Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - - 18,42 0,21
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- - - -0,45 -0,50
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,52 - - - 3,95
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-0,51 - - - -0,47
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,29 -2,31 -3,12 -3,52 - - - 9,76
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-0,19 -0,05 -0,14 -0,51 - - - -1,13

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.mai.2022 EUR 1 121,92
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 238
Basisvaluta Euro
Fondsstart 28.jan.2011
Startdato 04.des.2019
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks Overnight ESTR
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,74%
ISIN LU2079411406
Bloomberg-børskode BSDI2HU
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BKP52K3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 75,10
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 7,96
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 77,67
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 1 272
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 148,40
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 60,84
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.okt.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,03%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,27%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,04%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,18%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 71,40%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 28,63%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,24% og oljesand 0,72%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn gjennom investeringsprosessens makrotilnærming, idégenerering, implementeringsverktøy, porteføljesammensetning, risikostyring, pågående monitorering og rapportering. Alle undersøkelsesideer som blir generert for fondet vil vurdere påvirkningspotensialet til ESG-berørte risikoer, og disse dokumenteres som del av investeringsprosessen. Idéimplementering dekker et bredt spekter av byggeklosser, inkludert aktive fellesfond, indeksfond, ETF-er, direkte verdipapirer, derivater, samt tredjepartsfond. Fondets forvalter gjennomgår regelmessig undersøkelsesideer og aktivaallokering for å revurdere hver av byggeklossene og få tilgang til undersøkelsesideer. Valg av byggekloss påvirkes av ESG-hensyn. For strategier med en utelukkende ESG-målsetting, brukes bestemte byggeklosser for å overholde disse retningslinjene. Det en ESG-fokusert byggekloss blir tilgjengeliggjort, vil den blir vurdert som en erstatning for standard markedseksponering. Både omfanget og påvirkningen til filtre og integrering vurderes i konteksten til investeringsmålet / investeringsstilen til de bestemte strategiene. Fondets forvalter kan også bygge skreddersydde tematiske verdipapirsett, som er underlagt BlackRocks baseline-screening ved første instans og der det er hensiktsmessig, ytterligere screeningkriterier. Fondets forvalter bruker ESG-kriterier, slik som rådende ESG-ratinger og karbonavtrykk, under rapporteringsfasen. Disse hentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsleverandører av data. Fondets forvalter gjennomfører regelmessig porteføljemonitorering sammen med BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe, så vel som porteføljeevalueringer sammen med primære investeringsledere. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,07
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 7,92
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 5,24
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 5,21
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,56
Navn Vekt (%)
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,52
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 2,50
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 2,33
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,27
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 2,26
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged USD - 107,65 -0,45 -0,42 117,84 107,12 - LU2079411406 - -
Class I2 EUR Ingen 134,62 -0,58 -0,43 148,49 133,97 - LU0572146941 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 924,02 -46,54 -0,42 12 013,49 10 873,35 - LU1992118031 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 125,92 -0,54 -0,43 138,22 125,30 - LU1355424828 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 124,19 -0,54 -0,43 137,85 123,60 - LU0724654230 - -
Class X2 EUR Ingen 143,40 -0,62 -0,43 157,73 142,70 - LU0496819334 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 134,76 -0,58 -0,43 148,86 134,10 - LU0871610134 - -
Class A2 EUR Ingen 121,90 -0,53 -0,43 135,12 121,34 - LU0496817981 - -
Class D2 EUR Ingen 130,84 -0,57 -0,43 144,50 130,22 - LU0586680109 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.