Aksjer

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Kapitalvekstrisiko: Fondet kan bruke investeringsstrategier som bruker derivater for å generere inntekt, som kan redusere kapitalen og potensialet for langsiktig kapitalvekst samt øke eventuelle kapitaltap.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,44 - - - -1,29
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,66 -4,74 -3,60 -1,44 - - - -1,34

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.mai.2022 USD 4 575,06
12 m følgende avkastning per 30.apr.2022 7,04
Antall beholdninger per 29.apr.2022 320
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 14.apr.2021
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,66%
ISIN LU2319964198
Bloomberg-børskode BGEHIIE
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMFK3F4
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 99,83
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 7,99
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 33,40
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Equity Global Income
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 476
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 144,56
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 92,72
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,98%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,12%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,07%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,13%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 4,33%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 100,80%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,30% og oljesand 1,77%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,48
ALPHABET INC 3,54
JOHNSON & JOHNSON 2,76
NESTLE SA 2,64
MERCK & CO INC 2,47
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2,35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,22
HOME DEPOT INC 2,10
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,75
PAYCHEX INC 1,70
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 9,13 0,23 2,58 10,57 8,66 - LU2319964198 - -
Class I3 USD Månedlig 10,44 0,27 2,65 11,88 9,90 - LU1630945258 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,42 0,23 2,50 10,87 8,94 - LU2325744022 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,84 0,19 2,48 9,06 7,44 - LU1116319994 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,32 0,21 2,59 9,60 7,90 - LU1116319648 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,05 0,23 2,61 10,33 8,59 - LU2381873111 - -
Class SR6 USD - 10,02 0,25 2,56 10,11 9,51 - LU2471418397 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,25 0,20 2,48 9,54 7,83 - LU1116320141 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 83,07 2,10 2,59 95,56 78,84 - LU1116320901 - -
Class D4G USD - 9,88 0,25 2,60 10,49 9,37 - LU2448342563 - -
Class A4G USD - 9,86 0,25 2,60 10,48 9,36 - LU2448342308 - -
Class D2 USD Ingen 19,20 0,48 2,56 21,18 18,22 - LU0368268602 - -
Class A2 USD Ingen 17,22 0,43 2,56 19,06 16,34 - LU0265550359 - -
Class A4G Hedged CHF - 9,81 0,24 2,51 10,48 9,32 - LU2448342480 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,65 0,15 2,73 6,47 5,36 - LU0265552215 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 9,35 0,24 2,63 10,85 8,87 - LU2315843586 - -
Class I4G USD - 9,88 0,25 2,60 10,49 9,38 - LU2448342217 - -
Class I5G Hedged CHF Kvartalsvis 9,13 0,23 2,58 10,56 8,66 - LU2319964271 - -
Class A2 G Hedged CHF Ingen 9,89 0,24 2,49 11,02 9,40 - LU2315843826 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 103,17 2,61 2,60 114,37 97,92 - LU2290526081 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 89,30 2,27 2,61 102,06 84,65 - LU1149717743 - -
Class D2 G Hedged CHF Ingen 10,00 0,25 2,56 11,10 9,49 - LU2315844048 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,61 0,27 2,61 12,13 10,06 - LU1379101360 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 101,78 2,57 2,59 116,23 96,44 - LU2250418733 - -
Class X2 USD - 13,46 0,34 2,59 14,80 12,77 - LU0265554344 - -
Class SR2 USD - 10,02 0,25 2,56 10,11 9,51 - LU2471418041 - -
Class A5G Hedged CHF Kvartalsvis 9,24 0,23 2,55 10,79 8,78 - LU2315843669 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,11 0,28 2,59 12,36 10,55 - LU0827880930 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,13 0,13 2,60 5,91 4,86 - LU0265550946 - -
Class D4G Hedged CHF - 9,83 0,25 2,61 10,48 9,33 - LU2448342647 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,56 0,09 2,59 4,16 3,38 - LU0278719090 - -
Class A6 USD Månedlig 8,62 0,22 2,62 9,89 8,18 - LU1116320737 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 8,30 0,21 2,60 9,56 7,87 - LU1116320497 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,81 0,35 2,60 15,32 13,10 - LU0326426086 - -
Class D6 Hedged SGD Månedlig 9,11 0,23 2,59 10,36 8,64 - LU2381873202 - -
Class I2 EUR - 15,22 0,27 1,81 15,93 13,73 - LU1791805960 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,20 0,25 2,51 11,39 9,69 - LU0278718100 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.