Aksjer

BlackRock Global Impact Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede og fremvoksende markeder. Andre faktorer omfatter høyere "likviditetsrisiko", restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Det kan være større svingninger i verdien av investeringen, og økt risiko for tap av kapitalen.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 2,1
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 27,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-22,38 - - - -
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -6,28 - - - -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-17,16 0,72 -8,92 -7,19 -22,38 - - - -
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -9,26 5,10 -4,72 -3,32 -6,28 - - - -
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - - -21,11
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

- - - - -6,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 218 163 059
Startdato 16.nov.2020
Fondsstart 31.mar.2020
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 MSCI All Country World Index
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 1,70%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
ISIN IE00BMYPBC33
SEDOL BMYPBC3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 58
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 0,00
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 24,10
P/B-forhold per 31.okt.2022 3,05

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 94,02
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 8,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 28,88
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Equity Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 5 063
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 46,99
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 93,30
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 96,89%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 2,72%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


I tillegg til investeringsprosessen beskrevet i fondets dokumentasjon, vurderer også fondets forvalter ESG-kriterier under idégenererings-, selskapsundersøkelses-, porteføljesammensetnings-, og løpende monitoreringsfasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra BlackRocks interne ESG-forskning, tredjeparts-dataleverandører, samt engasjement med selskapsstyring. Fondets forvalter inkorporerer eksponering overfor viktige ESG-risikoer, og bruker BlackRockse interne forretningsengasjements- og kontroversflagg, sammen med andre verktøy, for å filtrere det investerbare universet. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige møter med selskapsadministrasjonen og fasilitetsbesøk for å adressere eventuelle ESG-kriterier. Alt det ovennevnte er oppført som uavhengige ESG-kommentarer i et dedikert avsnitt i interne aksjerapporter, samt i analytikernes selskapsmøtenotater. Diskusjoner om ESG-kriterier er en nødvendig, grunnleggende og obligatorisk del av teamets regelmessige presentasjoner av verdipapirer, RQA-gruppeevalueringer, porteføljetilskrivningsvurderinger, daglige teammøter og evalueringer gjort med primære investeringsledere.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4,91
ROYALTY PHARMA PLC 4,87
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,93
EDP RENOVAVEIS SA 3,81
Navn Vekt (%)
ICF INTERNATIONAL INC 3,76
DANAHER CORPORATION 3,61
ORSTED A/S 3,07
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 3,01
HALMA PLC 2,81
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A EUR Årlig 90,90 -0,48 -0,52 02.des.2022 112,21 85,37 IE00BMYPBC33 -
Class X Acc AUD - 80,45 -0,07 -0,09 02.des.2022 99,81 73,11 IE0003ASDU71 -
Class I GBP - 130,53 -0,30 -0,23 02.des.2022 159,34 121,74 IE00BLJP7J05 -
Class X GBP - 84,43 -0,19 -0,23 02.des.2022 103,53 79,07 IE00BN4GXJ42 -
Class D USD - 127,55 -0,83 -0,64 02.des.2022 168,82 114,54 IE00BL5H0Z73 -
Class Z GBP - 80,63 -0,18 -0,23 02.des.2022 98,32 75,16 IE00BL5B5098 -
Class X Hedged NZD - 93,73 -0,59 -0,63 02.des.2022 102,06 84,43 IE000X2ZUN17 -
Class Z GBP - 130,57 -0,30 -0,23 02.des.2022 159,25 121,73 IE00BLGM4N70 -
Class I JPY - 9 515,27 -93,80 -0,98 02.des.2022 10 572,71 8 725,14 IE00BLCHKM78 -
Class I EUR Årlig 99,88 -0,52 -0,52 02.des.2022 100,41 96,98 IE0000YFNFR3 -
Class X NZD - 96,70 -0,56 -0,57 02.des.2022 105,34 91,39 IE000Y8I4H54 -
Class I EUR - 134,62 -0,70 -0,52 02.des.2022 164,77 125,99 IE00BLJP7D43 -
Class D EUR - 133,77 -0,70 -0,52 02.des.2022 163,90 125,20 IE00BL5H1091 -
Class D GBP - 129,96 -0,30 -0,23 02.des.2022 158,97 121,31 IE00BL5H1323 -
Class X USD - 130,83 -0,84 -0,64 02.des.2022 171,50 117,34 IE00BL5H1109 -
Class I EUR - 121,11 -0,79 -0,64 02.des.2022 165,83 109,53 IE00BLJP7H80 -
Class A EUR - 131,16 -0,69 -0,52 02.des.2022 161,91 123,19 IE00BL5H0Y66 -
Class Z USD - 128,68 -0,83 -0,64 02.des.2022 169,78 115,51 IE00BL5H1216 -
Class Z EUR - 134,85 -0,70 -0,52 02.des.2022 164,74 126,04 IE00BLGM4M63 -
Class A USD - 125,46 -0,82 -0,65 02.des.2022 167,25 112,78 IE00BL5H0X59 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Eric Rice
Eric Rice
Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.