Aksjer

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Aktiv forvaltning av valutaeksponering gjennom derivater kan gjøre fondet mer følsomt for endringer i valutakurser. Om valutaexponeringen mot vilken fonden är säkrad ökar i värde, kanske inte investerarna kan utnyttja en sådan värdestegring. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 9,9 24,2 9,8 9,8 6,1 9,8 -0,8 36,1 11,0 29,4
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 14,3 17,5 18,6 8,8 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7 27,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,32 9,39 11,41 11,06 5,30
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -6,14 7,51 8,44 10,24 -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,16 -6,71 3,87 -10,74 -10,32 30,88 71,66 185,58 199,71
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -13,66 -7,18 -0,56 -10,74 -6,14 24,27 49,97 165,20 -
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

14,59 14,45 8,75 34,19 -10,32
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

11,73 8,01 2,68 28,94 -6,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 06.okt.2022 USD 1 005 128 849
Startdato 28.jun.2001
Fondsstart 29.feb.1996
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 MSCI All Country World Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,82%
Kostnadsprosent 1,50%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Growth Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode MIGGLII
ISIN LU0171285314
SEDOL B03R568

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.sep.2022 29
Standardavvik 3 år per 30.sep.2022 18,64%
3 års beta per 30.sep.2022 1,04
Kurs/overskuddsgrad per 30.sep.2022 25,05
P/B-forhold per 30.sep.2022 3,78

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.sep.2022 99,85%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.sep.2022 0,15%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2, per 30.sep.2022 vurdert mot 1636 Global Large-Cap Growth Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2022
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 5,31
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,65
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,55
MASTERCARD INC CLASS A 4,35
Navn Vekt (%)
LVMH 4,32
INTUIT INC 4,19
CHARLES SCHWAB CORP 4,13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4,11
ESSILORLUXOTTICA SA 4,06
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 76,04 0,29 0,38 06.okt.2022 87,72 68,20 LU0171285314 -
Class A4 GBP Årlig 24,57 0,11 0,45 06.okt.2022 27,39 21,48 LU1153585291 -
Class D4 GBP Årlig 25,30 0,12 0,48 06.okt.2022 28,02 22,07 LU1153585374 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,46 0,01 0,06 06.okt.2022 23,56 16,54 LU1153585457 -
Class A4 USD Årlig 18,29 0,01 0,05 06.okt.2022 24,45 17,34 LU1153585028 -
Class A2 USD Ingen 74,73 0,05 0,07 06.okt.2022 99,89 70,86 LU0011850046 -
Class D2 USD Ingen 80,94 0,06 0,07 06.okt.2022 107,45 76,74 LU0368270509 -
Class X2 EUR - 13,20 0,05 0,38 06.okt.2022 14,99 11,77 LU2215606554 -
Class D2 EUR Ingen 82,36 0,32 0,39 06.okt.2022 94,38 73,69 LU0827882639 -
Class I2 EUR - 9,44 0,04 0,43 06.okt.2022 10,79 8,44 LU2372743422 -
Class X2 USD - 12,97 0,01 0,08 06.okt.2022 17,06 12,29 LU2300323438 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.