Aksjer

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vektet gjennomsnittlig swapgebyr: -3 bps*

*Per 30. september 2021. Fondet forventer til enhver tid å besitte flere totalavkastningsswapper fra flere leverandører, som hver kan ha et forskjellig swapgebyr. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen, og kan derfor svinge over tid.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - - 29,97
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - - 29,43
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
27,89 - - - 35,36
Referanse (%) 27,37 - - - 34,80
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
23,15 -0,70 1,31 9,36 27,89 - - - 43,08
Referanse (%) 22,70 -0,74 1,22 9,15 27,37 - - - 42,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - - -
Referanseindeks (%) - - - - -

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.des.2021 USD 1 645 240 870
Net Assets of Fund per 07.des.2021 USD 1 645 240 870
Startdato 24.sep.2020
Fondsstart 24.sep.2020
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks S&P 500 Index
Utestående aksjer per 07.des.2021 223 347 945
Samlet kostnadsprosent 0,07%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanseringfrekvens -
Metode Swap
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mars
Bloomberg Ticker I500 NA
ISIN IE00BMTX1Y45

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 07.des.2021 168
Referanseindeksnivå per 07.des.2021 USD 8 609,64
Benchmark Ticker SPTR500N
Kurs/overskuddsgrad per 07.des.2021 31,10
P/B-forhold per 07.des.2021 4,31
Standardavvik 3 år per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,46
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 55,22
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity US
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 3 392
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 253,16
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 07.des.2021 0,64%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 07.des.2021 0,41%
MSCI - Kjernevåpen per 07.des.2021 0,50%
MSCI - Termisk kull per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 07.des.2021 0,85%

Dekning av selskapers engasjement per 07.des.2021 99,45%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 07.des.2021 0,55%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,30% og oljesand 4,52%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Markedsvaluta
Listen inneholder de fysiske verdipapirene som eies av fondet på den angitte datoen. Dette er et swapfond som tar sikte på å følge resultatene til referanseindeksen fremfor resultatene til de fysiske beholdningene som vises ovenfor. Endring i beholdningene.

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 18.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
Inndelingene som vises her, representerer de faktiske verdipapirene som eies av fondet, ikke referanseindeksen som fondet følger.

Benchmark Constituents

Benchmark Constituents

per 07.des.2021
Geografisk plassering Vekt (%) ISIN Navn  Sektor Ticker
Listen inneholder de ti største bestanddelene i fondets referanseindeks. Dette kan være verdipapirer som eies eller ikke eies av fondet. Fondet tar sikte på å følge resultatene til referanseindeksen ved bruk av derivater.

Benchmark Breakdowns

Benchmark Breakdowns

per 07.des.2021

per 07.des.2021

Inndelingene som vises her, representerer verdipapirene i referanseindeksen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28.sep.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.sep.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.sep.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.nov.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.