022 2,27

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,93
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 8,93
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 88,51
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Equity Sector Energy
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 148
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 691,74
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,24
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,77%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 7,75%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 99,73%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 0,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,77% og oljesand 51,39%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter vurderer ESG-kriterier i kombinasjon med annen informasjon under idégenererings-, selskapsundersøkelses-, porteføljesammensetnings-, og løpende monitoreringsfasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra tredjepartsleverandører, så vel som fra interne kommentarer og bedriftsbesøk, samt tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Energy Fund Class A2, per 30.nov.2022 vurdert mot 119 Sector Equity Energy fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
EXXON MOBIL CORP 9,66
SHELL PLC 9,63
CONOCOPHILLIPS 8,84
CHEVRON CORP 5,95
TOTALENERGIES SE 5,16
Navn Vekt (%)
EOG RESOURCES INC 4,76
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,62
BP PLC 4,45
HESS CORPORATION 4,23
WILLIAMS COMPANIES INC 4,21
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 USD Ingen 22,91 -0,52 -2,22 07.des.2022 25,56 15,51 LU0122376428 -
Class A4 GBP Årlig 17,05 -0,42 -2,40 07.des.2022 19,63 10,80 LU0204068364 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,69 -0,15 -2,19 07.des.2022 7,63 4,62 LU0368235932 -
Class D4 GBP Årlig 17,23 -0,42 -2,38 07.des.2022 19,82 10,90 LU0630472362 -
Class A2 EUR Ingen 21,78 -0,53 -2,38 07.des.2022 24,62 13,73 LU0171301533 -
Class X2 USD Ingen 32,49 -0,74 -2,23 07.des.2022 35,90 21,58 LU0147400401 -
Class D2 USD Ingen 25,98 -0,59 -2,22 07.des.2022 28,89 17,47 LU0252969075 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,30 -0,15 -2,33 07.des.2022 7,15 4,36 LU0589470672 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 5,83 -0,14 -2,35 07.des.2022 6,68 4,07 LU0326422176 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,79 -0,16 -2,30 07.des.2022 7,67 4,67 LU0827888834 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 10,61 -0,24 -2,21 07.des.2022 11,91 7,23 LU0788109394 -
Class A4 EUR Årlig 19,85 -0,49 -2,41 07.des.2022 22,44 12,68 LU0408222247 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,45 -0,20 -2,31 07.des.2022 9,63 5,90 LU1023058172 -
Class D4 EUR Årlig 19,92 -0,48 -2,35 07.des.2022 22,50 12,71 LU0827888677 -
Class A10 USD Månedlig 10,42 -0,24 -2,25 07.des.2022 11,26 10,00 LU2533724600 -
Class I2 USD Ingen 26,06 -0,60 -2,25 07.des.2022 28,94 17,48 LU0368250907 -
Class D4 USD Årlig 20,95 -0,48 -2,24 07.des.2022 23,76 14,37 LU0827888750 -
Class D2 EUR Ingen 24,70 -0,60 -2,37 07.des.2022 27,90 15,46 LU0252963896 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 6,29 -0,14 -2,18 07.des.2022 7,05 4,28 LU0368265418 -
Class X10 USD - 10,08 -0,22 -2,14 07.des.2022 11,52 8,24 LU2471418553 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,51 -0,15 -2,25 07.des.2022 7,43 4,51 LU0326422333 -
Class X2 EUR Ingen 30,89 -0,75 -2,37 07.des.2022 34,85 19,10 LU0214281593 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.