Aksjer

BlackRock Global Impact Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede og fremvoksende markeder. Andre faktorer omfatter høyere "likviditetsrisiko", restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Det kan være større svingninger i verdien av investeringen, og økt risiko for tap av kapitalen.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

- - - - 32,03
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
26,39 - - - 44,47
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
5,98 2,50 6,39 26,39 - - - 68,40

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.sep.2021 USD 408,27
Fondsstart 31.mar.2020
Startdato 31.mar.2020
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.aug.2021 58
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,95%
ISIN IE00BL5H1323
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BL5H132
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 6,26
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 62,56
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 87,11
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Equity Global Sm&Mid Cap
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 81,69
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 211
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.aug.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.aug.2021 91,41%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.aug.2021 8,59%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


I tillegg til investeringsprosessen beskrevet i fondets dokumentasjon, vurderer også fondets forvalter ESG-kriterier under idégenererings-, selskapsundersøkelses-, porteføljesammensetnings-, og løpende monitoreringsfasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra BlackRocks interne ESG-forskning, tredjeparts-dataleverandører, samt engasjement med selskapsstyring. Fondets forvalter inkorporerer eksponering overfor viktige ESG-risikoer, og bruker BlackRockse interne forretningsengasjements- og kontroversflagg, sammen med andre verktøy, for å filtrere det investerbare universet. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige møter med selskapsadministrasjonen og fasilitetsbesøk for å adressere eventuelle ESG-kriterier. Alt det ovennevnte er oppført som uavhengige ESG-kommentarer i et dedikert avsnitt i interne aksjerapporter, samt i analytikernes selskapsmøtenotater. Diskusjoner om ESG-kriterier er en nødvendig, grunnleggende og obligatorisk del av teamets regelmessige presentasjoner av verdipapirer, RQA-gruppeevalueringer, porteføljetilskrivningsvurderinger, daglige teammøter og evalueringer gjort med primære investeringsledere.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2021
Navn Vekt (%)
ZOETIS INC 3,81
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,20
ROYALTY PHARMA PLC 3,17
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC. 3,09
Navn Vekt (%)
EDP RENOVAVEIS SA 2,99
PAYPAL HOLDINGS INC 2,90
KONINKLIJKE DSM NV 2,73
KATITAS CO LTD 2,70
ICF INTERNATIONAL INC 2,67
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D GBP - 166,14 -1,23 -0,74 171,70 137,21 166,14 IE00BL5H1323 166,14 -
Class Z EUR - 172,47 -0,71 -0,41 176,20 132,92 172,47 IE00BLGM4M63 172,47 -
Class Z GBP - 102,69 -0,76 -0,73 105,59 93,78 102,69 IE00BL5B5098 102,69 -
Class I EUR - 172,64 -0,71 -0,41 176,38 133,15 172,64 IE00BLJP7D43 172,64 -
Class I EUR - 180,28 -0,95 -0,53 190,05 140,60 180,28 IE00BLJP7H80 180,28 -
Class D EUR - 171,70 -0,71 -0,41 175,45 132,72 171,70 IE00BL5H1091 171,70 -
Class I JPY - 11 154,27 -29,94 -0,27 11 457,91 10 000,00 11 154,27 IE00BLCHKM78 11 154,27 -
Class Z USD - 183,88 -0,96 -0,52 192,77 141,86 183,88 IE00BL5H1216 183,88 -
Class I GBP - 166,46 -1,23 -0,73 171,86 137,22 166,46 IE00BLJP7J05 166,46 -
Class A EUR - 117,72 -0,49 -0,42 120,33 101,76 117,72 IE00BMYPBC33 117,72 -
Class X USD - 185,47 -0,96 -0,51 193,67 142,16 185,47 IE00BL5H1109 185,47 -
Class X GBP - 108,17 -0,79 -0,73 111,73 98,69 108,17 IE00BN4GXJ42 108,17 -
Class D USD - 182,95 -0,96 -0,52 192,15 141,56 182,95 IE00BL5H0Z73 182,95 -
Class A EUR - 169,86 -0,71 -0,42 173,64 132,29 169,86 IE00BL5H0Y66 169,86 -
Class Z GBP - 166,33 -1,23 -0,73 171,59 136,97 166,33 IE00BLGM4N70 166,33 -
Class A USD - 181,52 -0,96 -0,53 191,52 141,51 181,52 IE00BL5H0X59 181,52 -
Class X Acc AUD - 106,10 -1,08 -1,00 108,17 99,97 106,10 IE0003ASDU71 106,10 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Eric Rice
Eric Rice

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.