Renter

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
Referanseindeks for måling 1 (%)
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,35 - - - 2,32
Referanseindeks for måling 1 (%) 0,37 - - - 0,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,76 -0,50 -0,45 1,20 1,35 - - - 2,82
Referanseindeks for måling 1 (%) 0,36 0,16 0,23 0,35 0,37 - - - 0,38
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - 1,40
Referanseindeks for måling 1 (%)

per 30.jun.2022

- - - - 0,17

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 29.sep.2022 USD 47 044 173
Startdato 14.jun.2021
Fondsstart 14.jun.2021
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for måling 1 ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,00%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
ISIN IE00BKPSQJ96
SEDOL BKPSQJ9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 994
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Avkastning til forfall per 31.aug.2022 4,10%
Modifisert durasjon per 31.aug.2022 2,79
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.aug.2022 4,10%
Effektiv durasjon per 31.aug.2022 2,24
Vektet gjsn. forfall per 31.aug.2022 5,50
WAL til verste per 31.aug.2022 5,50 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2022 34,85%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2022 65,72%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,24%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. Fondets forvalter har utviklet interne undersøkelsessignaler for å hjelpe til med å evaluere selskapsutstedere på grunnlag av emner relatert til klima, selskapsstyring og menneskelig kapital. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
UNIFORM MBS 12,66
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,91
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 7,49
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,87
UNITED STATES TREASURY 2,73
Navn Vekt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,40
MORGAN STANLEY 1,22
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
HP INC 1,10
CAS_18-C06-1M2 1,06
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X USD - 99,26 0,05 0,05 29.sep.2022 104,18 98,94 IE00BKPSQJ96 -
Class DP USD - 98,36 0,05 0,05 29.sep.2022 103,42 98,04 IE00BKPSQH72 -
Class D Hedged GBP - 96,84 0,08 0,08 29.sep.2022 101,63 96,52 IE000B9P6T25 -
Class Z USD - 98,40 0,05 0,05 29.sep.2022 103,77 98,08 IE00BKPSQK02 -
Class Z CHF - 96,25 0,03 0,03 29.sep.2022 103,06 95,96 IE00BKPSQC28 -
Class Z GBP - 97,78 0,06 0,06 29.sep.2022 103,72 97,47 IE00BKPSQF58 -
Class D USD - 98,15 0,05 0,05 29.sep.2022 103,72 97,84 IE00BKPSQG65 -
Class Z EUR - 96,68 0,05 0,05 29.sep.2022 103,37 96,36 IE00BKPSQD35 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Parker
Tom Parker
Scott Radell
Scott Radell
Jeffrey Rosenberg
Jeffrey Rosenberg

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.