Renter

IU0A

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. De to viktigste risikofaktorene forbundet med investering i rentepapirer er renterisiko og kredittrisiko. Når rentene går opp, vil det typisk skje et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale hovedstolen og foreta renteutbetalinger. Fondets investeringer kan ha lav likviditet, noe som ofte forårsaker at verdien av disse investeringene vil være mindre forutsigbare. I ekstreme tilfeller vil kanskje fondet ikke være i stand til å realisere investeringen til den siste markedskursen eller til en kurs som anses som rettferdig. Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
Referanseindeks (%)
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - - -
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,50 - - - -2,52
Referanse (%) -2,42 - - - -2,46
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,52 1,08 -0,08 -0,66 -2,50 - - - -2,90
Referanse (%) -2,44 1,08 -0,06 -0,60 -2,42 - - - -2,83

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.des.2022 USD 74 609 027
Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 980 277 223
Startdato 05.okt.2021
Fondsstart 12.des.2018
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utestående aksjer per 07.des.2022 15 336 294
Samlet kostnadsprosent 0,12%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 oktober
Bloomberg Ticker IU0A SE
ISIN IE00098ZGGO6

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 07.des.2022 1 346
Referanseindeksnivå per 07.des.2022 USD 117,53
Benchmark Ticker BMSRTRUU
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 07.des.2022 5,04%
Vektet gjsn. kupong per 07.des.2022 3,00%
Vektet gjsn. forfall per 07.des.2022 1,72 Jahre
Effektiv durasjon per 07.des.2022 1,49

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,65
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 10,00
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond USD Short Term
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 145
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 59,32
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,73
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 07.des.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 07.des.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 07.des.2022 99,17%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 07.des.2022 0,83%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Saudi Arabia

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 07.des.2022
Utsteder Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 4,13
JPMORGAN CHASE & CO 3,90
MORGAN STANLEY 3,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,53
CITIGROUP INC 2,46
Utsteder Vekt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,87
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,66
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,60
APPLE INC 1,53
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,23
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 07.des.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 07.des.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 07.des.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 07.des.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange IU0A USD 07.okt.2021 BMCQTF7 IU0A SE IU0A.S - - IE00098ZGGO6 A3C3CR 113742058 - -
Bolsa Institucional de Valores IUOA MXN 24.mai.2022 BNNJQ17 IUOAN MM - - - IE00098ZGGO6 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.