Renter

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -3,0 8,2 2,3 4,7 6,7 -3,2 11,4 6,6 -7,4
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -1,4 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,16 -7,98 -3,59 0,13 0,77
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -17,02 -4,68 -1,00 1,70 2,40
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-21,59 -4,25 -8,61 -12,50 -22,16 -22,07 -16,69 1,28 8,49
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -17,02 -3,66 -7,27 -9,42 -17,02 -13,38 -4,90 18,39 28,49
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-2,69 9,97 4,39 -0,65 -21,21
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

-1,01 10,80 5,63 0,69 -15,03

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 3 077 246 030
Startdato 02.apr.2012
Fondsstart 02.feb.1996
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,21%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Asia Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGATA6U
ISIN LU0764618053
SEDOL B7N21J7

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 446
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 5,87
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 7,78%
3 års beta per 31.okt.2022 1,25
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 7,70%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 4,38
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 8,07%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 4,39
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 5,79
WAL til verste per 31.okt.2022 5,79 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 81,05
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 4,39
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 29,66
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond Asia Pacific HC
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 118
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 471,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 71,94
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,08%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 57,72%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 42,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,83% og oljesand 2,51%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian Tiger Bond Fund Class A6, per 30.nov.2022 vurdert mot 394 Asia Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,93
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,89
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 0,86
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,81
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,78
Navn Vekt (%)
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 0,75
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 0,74
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,74
KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS 5.5 04/06/2028 0,72
EXPORT IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD MTN RegS 1.831 11/26/2026 0,70
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A6 USD Månedlig 8,19 0,06 0,74 02.des.2022 10,39 7,62 LU0764618053 -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 8,01 0,05 0,63 02.des.2022 10,08 7,48 LU0841155764 -
Class A2 USD Ingen 36,15 0,24 0,67 02.des.2022 43,51 33,53 LU0063729296 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 70,65 0,45 0,64 02.des.2022 91,54 66,12 LU1257007309 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 76,77 0,51 0,67 02.des.2022 93,21 71,30 LU2290525943 -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,01 0,04 0,80 02.des.2022 6,43 4,68 LU1200839618 -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 7,66 0,06 0,79 02.des.2022 9,76 7,13 LU1200839881 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 8,70 0,05 0,58 02.des.2022 10,62 8,10 LU1559745671 -
Class X3 USD Månedlig 8,10 0,06 0,75 02.des.2022 10,04 7,53 LU0984171172 -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 6,62 0,04 0,61 02.des.2022 8,46 6,18 LU1149717156 -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,31 0,05 0,61 02.des.2022 10,61 7,76 LU1200839709 -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 8,53 0,06 0,71 02.des.2022 10,65 7,95 LU0803752632 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 7,21 0,05 0,70 02.des.2022 9,06 6,70 LU1250979793 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,49 0,05 0,59 02.des.2022 10,48 7,91 LU1250980452 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,21 0,04 0,56 02.des.2022 9,07 6,70 LU1250978043 -
Class A1 USD Månedlig 9,69 0,06 0,62 02.des.2022 12,02 9,02 LU0063728728 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,58 0,07 0,61 02.des.2022 14,02 10,77 LU0540000063 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,94 0,06 0,68 02.des.2022 10,96 8,32 LU1250973911 -
Class D2 USD Ingen 12,21 0,08 0,66 02.des.2022 14,63 11,32 LU0776122383 -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 7,49 0,05 0,67 02.des.2022 9,35 6,98 LU0830182670 -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 6,58 0,05 0,77 02.des.2022 8,56 6,15 LU1200839535 -
Class I2 Hedged SGD Ingen 8,91 0,05 0,56 02.des.2022 10,72 8,28 LU1728037687 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,89 0,05 0,64 02.des.2022 10,11 7,37 LU0871639620 -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 8,26 0,05 0,61 02.des.2022 10,36 7,70 LU0496654236 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 11,35 0,08 0,71 02.des.2022 13,66 10,54 LU0969580215 -
Class I3 USD Månedlig 8,41 0,05 0,60 02.des.2022 10,46 7,83 LU1456638573 -
Class I2 USD Ingen 10,86 0,07 0,65 02.des.2022 12,99 10,07 LU1111085012 -
Class SR3 USD Månedlig 7,47 0,05 0,67 02.des.2022 9,28 6,95 LU2319960956 -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 6,64 0,04 0,61 02.des.2022 8,45 6,19 LU1196525700 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 7,42 0,05 0,68 02.des.2022 9,33 6,90 LU2319960790 -
Class D6 USD Månedlig 8,68 0,06 0,70 02.des.2022 10,97 8,08 LU0827875427 -
Class A3 USD Månedlig 9,70 0,06 0,62 02.des.2022 12,05 9,02 LU0172393414 -
Class D3 USD Månedlig 9,71 0,07 0,73 02.des.2022 12,06 9,03 LU0827875344 -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 75,40 0,50 0,67 02.des.2022 96,68 70,47 LU1023054775 -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 6,56 0,04 0,61 02.des.2022 8,36 6,13 LU0841166456 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,01 0,06 0,60 02.des.2022 12,29 9,33 LU0969580132 -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 7,36 0,05 0,68 02.des.2022 9,19 6,86 LU2250419038 -
Class D3 Hedged HKD Månedlig 8,27 0,05 0,61 02.des.2022 10,37 7,71 LU0827875690 -
Class SR2 Hedged EUR - 7,69 0,05 0,65 02.des.2022 9,43 7,16 LU2319960527 -
Class SR2 USD - 7,93 0,05 0,63 02.des.2022 9,50 7,35 LU2319960873 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 60,56 0,40 0,66 02.des.2022 77,61 56,50 LU0784395997 -
Class I2 Hedged CHF - 8,61 0,06 0,70 02.des.2022 10,56 8,01 LU2127175250 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.