Multi Asset

BGF Climate Action Multi-Asset Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Verdien av aksjer og egenkapitalrelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske faktorer, økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jan.2022 EUR 48,98
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger -
Basisvaluta Euro
Fondsstart 09.des.2021
Startdato 09.des.2021
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,75%
ISIN LU2377033324
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMW6ZJ3
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn gjennom investeringsprosessens makrotilnærming, idégenerering, implementeringsverktøy, porteføljesammensetning, risikostyring, pågående monitorering og rapportering. Alle undersøkelsesideer som blir generert for fondet vil vurdere påvirkningspotensialet til ESG-berørte risikoer, og disse dokumenteres som del av investeringsprosessen. Idéimplementering dekker et bredt spekter av byggeklosser, inkludert aktive fellesfond, indeksfond, ETF-er, direkte verdipapirer, derivater, samt tredjepartsfond. Fondets forvalter gjennomgår regelmessig undersøkelsesideer og aktivaallokering for å revurdere hver av byggeklossene og få tilgang til undersøkelsesideer. Valg av byggekloss påvirkes av ESG-hensyn. For strategier med en utelukkende ESG-målsetting, brukes bestemte byggeklosser for å overholde disse retningslinjene. Det en ESG-fokusert byggekloss blir tilgjengeliggjort, vil den blir vurdert som en erstatning for standard markedseksponering. Både omfanget og påvirkningen til filtre og integrering vurderes i konteksten til investeringsmålet / investeringsstilen til de bestemte strategiene. Fondets forvalter kan også bygge skreddersydde tematiske verdipapirsett, som er underlagt BlackRocks baseline-screening ved første instans og der det er hensiktsmessig, ytterligere screeningkriterier. Fondets forvalter bruker ESG-kriterier, slik som rådende ESG-ratinger og karbonavtrykk, under rapporteringsfasen. Disse hentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsleverandører av data. Fondets forvalter gjennomfører regelmessig porteføljemonitorering sammen med BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe, så vel som porteføljeevalueringer sammen med primære investeringsledere. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 EUR - 9,79 0,01 0,10 10,09 9,77 - LU2377033324 - -
Class A2 EUR - 9,78 0,01 0,10 10,08 9,77 - LU2377032862 - -
Class A8 Hedged USD - 9,79 0,01 0,10 10,09 9,77 - LU2377033670 - -
Class X2 EUR - 9,80 0,01 0,10 10,09 9,77 - LU2377033597 - -
Class D2 EUR - 9,79 0,01 0,10 10,09 9,77 - LU2377033167 - -
Class AI2 EUR - 9,78 0,01 0,10 10,08 9,77 - LU2377032946 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rupert Harrison
Rupert Harrison
Lamiaa Chaabi
Lamiaa Chaabi
Conan McKenzie
Conan McKenzie
Yasmin Meissner
Yasmin Meissner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.