Aksjer

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 33,1
Referanseindeks for måling 1 (%) 21,8
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-25,41 - - - 8,02
Referanseindeks for måling 1 (%) -18,48 - - - 10,01
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-28,85 4,67 -10,14 -11,04 -25,41 - - - 20,76
Referanseindeks for måling 1 (%) -20,07 7,18 -6,85 -8,09 -18,48 - - - 26,26
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - 32,16 -23,08
Referanseindeks for måling 1 (%)

per 30.sep.2022

- - - 28,82 -19,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 617 662 818
Startdato 20.mai.2020
Fondsstart 21.jan.2020
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for måling 1 MSCI World Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,74%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BLGIZUD
ISIN IE00BMBL3R37
SEDOL BMBL3R3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 23
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 0,00
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 32,81
P/B-forhold per 31.okt.2022 8,86

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,96
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 8,40
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 40,98
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Equity Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 5 063
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 18,94
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 99,26
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.jan.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 99,58%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 0,29%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
MASTERCARD INC 9,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,99
ASML HOLDING NV 6,98
MICROSOFT CORPORATION 6,66
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 5,42
Navn Vekt (%)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 4,83
S&P GLOBAL INC 4,60
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,47
VERISK ANALYTICS INC 4,36
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Z USD Årlig 132,54 -1,38 -1,03 02.des.2022 170,50 109,67 IE00BMBL3R37 -
Class D Hedged EUR - 98,44 -0,99 -1,00 02.des.2022 132,03 82,26 IE00BNG8NB00 -
Class X USD - 132,78 -1,37 -1,02 02.des.2022 169,61 109,76 IE00BK70NK35 -
Class D USD - 129,21 -1,34 -1,03 02.des.2022 166,50 106,95 IE00BK70NJ20 -
Class DP USD - 78,99 -0,82 -1,02 02.des.2022 101,24 65,35 IE000ERUGWD7 -
Class A EUR - 130,17 -1,19 -0,91 02.des.2022 156,16 112,07 IE00BLF9YH30 -
Class Z Hedged EUR - 119,04 -1,20 -1,00 02.des.2022 159,37 99,44 IE00BM974S12 -
Class A USD - 99,72 -1,04 -1,03 02.des.2022 129,43 82,63 IE00BMDQ3Z40 -
Class DP USD - 78,87 -0,82 -1,02 02.des.2022 101,24 65,25 IE000740ORN9 -
Class Z EUR - 165,52 -1,51 -0,90 02.des.2022 196,78 141,88 IE00BKVDGR63 -
Class D GBP - 93,53 -0,58 -0,61 02.des.2022 109,11 80,03 IE000403NHH9 -
Class D USD - 82,86 -0,86 -1,03 02.des.2022 106,78 68,59 IE000YF287R2 -
Class D EUR - 124,18 -1,13 -0,90 02.des.2022 147,91 106,54 IE00BNG8N985 -
Class Z GBP - 161,28 -1,00 -0,61 02.des.2022 187,87 137,87 IE00BKVDGS70 -
Class DP GBP - 87,35 -0,54 -0,61 02.des.2022 100,80 74,38 IE0009I2JKS0 -
Class Z USD - 130,03 -1,35 -1,03 02.des.2022 167,27 107,60 IE00BK70NL42 -
Class DP EUR - 86,20 -0,78 -0,90 02.des.2022 102,08 73,79 IE000KMEY7B9 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.