Renter

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - - - -
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,30 - - - -14,45
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-9,70 - - - -9,18
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,18 -2,31 -7,23 -15,30 - - - -15,30
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-8,39 -2,24 -6,34 -9,70 - - - -9,74

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.mai.2022 USD 4 020,57
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 450
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.feb.1996
Startdato 07.apr.2021
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,62%
ISIN LU2319960873
Bloomberg-børskode ATBF_AG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BNDLB29
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 79,64
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 4,42
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.mar.2022 45,16
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.mar.2022 Bond Asia Pacific HC
Fond i sammenligningsgruppen per 07.mar.2022 124
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 448,27
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 69,62
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.okt.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,33%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 62,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 38,77%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,93% og oljesand 1,81%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,97
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1,07
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0,84
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0,82
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,80
Navn Vekt (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,73
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,73
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,70
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,64
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,64
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class SR2 USD - 8,35 -0,02 -0,24 10,10 8,35 - LU2319960873 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 81,62 -0,19 -0,23 99,48 81,62 - LU2290525943 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 7,95 -0,02 -0,25 10,02 7,95 - LU1250979793 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,14 -0,02 -0,22 11,23 9,14 - LU1250980452 - -
Class A2 USD Ingen 38,16 -0,09 -0,24 46,40 38,16 - LU0063729296 - -
Class X3 USD Månedlig 8,70 -0,02 -0,23 10,84 8,70 - LU0984171172 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 8,09 -0,02 -0,25 10,12 8,09 - LU0830182670 - -
Class D2 USD Ingen 12,86 -0,03 -0,23 15,56 12,86 - LU0776122383 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,96 -0,02 -0,25 10,03 7,96 - LU1250978043 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,25 -0,02 -0,28 9,26 7,25 - LU1149717156 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 8,35 -0,02 -0,24 10,67 8,35 - LU1200839881 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,10 -0,02 -0,22 11,60 9,10 - LU1200839709 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 78,46 -0,19 -0,24 99,75 78,46 - LU1257007309 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,50 -0,02 -0,36 7,04 5,50 - LU1200839618 - -
Class A1 USD Månedlig 10,42 -0,02 -0,19 13,00 10,42 - LU0063728728 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 7,30 -0,02 -0,27 9,42 7,30 - LU1200839535 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,28 -0,03 -0,24 14,95 12,28 - LU0540000063 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,58 -0,02 -0,21 11,70 9,58 - LU1250973911 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 9,30 -0,02 -0,21 11,31 9,30 - LU1559745671 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 8,71 -0,02 -0,23 10,93 8,71 - LU0841155764 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 9,22 -0,03 -0,32 11,53 9,22 - LU0803752632 - -
Class A3 USD Månedlig 10,44 -0,02 -0,19 13,04 10,44 - LU0172393414 - -
Class I3 USD Månedlig 9,05 -0,02 -0,22 11,31 9,05 - LU1456638573 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,66 -0,02 -0,23 11,08 8,66 - LU0871639620 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 7,95 -0,02 -0,25 9,95 7,95 - LU2250419038 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 7,25 -0,02 -0,28 9,19 7,25 - LU1196525700 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,74 -0,03 -0,28 13,14 10,74 - LU0969580132 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 9,42 -0,02 -0,21 11,40 9,42 - LU1728037687 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,19 -0,02 -0,24 10,09 8,19 - LU2319960790 - -
Class I2 Hedged CHF - 9,23 -0,02 -0,22 11,28 9,23 - LU2127175250 - -
Class D3 USD Månedlig 10,45 -0,02 -0,19 13,05 10,45 - LU0827875344 - -
Class SR3 USD Månedlig 8,04 -0,02 -0,25 10,04 8,04 - LU2319960956 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 66,46 -0,16 -0,24 85,01 66,46 - LU0784395997 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 11,99 -0,03 -0,25 14,54 11,99 - LU0969580215 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,24 -0,02 -0,24 10,07 8,24 - LU2319960527 - -
Class I2 USD Ingen 11,43 -0,02 -0,17 13,82 11,43 - LU1111085012 - -
Class D6 USD Månedlig 9,43 -0,02 -0,21 11,96 9,43 - LU0827875427 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 8,96 -0,02 -0,22 11,21 8,96 - LU0496654236 - -
Class D3 Hedged HKD Månedlig 8,97 -0,02 -0,22 11,23 8,97 - LU0827875690 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 83,09 -0,16 -0,19 105,35 83,09 - LU1023054775 - -
Class A6 USD Månedlig 8,91 -0,02 -0,22 11,37 8,91 - LU0764618053 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 7,20 -0,01 -0,14 9,08 7,20 - LU0841166456 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.