Aksjer

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - - 26,72
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
41,68 - - - 43,02
Referanse (%)

per 31.okt.2021

40,42 - - - 46,68
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
26,60 6,18 6,60 41,68 - - - 75,69
Referanse (%)

per 31.okt.2021

19,44 5,66 3,80 40,42 - - - 82,82

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 30.nov.2021 USD 577,81
Fondsstart 21.jan.2020
Startdato 03.apr.2020
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 23
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI World Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,75%
ISIN IE00BKVDGS70
Bloomberg-børskode BLGUZGA
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BKVDGS7
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 8,49
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 93,75
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,98
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 19,43
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 4 509
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 99,89%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 0,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
ASML HOLDING NV 8,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,16
MASTERCARD INC 7,53
MICROSOFT CORPORATION 6,99
ALPHABET INC 6,27
Navn Vekt (%)
S&P GLOBAL INC 4,97
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,81
VERISIGN INC 4,13
INTUIT INC. 4,10
ANSYS INC 3,98
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z GBP - 183,34 -0,95 -0,51 188,04 130,49 183,34 IE00BKVDGS70 183,34 -
Class D Hedged EUR - 126,47 -1,33 -1,04 132,09 94,54 126,47 IE00BNG8NB00 126,47 -
Class DP USD - 96,93 -0,99 -1,01 100,92 96,93 96,93 IE000740ORN9 96,93 -
Class D USD - 102,17 -1,04 -1,01 106,62 91,83 102,17 IE000YF287R2 102,17 -
Class Z EUR - 189,50 -1,72 -0,90 196,89 131,57 189,50 IE00BKVDGR63 189,50 -
Class DP GBP - 98,43 -0,51 -0,51 100,74 97,80 98,43 IE0009I2JKS0 98,43 -
Class D GBP - 106,50 -0,55 -0,51 109,23 93,07 106,50 IE000403NHH9 106,50 -
Class A EUR - 150,50 -1,37 -0,90 156,40 105,49 150,50 IE00BLF9YH30 150,50 -
Class D USD - 159,30 -1,62 -1,01 166,22 118,31 159,30 IE00BK70NJ20 159,30 -
Class D EUR - 142,46 -1,29 -0,90 148,03 99,28 142,46 IE00BNG8N985 142,46 -
Class A USD - 123,92 -1,27 -1,01 129,33 100,00 123,92 IE00BMDQ3Z40 123,92 -
Class X USD - 162,15 -1,65 -1,01 169,15 119,30 162,15 IE00BK70NK35 162,15 -
Class Z USD - 160,02 -1,63 -1,01 166,96 118,61 160,02 IE00BK70NL42 160,02 -
Class DP EUR - 98,35 -0,89 -0,90 101,99 98,35 98,35 IE000KMEY7B9 98,35 -
Class Z Hedged EUR - 152,63 -1,60 -1,04 159,41 113,95 152,63 IE00BM974S12 152,63 -
Class DP USD - 96,93 -0,99 -1,01 100,92 96,93 96,93 IE000ERUGWD7 96,93 -
Class Z USD Årlig 163,09 -1,66 -1,01 170,16 120,86 163,09 IE00BMBL3R37 163,09 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.