Aksjer

BGF Global Dynamic Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

19,85 7,32 0,13 15,99 31,57
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
18,63 18,22 14,21 11,35 7,78
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
12,82 -2,39 -1,78 18,63 65,21 94,30 193,09 173,92

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Antall utstedere 309
Størrelsen på fondet (millioner) per 07.des.2021 USD 614,70
12 m følgende avkastning -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 28.feb.2006
Seriens valuta Amerikanske dollar
Startdato 20.jun.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,10%
ISIN LU0368268198
Bloomberg-børskode BGGDUD2
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39TX65
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Kurs/overskuddsgrad per 29.okt.2021 33,72
Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) per 29.okt.2021 USD 405 243 M
3y Volatility per 30.nov.2021 19,40

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.des.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.des.2021 7,45
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.des.2021 56,81
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.des.2021 90,99
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.des.2021 Equity Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.des.2021 134,83
Fond i sammenligningsgruppen per 07.des.2021 4 522
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.des.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2021 0,99%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2021 0,14%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2021 0,43%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2021 93,70%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2021 6,29%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,53% og oljesand 1,61%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Global Allocation Investment Team mener at et selskaps evne til å håndtere viktige ESG-spørsmål (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) kan være avgjørende for selskapets evne til å opprettholde vekst og generere verdier for aksjonærene på lang sikt, og dermed anses ESG-resultatindikatorer som en del av vår investeringsprosess. For langsiktige investorer som Global Allocation har det å innlemme ESG-informasjon i forskningen og investeringsbeslutningene vært, og forblir, svært viktig for vår fundamentale investeringsprosess og vårt mål om å maksimere risikojustert avkastning.


Teamet analyserer ESG-data når de utfører undersøkelser og selskapsgjennomganger av nye investeringer, og når de overvåker eksisterende investeringer i porteføljen. Teamets løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Dynamic Equity Fund Class D2, per 30.nov.2021 vurdert mot 3611 Global Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 3,53
ALPHABET INC CLASS C 2,76
APPLE INC 2,61
AMAZON COM INC 1,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,62
Navn Vekt (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,46
BANK OF AMERICA CORP 1,38
ENBRIDGE INC 1,21
SALESFORCE.COM INC 1,13
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 1,12
per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,15
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,14
APTIV PLC 0,14
Navn Vekt (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,06
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 35,18 0,89 2,60 36,26 29,64 - LU0368268198 - -
Class I2 EUR - 11,03 0,32 2,99 11,24 9,61 - LU2337443100 - -
Class A2 USD Ingen 31,78 0,81 2,62 32,77 26,97 - LU0238689110 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 21,14 0,55 2,67 21,81 18,00 - LU0326425609 - -
Class D2 EUR Ingen 31,28 0,91 3,00 31,88 24,39 - LU0827880856 - -
Class A4 EUR Årlig 28,17 0,81 2,96 28,73 22,14 - LU0408221603 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 19,73 0,51 2,65 20,37 16,93 - LU0238690555 - -
Class D4 EUR Årlig 25,78 0,74 2,96 26,28 20,13 - LU0938162772 - -
Class A2 EUR Ingen 28,25 0,81 2,95 28,81 22,20 - LU0238689623 - -
Class X2 USD Ingen 41,06 1,03 2,57 42,29 34,24 - LU0331284876 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 203,87 5,14 2,59 209,90 169,30 - LU1254117549 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.