Renter

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 1,5 -0,5 0,3 0,1 1,0 -3,7 1,3 2,7 -2,1
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,2 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,19 -0,80 -1,11 -0,27 -0,06
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,64 -0,52 -0,44 -0,22 -0,18
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,19 0,62 -1,46 -2,07 -3,19 -2,37 -5,44 -2,69 -0,64
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,54 -0,01 -0,13 -0,34 -0,64 -1,55 -2,20 -2,16 -1,87
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-2,10 -1,48 1,94 1,54 -5,74
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

-0,33 -0,31 -0,38 -0,53 -0,67

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 30.nov.2022 EUR 135 190 529
Startdato 25.mai.2012
Fondsstart 25.mai.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month Euribor Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,30%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRGARA2
ISIN LU0783530669
SEDOL B4MWFM8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 601
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 4,13%
3 års beta per 31.okt.2022 17,26
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,20%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 1,00
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,34%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 0,92
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 3,21
WAL til verste per 31.okt.2022 3,21 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 -1,42%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,03%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 1,02%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 42,41%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 58,84%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull -0,29% og oljesand 0,22%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Class A2, per 31.okt.2022 vurdert mot 994 Global Flexible Bond - EUR Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 6,54
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,38
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,11
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45 04/02/2024 1,10
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 1,07
Navn Vekt (%)
CLMT_16-CLNE A 144A 0,76
HFHL_20-2 B RegS 0,75
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 3.622 08/14/2030 0,73
PIER_21-1 B RegS 0,71
UBS GROUP AG MTN 144A 4.988 08/05/2033 0,69
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 99,59 -0,08 -0,08 30.nov.2022 103,14 98,52 LU0783530669 -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 018,61 -0,83 -0,08 30.nov.2022 1 045,37 1 006,03 LU1129992647 -
Class D2 EUR Ingen 104,85 -0,08 -0,08 30.nov.2022 108,08 103,65 LU0802639707 -
Class I2 EUR Ingen 101,78 -0,08 -0,08 30.nov.2022 104,72 100,59 LU1129992563 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 96,38 -0,06 -0,06 30.nov.2022 100,20 95,33 LU1311313644 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 979,34 -0,82 -0,08 30.nov.2022 1 011,47 968,34 LU0884611699 -
Class I2 Hedged GBP - 103,79 -0,07 -0,07 30.nov.2022 105,61 102,34 LU1834329234 -
Class D4 Hedged GBP - 95,75 -0,06 -0,06 30.nov.2022 98,17 94,43 LU2331123641 -
Class X2 EUR Ingen 113,42 -0,09 -0,08 30.nov.2022 116,20 112,02 LU0783530743 -
Class A2 Hedged USD Ingen 110,98 -0,08 -0,07 30.nov.2022 112,92 109,37 LU0972010309 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.