Chairman's Letter

To My Fellow Shareholders

"As an investor, advisor, and innovator, I believe we have a vital role to play in society."

Les mer Les mer
Produkter finder

Produktliste

iShares gir tilgang til både aktivaklasser og markeder. Se hele vårt produktsortiment.

Les mer Les mer

Produktliste

iShares gir tilgang til både aktivaklasser og markeder. Se hele vårt produktsortiment.

Les mer Les mer
Du er i ferd med å gå inn på iShares-nettsted for individuell investor
Nei, jeg er ikke en profesjonell investor
Jeg er en profesjonell investor
Investortype - beskrivelse
Betingelser og vilkår
Personvern

Det er tre kategorier av investortyper i Norge, herunder ikke-profesjonell investor (privat investor), profesjonell investor (institusjonell investor) og kvalifisert motpart (som definert i direktiv 2004/39/EU - MiFID I). Kvalifisert motpart er en underkategori av profesjonelle investorer. Følgende kunder anses som institusjonelle investorer, herunder kvalifisert motpart:

(1) Følgende enheter skal alltid regnes som kvalifiserte motparter, uavhengig av om enheten er autorisert i Norge, EØS-stat eller et tredjeland:

(a) kredittinstitusjon
(b) verdipapirforetak
(c) andre finansinstitusjoner
(d) forsikringsselskap
(e) verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond
(f) pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser
(g) meglerforetak som handler i råvarer og råvarederivater
(h) offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner


(2) Juridisk person som oppfyller minst to av følgende krav til størrelsen på virksomheten:

(i) balanseregnskap på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 20 000 000;
(ii) årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner på minst EUR 40 000 000; og
(iii) egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 2 000 000.

 

(3) Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering.

Alle kunder som ikke faller inn under kategoriene (1) til (3) nevnt over er som utgangspunkt å anse som privat investor (ikke-profesjonell investor). Private investorer kan be om å bli behandlet som profesjonell investor dersom minst to av følgende tre kriterter er oppfylt:

(1) kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler;
(2) størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning of finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til EUR 500.000;
(3) kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

Vær oppmerksom på at ovenstående sammendrag kun er til orientering. Dersom du er usikker på hvilken investortype du er bør du søke uavhengig råd.

Betingelser og vilkår

«Ved å besøke dette nettstedet godtar du som kunde eller potensiell kunde å motta informasjon på dette nettstedet på mer enn ett språk».

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du har lest og akseptert disse betingelsene og vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse betingelsene og vilkårene, må du forlate dette nettstedet.

Tilgang til informasjon som vises på dette nettstedet kan være begrenset til visse personer i visse land. Ulike iShares-produkter er blitt registrert eller godkjent i ulike land og er som sådan godkjent for offentlig distribusjon (til privatkunder og profesjonelle kunder slik disse er definert i direktiv 2004/39/EU – MiFID I) i disse landene. I land der ett eller flere iShares-produkter ikke er registrert eller godkjent for offentlig distribusjon, kan det hende privatkunder ikke får tilgang til informasjon om disse iShares-produktene, mens visse typer informasjon kan bli vist til visse typer profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter avhengig av landet det gjelder. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensikt å vise informasjon om iShares-produkter til personer som hjemlandet eller registreringslandet (det som er aktuelt) har forbudt dem å se. Brukere av dette nettstedet må forsikre seg om at de har juridisk tillatelse til å logge på dette nettstedet i landet der de gjør det. Brukere er også ansvarlige for å kontrollere at deres erklæringer når det gjelder hjemland eller registreringsland, er nøyaktige.

Dette nettstedet eies og drives av BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BIM"). Innholdet leveres og styres av BIM og andre selskaper i BlackRock-konsernet (direkte og indirekte datterselskaper av BlackRock, Inc., inkludert investeringsforvalter, forvalter og rådgiver for BlackRock-produktene (det som er aktuelt) beskrevet nedenfor i avsnittet EU-kunder – BlackRock etterlever direktivet om elektronisk handel.

Juridisk status

Dette nettstedet er opprettet for tilgang i Norge av BIM, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia, med registrert adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS..

iShares-produkter

iShares-fondene som er nevnt på dette nettstedet, er underfond av iShares plc, iShares II plc iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc eller iShares VII plc som alle er åpne (open-ended) investeringsselskaper med variabel kapital registrert i Irland med adskilt ansvar mellom sine underfond, og som er godkjent av Central Bank of Ireland.

Investorbegrensning

BlackRock-produktene blir ikke tilbudt til og er ikke rettet mot innbyggere i et land der (a) BlackRock-produktene ikke er godkjent eller registrert for distribusjon, og der det ville stride mot et lands lovgivning å gjøre dette, (b) der spredning av informasjon om BlackRock-produktene via Internett er forbudt og/eller der BIM ikke er godkjent eller kvalifisert for å foreta slik distribusjon. Dette nettstedet og informasjonen på dette nettstedet skal ikke tolkes som en annonse, et tilbud om salg av eller et tilbud om å kjøpe verdipapirer i BlackRock-produktene som er nevnt på dette nettstedet, og ingen verdipapirer skal tilbys eller selges, i noe land der det strider mot landets lovgivning å gjøre dette.

Risikoadvarsler

Investeringsrisikoer

Det er ikke sikkert BlackRock-produkter passer for alle investorer, og BlackRock garanterer ikke avkastningen til BlackRock-produktene. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien og prisen på andeler, enheter eller verdipapirer (som kan omsettes i begrensede markeder) i BlackRock-produktene og inntektene av disse kan falle eller stige, og det kan hende at en investor ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Når en investor investerer i et BlackRock-produkt som er notert i en annen valuta enn valutaen i investorens hjemland, kan avkastningen til investoren øke eller synke som et resultat av valutasvingninger.

Valutakursendringer kan påvirke verdien av investeringer som innehar eksponering for utenlandsk valuta.

Alle prognoser eller eksempler (inkludert beregninger i disse) som er presentert på dette nettstedet, er bare beregnet for illustrasjonsformål, og vi garanterer ikke at de er nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte.

Skattenivåer, skattestatusen til BlacRock-produktene, skattleggingen av investorer og eventuelle skattefradrag kan endres fra tid til annen. Enhver endring i skattelovgivningen i en jurisdiksjon der et BlackRock-produkt er registrert, kryssnotert, markedsført eller investert, kan påvirke skattestatusen til BlackRock-produktet, påvirke verdien av det relevante BlackRock-produktets investeringer i den berørte jurisdiksjonen, påvirke det relevante BlackRock-produktets evne til å oppnå sine investeringsmål og/eller endre avkastningen etter skatt til investorer. Tilgjengeligheten og verdien av eventuelle skattefradrag for investorer avhenger av omstendighetene for den enkelte investor. Eventuell skatterelatert informasjon på dette nettstedet er ikke utfyllende og representerer ikke juridiske råd eller råd om skatt. Prospektive investorer oppfordres til å konsultere sine skatterådgivere når det gjelder deres individuelle skattesituasjon og de skattemessige virkningene av en investering i BlackRock-produktene.

Børshandlede fond (ETF-er)

Generelt

Kapitalavkastningen og inntektene for hvert iShares-fond er basert på verdistigning og inntekter på verdipapirene det innehar, minus påløpte utgifter. Derfor kan man forvente at avkastningen av hvert iShares-fond kan svinge i samsvar med endringer i slik verdistigning eller inntekt. Dessuten kan verdipapirene i en aksjereferanseindeks gi lavere avkastning enn investeringer med faste inntekter og aksjemarkedsinvesteringer som følger andre markeder, segmenter eller sektorer som er forskjellige fra dem som gjelder et iShares-fond. Siden utenlandske børser kan være åpne på dager da aksjer i et iShares-fond ikke blir priset, kan verdien av verdipapirene i porteføljen til et iShares-fond bli endret på dager da aksjonærer ikke vil kunne kjøpe eller selge aksjene i et iShares-fond.

Visse iShares-fond kan benytte derivater, og det vil bli gitt opplysninger om det i de relevante prospektene. Bruken av derivater innebærer spesielle risikoer, og iShares-fondene kan bli eksponert for kredittrisiko i forbindelse med parter vi handler med.

En investering i et iShares-fond involverer ofte investeringer i internasjonale markeder. I tillegg til de normale risikoene som er knyttet til investeringer, omfatter internasjonale investeringer risikoen for å miste hele eller deler av kapitalen på grunn av ugunstige svingninger og valutakurser, forskjeller i allment aksepterte regnskapsprinsipper eller manglende økonomisk eller politisk stabilitet i andre land. En investering i markeder i utviklingsland innebærer også økt risiko som økt volatilitet og mulighet for lavere omsetningsvolumer.

Swap-fond

iShares-fond som er hjemmehørende i Dublin og som har begrepet ’swap’ i navnet, er swap-baserte fond. Disse swap-fondene inngår fullfinansierte swap-avtaler med motparter for å oppnå avkastningen til fondenes respektive referanseindekser. Swap-transaksjoner er utsatt for risiko for at motpartene kan misligholde sine forpliktelser. Hvis dette skulle oppstå, kan det relevante fondet bli påført et tap. Swap-fondene har til hensikt å motvirke mye av kredittrisikoeksponeringen mot hver motpart ved å innhente sikkerhet fra motparten, som blir oppbevart av en tredjeparts kausjonist. Ved mislighold fra en motpart eller kausjonist, kan swap-fondet fremdeles ha en motpartsrisikoeksponering overfor henholdsvis motparten eller kausjonisten.

I noen tilfeller kan swap-motparter avslutte swap-avtalene tidlig, noe som kan påvirke avkastningen til swap-fondene. I tillegg kan motpartene forsøke å belaste det relevante fondet med eventuelle tilleggskostnader som er relatert til sikring av deres risikoeksponering ved swap-er. Dersom et swap-fond ikke kan inngå en egnet swap-ordning, eller opprettholde swap-ordninger med akseptable betingelser, vil fondet eventuelt ikke klare å oppnå investeringsmålsetning og -policy, med mindre det kan følge referanseindeksen på andre måter.

Videre krever motpartene i swap-avtalene for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-avtalene om at iShares IV plc ikke vil kvitte seg med swap-er til en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, og at iShares IV plc vil fremskaffe informasjon om aksjonærer og egentlige eiere av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap til motpartene i forbindelse med slike forsikringer. iShares IV plc vil ikke alltid være i stand til å oppfylle slike krav fullstendig, da det ikke har kontroll med overføring av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap på sekundærmarkedet. Dette kan som konsekvens føre til at motpartene til slutt vil forsøke å avslutte swap-avtalene.

Investeringsråd

Innholdet på dette nettstedet er generelt av natur, og hensikten er å informere investorer, mulige investorer og deres profesjonelle mellomledd om eksistensen av og de mulige fordelene ved å investere i iShares-produkter. Imidlertid er ikke hensikten med dette nettstedet å tilby spesifikke investeringsråd, for eksempel råd om investeringer, økonomi, juridiske forhold, regnskap eller skatt eller å komme med eventuelle anbefalinger om hvor egnet iShares-produkter er i forhold til situasjonen for en bestemt investor. Hvis du trenger investeringsråd, anbefaler vi at du kontakter en uavhengig megler eller økonomiske rådgiver. Du bør skaffe deg relevant rådgivning vedrørende eventuelle verdipapirer, beskatning eller annen lovgivning som kan angå deg personlig, før du investerer.

Åndsverksrettigheter

"iShares®" er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemerker, tjenestemerker eller registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre former for eiendomsrett. Alt innhold tilhører eller er kontrollert av BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her, skal ikke noe på dette nettstedet betraktes som tildeling av en lisens eller rettighet i henhold til noen opphavsrett, patent eller varemerke eller annen åndsverkrettighet fra BlackRock eller en tredjepart. Enhver kopiering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster og grafikk, krever forhåndsgodkjenning fra BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet.

SEDOLTM-koder som vises på dette nettstedet, (a) forblir åndsverk som tilhører London Stock Exchange plc og blir publisert av BAUL under lisens, og (b) skal ikke videredistribueres av personer som besøker dette nettstedet, med mindre slike personer har fått skriftlig tillatelse på forhånd fra London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemerker for London Stock Exchange plc og brukes under lisens.

Innhold på og bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet er beregnet for din personlige og interne bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål (uansett om hensikten er fortjeneste eller ikke) med mindre og i den grad du er en økonomirådgiver som søker informasjon om iShares for dine kunder. Som bruker kan du ikke selge, kopiere, publisere, distribuere, overføre, endre, vise, reprodusere og/eller opprette avledede arbeider fra informasjon eller programvare på dette nettstedet. Du har ikke rett til å viderelevere sider, tekst, bilder eller innhold på dette nettstedet ved bruk av "framing" eller lignende teknologi. Du erkjenner at du ikke har rett til å bruke innholdet på dette nettstedet på noen annen måte.

Innholdet på dette nettstedet inkludert tekst, grafikk, koblinger og/eller andre elementer er lagt til rette basert på kilder, materiale og systemer vi tror er pålitelige og nøyaktige, og det leveres til deg "som det er" og "slik det er tilgjengelig".

BlackRock gir ingen erklæringer og frasier seg alle underforståtte og lovbestemte garantier av enhver art overfor deg og enhver tredjepart, blant annet erklæringer og garantier når det gjelder nøyaktighet, tidsriktighet, fullstendighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter og/eller fravær av datavirus. Koblinger til andre nettsteder er inkludert for å gjøre det praktisk for deg, og de skal ikke tolkes som en støtte fra BlackRock til slike nettsteder og innhold, produkter og/eller tjenester der, eller omvendt. BlackRock tar ikke noe ansvar for noe av innholdet (uansett hvilken form dette innholdet er i), du bruker slike tredjepartsnettsteder på egen risiko. BlackRock garanterer ikke at noen av koblingene virker og tar ikke noe ansvar for konsekvensene av feil eller utelatelser som følge av bruk av disse koblingene.

Problemer med Internett-programvare eller -overføring kan føre til unøyaktige eller ufullstendige eksemplarer av informasjon og materiale som kan lastes ned og vises på en brukerdatamaskin. BlackRock er ikke ansvarlig for noen feil, endringer eller utelatelser som forekommer under overføring eller nedlastning av informasjon og materiale. Selv om BlackRock tilstreber å oppdatere og sikre nøyaktigheten av innholdet som er plassert på dette nettstedet, garanterer ikke BlackRock nøyaktigheten eller korrektheten av dette eller av annet innhold, materiale og/eller tilbud som er plassert på, presentert på, referert til eller gjort tilgjengelig ved hjelp av dette nettstedet. På tross av at vi vier dette all rimelig oppmerksomhet, kan noe informasjon på dette nettstedet være endret siden siste oppdatering. BlackRock garanterer heller ikke at dette nettstedet, vår drift av dette nettstedet, innholdet på dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for feil eller virus eller fri for andre skadelige komponenter, eller at din bruk av dette nettstedet og innholdet der vil skje uten avbrudd.

Utelukkelse av ansvar

BlackRock er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen skader, blant annet direkte eller indirekte, spesielle eller tilfeldige skader, følgeskader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av dette, eller en parts manglende evne til å bruke det, eller i forbindelse med ytelsessvikt, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller svikt i linje eller system, selv om BlackRock eller deres representanter er blitt gjort oppmerksom på mulighetene for slike skader, tap eller utgifter. BlackRock begrenser ikke og utelukker ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes deres forsømmelser, eller der dette ville være forbudt ved lov (inkludert reglene til UK Financial Services Authority). Bruk av hyperkoblinger til andre Internett-ressurser skjer på din egen risiko.

Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller innholdet der, kan du kontakte BIM.

Krav knyttet til din bruk av vårt nettsted

Når det blir reist krav mot BlackRock fra en tredjepart angående din bruk av dette nettstedet, godtar du herved å godtgjøre BlackRock fullt ut for alt av tap, kostnader, juridiske tiltak, rettssaker, krav, skader, utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) eller ansvar, uansett om BlackRock er påført dette ved eller som en konsekvens av ditt brudd på eller manglende etterlevelse av disse vilkårene og betingelsene og/eller feil bruk av nettstedet fra din side.

Ingen av partene er ansvarlig overfor en annen for tap eller skade som kan bli påført den andre parten av en årsak som er utenfor den første partens rimelige kontroll, som blant annet strømbrudd.

Personvern

Hvis du oppgir personopplysninger til BIM via dette nettstedet, vil BIM behandle dem i samsvar med sine personvernretningslinjer som du kan finne under personvern

Internett er ikke et fullt ut sikkert medium, og selv om BlackRock tilstreber å sikre alle private og konfidensielle opplysninger som sendes til BlackRock, kan vi ikke garantere konfidensialiteten og personvernet for slik informasjon som sendes via Internett.

Tiltak mot hvitvasking av penger

Som et resultat av bestemmelser om hvitvasking av penger, kan vi kreve ekstra dokumentasjon for identifikasjonsformål når du foretar din investering. Detaljer finnes i prospektene eller andre stiftelsesdokumenter for de relevante iShares produktene.Indexed to MSCI

Telefonsamtaler

For å beskytte deg blir telefonsamtaler vanligvis tatt opp og lagret.

Informasjon om regulering

BlackRock Investment Management  (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ("FCA"), med registrert adresse 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, tlf. +44 (0)20 7743 3000, har utstedt dette dokumentet kun i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag.

For investorer i Norge

De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Finanstilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Ethvert erverv av andeler i fondene skjer i henhold til prospekter for fondene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i fondets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID), den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og fondets prospekt. Dette dokumentet er strengt fortrolig og kan ikke videredistribueres uten tillatelse fra Black Rock Advisors (UK) Limited.

Risikoadvarsler

Det er ikke sikkert BlackRock passer for alle investorer. BlackRock Investment Management (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres.

Indeksansvarsfraskrivelser

“Barclays Capital Inc.” og'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays  Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' og 'Barclays US Aggregate Bond Index' er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. iShares® er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper.

BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad.

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rettigheter reservert. CITIGROUP er et registrert varemerke og tjenestemerke som tilhører Citigroup Inc. eller deres tilknyttede selskaper, som er brukt, og registrert over hele verden, og som brukes under lisens for visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited og visse av deres tilknyttede selskaper. Gjengivelse av Citigroups data og informasjon i enhver form er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Citigroup Index LLC ('Citigroup'). iShares ETF blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Citigroup, og Citigroup fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette fondet. På grunn av mulighetene for menneskelig eller teknisk feil garanterer ikke Citigroup nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, fullstendigheten og tilgjengeligheten til noen data eller noe informasjon og er ikke ansvarlig for feil eller unnlatelser eller for resultater som fremkommer ved bruk av slike data og slik informasjon. CITIGROUP GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK. Citigroup er ikke i noe tilfelle ansvarlig for direkte, indirekte eller spesielle skader eller følgeskader i forbindelse med bruk av Citigroups data og informasjon.

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure og STOXX® Europe 600 Utilities og varemerkene som brukes i indeksnavnene, tilhører STOXX Limited i Zürich i Sveits og/eller deres lisensgivere. Indeksene brukes på lisens fra STOXX. Verdipapirene som er basert på indeksen, blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX og/eller deres lisensgivere, og verken STOXX eller deres lisensgivere påtar seg noe ansvar for dem.

'Dow Jones' og 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30' Index er tjenestemerker som tilhører Dow Jones & Company, Inc., og er blitt lisensiert for bruk til visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares ETF'er blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Dow Jones, og Dow Jones fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i produktene.

"Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" er et samlet produkt fra Dow Jones Indexes, som er merkenavn og et lisensiert varemerke for CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), og SAM Indexes GmbH ("SAM"), og tillatelse for bruk er gitt. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" og "Dow Jones Indexes" er servicemerker for Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") og er tillatt brukt av CME Indexes som igjen kan gi tillatelse til BlackRock Advisors (UK) Limited for visse formål. Dow Jones, CME Indexes, SAM og deres respektive tilknyttede selskaper har ingen tilknytning til [rettighetshaver], annet enn utformingen av "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM"("Indeksen") og deres respektive servicemerker tilgjengelige for bruk i forbindelse med iShares.

'FTSE®' er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ('FT') i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ('FTSE') under lisens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index beregnes av eller på vegne av FTSE International Limited ("FTSE"). Verken børsen, FT eller FTSE garanterer, anbefaler eller promoterer iShares ETF'er og er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavsrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavsrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.

"FTSE®" er et varemerke som eies i fellesskap av London Stock Exchange plc (“Børsen”) og Financial Times Limited ("FT"). "NAREIT®" er et varemerke som tilhører National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"), og "EPRA®" er et varemerke som tilhører European Public Real Estate Association ("EPRA"), og alle brukes av FTSE under lisens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index og FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Indexblir beregnet av FTSE International Limited ("FTSE"). Verken Børsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA garanterer, anbefaler eller promoterer iShares ETF'er og er på ingen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift og omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter til indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE, Euronext N.V., NAREIT og EPRA.  BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavsrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.

"FTSE®" er et varemerke som eies i fellesskap av London Stock Exchange ("Børsen") og Financial Times Limited ("FT"). "Macquarie™" er et varemerke som tilhører Macquarie Bank Limited og deres tilknyttede enheter, og begge merkene brukes av FTSE International Limited ("FTSE") under lisens. Verken FTSE, Macquarie, Børsen eller FT er ansvarlige (verken ved forsømmelse eller på annen måte) overfor noen person eller for noen feil i Indeksen, og verken FTSE, Macquarie, Børsen eller FT har plikt til å orientere noen person om feil i denne. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavsrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

iBoxx,Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) som det er henvist til her, tilhører Markit Indices Limited og brukes under lisens. iShares ETF'er blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av Markit Indices Limited.

J.P. Morgan" og "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" er varemerker som tilhører JPMorgan Chase & Co. som er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). iShares® er et registrert varemerke som tilhører BTC.

J.P. Morgan er indekstilbyder for den underliggende indeksen. J.P. Morgan er ikke tilknyttet fondet, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres datterselskaper.

J.P. Morgan tilbyr finansiell, økonomisk og investeringsrelatert informasjon til finansnæringen. J.P. Morgan beregner og vedlikeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. At verdipapirer legges til eller fjernes fra obligasjonsindeksene for fremvoksende markeder, innebærer ingen mening om verdipapiret som investeringsobjekt.

"Fondet blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Morningstar. Morningstar gir ingen form for garanti eller påstand, direkte eller indirekte, til eierne av andelene i fondet eller andre personer med hensyn til tilrådeligheten av å investere i verdipapirer generelt eller i fondet spesielt eller hvor egnet Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ("indeksen") er til å spore avkastningen i det generelle aksjemarkedet. Morningstars eneste tilknytning til selskapet eller til BlackRock-gruppen er lisensieringen til BlackRock-gruppen av bestemte varemerker og varenavn tilhørende Morningstar og til indeksen som blir bestemt, satt sammen og beregnet av Morningstar uten hensyn til BlackRock-gruppen, selskapet eller fondet. Morningstar er ikke forpliktet til å forholde seg til behovene til BlackRock-gruppen eller eierne av andelene i fondet ved bestemmelse, sammensetning eller beregning av indeksen. Morningstar er ikke ansvarlig for og har ikke deltatt i fastsettelse av priser og antall andeler i fondet, eller tidspunktet for utstedelse eller salg av slike andeler eller i bestemmelse eller beregning av hvilken formel som skal benyttes til å konvertere andeler i fondet til kontanter. Morningstar har ingen forpliktelse eller ansvar forbundet med administrasjon, markedsføring eller handel med andeler i fondet. Morningstar garanterer ikke nøyaktigheten eller korrektheten til indeksen eller eventuelle data i denne, og Morningstar påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller avbrudd i denne.

Morningstar gir ingen form for garanti, direkte eller indirekte, med hensyn til hvilke resultater som kan oppnås av BlackRock-gruppen, eiere av andeler i fondet eller andre personer eller enheter ved bruk av indeksen og eventuelle opplysninger som denne inneholder. Morningstar gir ingen direkte eller indirekte garantier og fraskriver seg utrykkelig alle garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller bruk uten hensyn til indeksen eller andre opplysninger som omfattes av den. Uten begrensning av det foregående, har Morningstar under ingen omstendighet noe ansvar for eventuelle spesielle, straffende, direkte, indirekte eller følgeskader (inkludert tapte inntekter) som følge av bruk av indeksen eller eventuelle opplysninger som er inkludert i denne, også hvis informert om muligheten av slike skader.

Algemene Voorwaarden

iShares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond.

Nasdaq®, Nasdaq 100 er registrerte varemerker som tilhører NASDAQ OMX Group, Inc. (nedenfor kalt "selskap" sammen med deres tilknyttede selskaper) og er lisensiert for bruk av BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. Selskapet er ikke ansvarlig for lovligheten eller egnetheten til produktene. Produktene blir ikke utstedt, abonnert, solgt eller promotert av selskapet. Selskapet gir ingen garantier og har ikke noe ansvar med hensyn til produktet.

Nikkei 225 er beskyttet av opphavsrett og blir beregnet i henhold til kriteria som er utviklet uavhengig og opprettet av Nikkei Inc. Nikkei Inc. er den eneste og eksklusive eieren av opphavsrettene og andre åndsverkrettigheter til Nikkei 225 og til de relevante beregningskriteriene. Nikkei Digital Media Inc. har, etter autorisasjon av Nikkei Inc., lisensiert bruken av Nikkei 225 som indeks for fondet til lisenstakeren. Åndsverkrettigheten og eventuelle andre rettigheter relatert til varemerkene som forbindes med Nikkei og Nikkei 225 er tildelt Nikkei Inc. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. verken garanterer, støtter, selger eller annonserer fondet. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke på noen måte knyttet til fondet og lisensierer bruken av bestemte varemerker og av Nikkei 225 for fondet til lisenstakeren. Lisensavtalen mellom Nikkei Digital Media, Inc. og lisenstakeren gir ingen rettighet til en eventuell tredjepart. Fondet administreres utelukkende på lisenstakerens risiko, Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ikke noen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med administrasjon og transaksjoner for fondet. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke ansvarlig for korrektheten i fondets beregninger eller relevante data. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke forpliktet til å fortsette å publisere Nikkei 225 og er ikke ansvarlig for eventuelle feil, forsinkelser, avbrudd, utelukkelser eller opphør av den relevante publikasjonen. Nikkei Inc. og Nikkei Digital Media, Inc. er autorisert til endre beskrivelsen av verdipapirer, beregningskriterier eller andre detaljer for Nikkei 225, og har rett til å avbryte eller stanse annonseringen av Nikkei 225 uten ansvar overfor lisensgiveren eller eventuelle tredjeparter.

Standard & Poor’s®', 'S&P®', er registrerte varemerker, og 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' og 'S&P SmallCap 600'er et varemerke som tilhører Standard & Poor’s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. iShares® er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. iShares ETF'er garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i disse produktene.

EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large og STOXX® Europe 50 er åndsverkrettigheten (inkludert registrerte varemerker) til STOXX Limited og/eller til deres lisensgivere ("lisensgivere"), og blir brukt under en lisens. iShares ETF'er blir ikke garantert, abonnert, solgt eller promotert av STOXX og deres lisensgivere, og ingen av dem har noen form for ansvar med hensyn til dette.

iShares® og BlackRock® er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS,  iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, og den stiliserte i-logotypen er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Variasjon og oppdateringer

BlackRock forbeholder seg retten til å variere og å oppdatere disse betingelsene og vilkårene fra tid til annen. Du kan få tilgang til den nyeste versjonen av disse betingelsene og vilkårene på dette nettstedet.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse betingelsene og vilkårene og din tilgang til og bruk av dette nettstedet og dets innhold er underlagt engelsk lov og den eksklusive jurisdiksjonen til engelsk rett.