Renter

IU0A

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. De to viktigste risikofaktorene forbundet med investering i rentepapirer er renterisiko og kredittrisiko. Når rentene går opp, vil det typisk skje et tilsvarende fall i markedsverdien av obligasjoner. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale hovedstolen og foreta renteutbetalinger. Fondets investeringer kan ha lav likviditet, noe som ofte forårsaker at verdien av disse investeringene vil være mindre forutsigbare. I ekstreme tilfeller vil kanskje fondet ikke være i stand til å realisere investeringen til den siste markedskursen eller til en kurs som anses som rettferdig. Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap.
Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.nov.2021 USD 9 951
Net Assets of Fund per 25.nov.2021 USD 292 469 063
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 12.des.2018
Startdato 05.okt.2021
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,15%
Løpende gebyrer 0,15%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00098ZGGO6
Bloomberg Ticker IU0A SE
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 25.nov.2021 2 000
Antall beholdninger per 25.nov.2021 935
Referanseindeksnivå per 25.nov.2021 USD 120,07
Benchmark Ticker BMSRTRUU
Utdelt avkastning per - -
Vektet gjsn. kupong per 25.nov.2021 2,75%
Skatteårets avslutning 31 oktober
Effektiv durasjon per 25.nov.2021 1,40
Vektet gjsn. forfall per 25.nov.2021 1,52 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 25.nov.2021 0,87%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 25.nov.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 25.nov.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 25.nov.2021 99,27%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 25.nov.2021 0,73%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 25.nov.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 25.nov.2021
Utsteder Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,72
MORGAN STANLEY 3,30
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,79
CITIGROUP INC 2,26
Utsteder Vekt (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,87
APPLE INC 1,85
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,64
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,57
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 1,48
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 25.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 25.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange IU0A USD 07.okt.2021 BMCQTF7 IU0A SE IU0A.S - - IE00098ZGGO6 A3C3CR 113742058 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.